Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Podstawy prawne kontrolowania pracowników świadczących pracę zdalnie

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 na mocy ustawy z 2
marca 2020 r. wprowadzono możliwość skierowania pracownika do pracy zdalnej w drodze
polecenia służbowego pracodawcy. Pojęcie pracy zdalnej nie zostało jednak przez
ustawodawcę dookreślone. Brakuje też jego definicji w obowiązujących przepisach prawa
pracy, co powoduje trudności w odróżnieniu pracy zdalnej od telepracy, o której mowa w art.
67 5 kodeksu pracy. Sporna pozostaje również kwestia zakresu i formy dopuszczalnej kontroli
pracownika. Praca zdalna w rozumieniu ustawy o COVID-19 oznacza pracę świadczoną poza
miejscem stałego jej wykonywania. Obejmuje to m.in. możliwość świadczenia pracy z domu
pracownika, czyli tzw. home office. Zdaniem autorki szczególnie problematyczne wydaje się
wówczas określenie granic dozwolonej kontroli pracodawcy, przy jednoczesnym
uwzględnieniu prawa pracownika do poszanowania jego prywatności oraz prywatności jego
domowników, a także konieczności zastosowania przez pracodawcę zasad dotyczących
ochrony danych osobowych, o których mowa w RODO. Ponadto konieczność rozróżnienia
pojęcia pracy zdalnej od telepracy sprawia, że wątpliwości budzi kwestia obowiązku
uregulowania przez strony stosunku pracy świadczenia pracy w formie telepracy w poleceniu
pracodawcy lub porozumieniu zawartym z pracownikiem oraz możliwość stosowania
szczególnych przepisów gwarancyjnych dotyczących specyfiki świadczenia pracy przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej zawartych w rozdziale IIb działu drugiego
kodeksu pracy.

Słowa kluczowe: praca zdalna; telepraca; kontrola pracowników; prywatność; RODO

Bibliografia

Bąk, E. (2009). Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy. Warszawa: C.H. Beck.
Doroszewski, W. (red.). (2020). Słownik języka polskiego. Warszawa: PWN. Pozyskano z
https://sjp.pwn.pl
Dörre-Kolasa, D. (2018). Monitoring pracowników. LEX.
Federacja Przedsiębiorców Polskich (2020). Komunikat FPP i CALPE: Potrzebne regulacje
pracy zdalnej poszerzające opcję telepracy. Pozyskano z
http://federacjaprzedsiebiorcow.pl/?lang=pl&page=komunikaty_fpp&year=2020&month=3&
id=221
Gocan, I. (2020). Praca w domu — wygodnie i efektywnie dla pracodawcy i pracownika.
Komentarz praktyczny. Pozyskano z LEX.
ILO. (2016). Challenges and Opportunities of Teleworking for Workers and Employers in the
ICTS and Financial Services Sectors. Geneva: International Labour Office. Pozyskano z
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
sector/documents/publication/wcms_531111.pdf
Jaśkowski, K. i Maniewska, E. (2020). Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy.
Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Kuba, M. (2014). Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy. Warszawa: Wolters
Kluwer Polska.
Marciniak, J. (2020a). Wzór informacji kierowanej przez pracodawcę do pracownika.
Pozyskano z LEX.
Marciniak, J. (2020b). Zasady pracy zdalnej. Pozyskano z LEX.
Michałkiewicz, K. (2019). Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej na interpelację Nr 31198 w sprawie pracy w domu. Warszawa. Pozyskano
z http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BCKHJE&view=S

Miętek, A. (2019). Swoboda umów i jej ograniczenia przy kształtowaniu treści stosunku
pracy, Warszawa: C.H. Beck.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (2020). Pracownik i przedsiębiorca w
obliczu koronawirusa — praktyczny poradnik. Pozyskano z
https://www.gov.pl/web/rodzina/pracownik-i-przedsiebiorca-w-obliczu-koronawirusa---
praktyczny-poradnik
Muszalski, W. (red.). (2019). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
Nilles, J. M. (2003). Telepraca, strategie kierowania wirtualną załogą, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
Ojczyk, J. (2020). Tarcza Emilewicz — rząd kończy prace nad nowym pakietem
antykryzysowym. Pozyskano z https://www.prawo.pl/biznes/tarcza antykryzysowa-emilewicz-
jakie-zmiany-wprowadza,499934.html
Państwowa Inspekcja Pracy. (2020). Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 12 marca
2020 r. Pozyskano z https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/ 108610, praca-zdalna-
przeciwdzialanie-covid-19.html
Pietrzak, E. (2011). W kwestii ustawowej definicji telepracy i telepracownika, Monitor Prawa
Pracy (11).
Pietrzak, E. i Ciupa, S. W. (2007). Zatrudnianie pracowników w formie telepracy według
Kodeksu pracy. Część 2. Monitor Prawa Pracy (12).
Pracodawcy RP. (2020). Tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0 z dobrymi propozycjami w zakresie
prawa pracy. Pozyskano z: https://pracodawcyrp.pl/aktualnosci-koronawirus/tzw-tarcza-
antykryzysowa-40-z-dobrymi-propozycjami-w-zakresie-prawa-pracy
Prasołek, Ł. i Kiełbratowska, A. (2020). Praca zdalna w praktyce. Zagadnienia prawa pracy i
RODO, Warszawa: C.H. Beck.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (2020). Opinia Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych do druku nr 277. Pozyskano z
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=277
Rotkiewicz, M. (2020). Prawa i obowiązki pracodawcy a koronawirus. Warszawa: C.H.
Beck.
Szluz, B. (2013). Telepraca — nowoczesna, elastyczna forma zatrudnienia i organizacji pracy
— szansa czy zagrożenie? Modern Management Rewiev, (20), 253–266.
USEME (2018). Raport — Freelancing w Polsce. Pozyskano z
https://useme.eu/pl/blog/raport-freelancing-w-polsce-edycja-2018,98/

Valenduc, G. i Vendramin P. (2016). Work in the digital economy: sorting the old from the
new. Brussels: ETUI.
Walczak, K. (red.). (2020). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Wróbel, P. i Jendza, D. (2018). Kontrowersje wokół definicji telepracy. Journal of
Management and Finance, (16), 201–214.
Zadrożny, M. i Kłodzińska, A. (2020). Wzór regulaminu pracy zdalnej. Pozyskano z
https://odo24.pl/blog-post.udostepniamy-wzor-regulaminu-pracyzdalnej

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 5/2020
59.90
Wersja elektroniczna
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę