Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską

Warszawa, dnia 20.05.2024 r.

 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. oraz miesięcznik naukowy „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” uroczyście ogłaszają III konkurs na najlepszą rozprawę doktorską. Zapraszamy do udziału!

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ

 
organizowanego przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. w Warszawie – wydawcę miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” (dalej: Organizator Konkursu) oraz przez redakcję miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” (dalej: Redakcja).
 
§ 1
 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. ogłasza konkurs na najlepszą rozprawę doktorską (dalej: konkurs), którego celem jest: 
a) popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego; 
b) promowanie szczególnie uzdolnionych autorów rozpraw doktorskich.
 
§ 2
 
1. Do konkursu może być zgłoszona praca doktorska, która: 
a) dotyczy zagadnień z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego;
b) została obroniona w terminach określonych w §3;
c) została napisana w języku polskim lub języku angielskim.
2. Do konkursu nie mogą zostać zgłoszone prace pracowników Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A.
 
§ 3
 
1. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby, które obroniły rozprawy doktorskie na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w terminie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.
2. Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać autor rozprawy doktorskiej za zgodą promotora.
 
§ 4
 
1. Zgłoszenie udziału w konkursie musi zawierać: 
a) wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu; 
b) jeden egzemplarz pracy w wersji papierowej przesłany na adres: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., ul. Podwale 17 lok. 2, 00-252 Warszawa (z dopiskiem „Konkurs PiZS”); 
c) pracę w wersji elektronicznej przesłaną na adres: pizs@pwe.com.pl (w temacie wiadomości e-mail: „Konkurs PiZS”); 
d) autoreferat;
e) kopie recenzji; 
f) kopię dyplomu lub uchwały o nadaniu stopnia doktora;
g) zgodę autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, wraz z informacją udzielaną osobie przy zbieraniu danych osobowych, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu;
2. Zgłoszone prace, które nie spełniają wszystkich wymogów określonych w regulaminie, nie będą oceniane.
3. Nadesłana korespondencja nie podlega zwrotowi. 
 
§ 5
 
1. Organizator Konkursu powołuje Kapitułę Konkursu w składzie odpowiednim do zgłoszonych prac. 
2. Przewodniczącym Kapituły Konkursu jest Redaktor Naczelny miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”.
3. Zadaniem Kapituły Konkursu jest ocena nadesłanych prac oraz wybór laureatów konkursu. 
4. Przy wyborze laureatów Kapituła Konkursu bierze pod uwagę zwłaszcza: 
a) jakość merytoryczną pracy,
b) oryginalność podjętej problematyki,
c) dobór literatury przedmiotu i orzecznictwa,
d) poprawność i adekwatność zastosowanych metod badawczych,
e) językowy i edytorski poziom pracy,
f) spełnienie warunków formalnych konkursu. 
 
§ 6
 
1. Nagrodą w konkursie jest: 
a) za zajęcie pierwszego miejsca – wydanie pracy w formie książki drukowanej przez Organizatora Konkursu albo nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł i publikacja artykułu przygotowanego przez Autora na podstawie fragmentu pracy w czasopiśmie „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”; 
b) za zajęcie drugiego miejsca – nagroda pieniężna w wysokości 2500 zł i publikacja artykułu przygotowanego przez Autora na podstawie fragmentu pracy w czasopiśmie „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”. 
2. W ramach wskazanej w ust. 1 ogólnej puli nagród Kapituła Konkursu może przyznać nagrody równorzędne, dokonać innego podziału nagród pieniężnych, odstąpić od przyznania nagród lub przyznać wyróżnienia. 
3. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone po potrąceniu stosownych należności podatkowych. 
4. Publikacja artykułu następuje w uzgodnieniu z Redakcją i zgodnie z wymogami określonymi przez Redakcję oraz wskazówkami Kapituły Konkursu. 
5. Wydanie pracy w formie książki drukowanej następuje w uzgodnieniu z Organizatorem Konkursu i zgodnie z wymogami określonymi przez Organizatora Konkursu oraz wskazówkami Kapituły Konkursu.
 
§ 7
 
1. Zgłoszenia spełniające warunki określone w § 4 należy dostarczyć do siedziby Organizatora Konkursu lub przesłać pocztą do dnia 31.01.2025 r. W przypadku wysyłki liczy się data stempla pocztowego oraz wpłynięcie pracy najpóźniej 7 dni po dacie określającej termin zamknięcia zgłoszeń.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17.04.2025 r. 
3. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o uroczystym wręczeniu nagród do dnia 05.05.2025 r.
4. Wręczenie nagród odbędzie się do dnia 31.07.2025 r. Osoby nagrodzone są zobowiązane do osobistego uczestnictwa w uroczystości wręczenia nagród.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo ewentualnej zmiany terminów opisanych 
w § 7 pkt 2, 3 i 4.
 
§ 8
 
Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na niniejszy regulamin.