Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Konkurs na najlepszą pracę magisterską lub rozprawę doktorską

Warszawa, dnia 31.03.2021
 
Kapituła Konkursu na najlepszą pracę magisterską lub najlepszą rozprawę doktorską organizowanego przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. w Warszawie oraz redakcję miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, w składzie:
 
Dr hab. Dorota Dzienisiuk, Uniwersytet Warszawski,
Dr hab. Michał Raczkowski, Uniwersytet Warszawski,
Prof. VMU dr hab. Arkadiusz Radwan, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie,
Prof. UW dr hab. Krzysztof Rączka, Uniwersytet Warszawski,
Prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
Dr Maciej Zieliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 
uroczyście ogłasza, że laureatami konkursu w edycji 2020/2021 zostali:
 
pierwsze miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł, publikacja artykułu przygotowanego przez Autora na podstawie fragmentu pracy w czasopiśmie „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, roczna prenumerata czasopisma – Sławomir Piekarczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach) za pracę Układy zbiorowe pracy – analiza teoretycznoprawna;
 
drugie miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 2500 zł, publikacja artykułu przygotowanego przez Autora na podstawie fragmentu pracy w czasopiśmie „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, roczna prenumerata czasopisma – Anna Brzosko (Akademia Leona Koźmińskiego) za pracę Kulturowe uwarunkowania adaptacji pracowników z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwach
 
trzecie miejsce – publikacja artykułu przygotowanego przez Autora na podstawie fragmentu pracy w czasopiśmie „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, roczna prenumerata czasopisma – Anna Maria Przytuła-Pieniążek (Uniwersytet Gdański) za pracę Prawo do świadczeń pracowniczych i rodzinnych z zabezpieczenia społecznego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.
 
Kapituła Konkursu postanowiła przyznać też wyróżnienie w postaci rocznej prenumeraty czasopisma „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” – Łukaszowi Łagunie (Uniwersytet Jagielloński) za pracę Pozycja procesowa osoby świadczącej pracę za wynagrodzeniem na podstawie umowy cywilnoprawnej w sprawach z zakresu prawa zatrudnienia.
 
Kapituła Konkursu gratuluje wszystkim uczestnikom konkursu oraz życzy powodzenia w dalszym rozwoju naukowym i zawodowym.
 
W związku z sytuacją epidemiczną uroczystość wręczenia nagród została odwołana.
 
 
 
Warszawa, dnia 04.03.2021
 
Patronem głównym konkursu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 
ZUS
 
 
Warszawa, dnia 25.01.2021
 

KAPITUŁA KONKURSU

Dr hab. Dorota Dzienisiuk, Uniwersytet Warszawski
 
Dr hab. Michał Raczkowski, Uniwersytet Warszawski
 
Prof. VMU dr hab. Arkadiusz Radwan, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie
 
Prof. UW dr hab.  Krzysztof Rączka, Uniwersytet Warszawski
 
Prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 
Dr Maciej Zieliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
 
Warszawa, dnia 15.05.2020
 

REGULAMIN KONKURSU

 
na najlepszą pracę magisterską lub rozprawę doktorską organizowanego przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. w Warszawie – wydawcę miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” (dalej: Organizator Konkursu) oraz przez redakcję miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” (dalej: Redakcja).
 
§ 1
 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską 
lub najlepszą rozprawę doktorską (dalej: konkurs), którego celem jest: 
a) popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego; 
b) promowanie szczególnie uzdolnionych autorów prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich.
 
§ 2
 
1. Do konkursu może być zgłoszona praca magisterska lub doktorska, która: 
a) dotyczy zagadnień z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego;
b) została oceniona przez promotora i recenzenta na ocenę bardzo dobrą; 
c) jest napisana w języku polskim. 
2. Do konkursu nie mogą zostać zgłoszone prace magisterskie oraz doktorskie pracowników Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A.
 
§ 3
 
1. Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci wyższych uczelni publicznych 
i niepublicznych, którzy obronili prace magisterskie oraz rozprawy doktorskie w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 
2. Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać:
a) autor pracy – po uzyskaniu akceptacji promotora lub recenzenta; 
b) promotor lub recenzent – za zgodą autora pracy. 
 
§ 4
 
1. Zgłoszenie udziału w konkursie musi zawierać: 
a) wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu; 
b) jeden egzemplarz pracy w wersji papierowej przesłany na adres: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., ul. Podwale 17 lok. 2, 00-252 Warszawa (z dopiskiem „Konkurs PiZS”); 
c) jeden egzemplarz pracy w wersji elektronicznej przesłany na adres: pizs@pwe.com.pl 
(w temacie wiadomości e-mail: „Konkurs PiZS”); 
d) streszczenie pracy w wersji papierowej i elektronicznej zawierające maksymalnie 3.600 znaków ze spacjami;
e) kopię recenzji promotora i recenzenta; 
f) kopię dyplomu ukończenia studiów; 
g) zgodę autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu wraz z informacją udzielaną osobie przy zbieraniu danych osobowych, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu;
h) zgodę promotora i recenzenta pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych, według wzoru, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu wraz z informacją udzielaną osobie przy zbieraniu danych osobowych, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
2. Zgłoszone prace, które nie spełniają wszystkich wymogów określonych w regulaminie, nie będą oceniane.
3. Nadesłana korespondencja nie podlega zwrotowi. 
 
§ 5
 
1. Organizator Konkursu powołuje Kapitułę Konkursu w składzie odpowiednim do zgłoszonych prac. 
2. Zadaniem Kapituły Konkursu jest ocena nadesłanych prac oraz wybór laureatów konkursu. 
3. Przy wyborze laureatów Kapituła Konkursu bierze pod uwagę w szczególności: 
a) jakość merytoryczną pracy,
b) stopień samodzielności autora pracy,
c) dobór literatury i orzecznictwa,
d) poprawność metodologiczną,
e) językowy i edytorski poziom pracy,
f) spełnienie warunków formalnych. 
 
§ 6
 
1. Nagrodą w konkursie jest: 
a) za zajęcie pierwszego miejsca – nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł, publikacja artykułu przygotowanego przez Autora na podstawie fragmentu pracy w czasopiśmie „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, roczna prenumerata czasopisma „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” o wartości 744 zł; 
b) za zajęcie drugiego miejsca – nagroda pieniężna w wysokości 2.500 zł, publikacja artykułu przygotowanego przez Autora na podstawie fragmentu pracy w czasopiśmie „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, roczna prenumerata czasopisma „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” o wartości 744 zł; 
c) za zajęcie trzeciego miejsca – publikacja artykułu przygotowanego przez Autora na podstawie fragmentu pracy w czasopiśmie „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, roczna prenumerata czasopisma „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” o wartości 744 zł. 
2. W ramach wskazanej w ust. 1 ogólnej puli nagród Kapituła Konkursu może przyznać nagrody równorzędne, dokonać innego podziału nagród pieniężnych, odstąpić od przyznania nagród lub przyznać wyróżnienia. 
3. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone po potrąceniu stosownych należności podatkowych. 
4. Publikacja artykułów następuje w uzgodnieniu z Redakcją i zgodnie z wymogami określonymi przez Redakcję oraz wskazówkami Kapituły Konkursu. 
 
 
§ 7
 
1. Zgłoszenia spełniające warunki określone w § 4 należy dostarczyć do siedziby Organizatora Konkursu lub przesłać pocztą do dnia 31.01.2021 r. W przypadku wysyłki liczy się data stempla pocztowego oraz wpłynięcie pracy najpóźniej 7 dni po dacie określającej termin zamknięcia zgłoszeń.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.03.2021 r. 
3. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o uroczystym wręczeniu nagród do dnia 04.05.2021 r.
4. Wręczenie nagród odbędzie się do dnia 31.07.2021 r. Osoby nagrodzone są zobowiązane do osobistego uczestnictwa w uroczystości wręczenia nagród.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo ewentualnej zmiany terminów opisanych 
w § 7 pkt. 2, 3 i 4.
 
§ 8
 
Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na niniejszy regulamin. 
 
Załącznik nr 1.:FORMULARZ ZGŁOSZENIA
 
 
 
Załącznik nr 4: KLAUZULA INFORMACYJNA