Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne 03/2024

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 60
Rok wydania: 2024
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
18.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/0032-6186.2024.3.2
JEL: J71, J83

Celem artykułu jest pokazanie wpływu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (TS lub Trybunał) na zakres stosowania tytułowego aktu prawnego. Badania w tym obszarze oparto na hipotezie, iż postanowienia dyrektywy 2000/78/WE dotyczące zakresu jej stosowania podlegają szerokiej, funkcjonalnej interpretacji TSUE, dzięki której przyczynia się on do rozwijania unijnych standardów równego traktowania. Istotne znaczenie dla omawianego zagadnienia mają rozstrzygnięcia dotyczące wyznaczenia kręgu odniesienia na potrzeby porównań, które są prze prowadzone w celu ustalenia, czy miała miejsce dyskryminacja, jak i orzecznictwo dotyczące art. 3 ust. 1 dyrektywy 2000/78/WE. W rezultacie w artykule przedstawiono naj pierw regulacje tego aktu prawa wtórnego UE. Następnie zaś dokonano analizy rozstrzygnięć Trybunału uznanych za istotne dla rozszerzenia zakresu jego stosowania, w tym wydanych w latach 2021–2023. Uwagi końcowe koncentrują się na najważniejszych aspektach rozstrzygnięć, które mogą być pomocne przy stosowaniu polskich przepisów prawnych stanowiących implementację dyrektywy 2000/78/WE.

Słowa kluczowe: zakres dyrektywy 2000/78/WE; komparator; warunki dostępu do zatrudnienia; warunki zwalniania i wynagradzania; sprawa Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego; sprawa J.K. przeciwko TP S.A
DOI: 10.33226/0032-6186.2024.3.3
JEL: K31

Pracodawcy są zobowiązani do wspierania swoich pracowników w procesie zarządzania ich zasobami. W artykule badano korelacje pomiędzy zasobami osobistymi pracowników socjalnych a ich poziomem motywacji osiągnięć. Analiza potencjału psychospołecznego pracowników socjalnych wpisuje się w nurt badań nad pozytywnymi aspektami funkcjonowania zawodowego służb społecznych. W badaniach zastosowano Kwestionariusz Samooceny Zasobów Hobfolla oraz Kwestionariusz do mierzenia motywacji osiągnięć M. Widerszal-Bazyl. Przeanalizowano wyniki 103-osobowej grupy pracowników socjalnych o średniej wieku 38 lat. Za pomocą analizy czynnikowej wyodrębniono pięć czynników w ramach szeroko ro zumianych zasobów osobistych, które zgodnie z użytą techniką badań, analizowano w aspekcie stopnia ich pozyskania, ważności dla osoby badanej oraz po czucia utraty. W przypadku motywacji osiągnięć analizowano wynik ogólny oraz jej wymiary, zgodnie z ujęciem Widerszal-Bazyl. Analiza statystyczna pozwoliła na sformułowanie głównych wniosków z badań. Istnieje związek pomiędzy poziomem motywacji osiągnięć i jej wybranymi wymiarami a stopniem ważności, pozyskania oraz utraty części zasobów osobistych. Biorąc zaś pod uwagę ogólny wynik w zakresie motywacji osiągnięć okazało się, że jej nasilenie maleje wraz ze wzrostem pozyskanych zasobów materialnych. Ujawniły się także korelacje pomiędzy wszystkimi analizowanymi wymiarami zasobów osobistych a nasileniem aspiracji badanej grupy pracowników. Wyniki badań mogą sprzyjać zmianie w rozumieniu potencjału psychospołecznego pracowników socjalnych, a także okazać się pomocne dla superwizorów pracy socjalnej i osób organizujących ich wsparcie i kształcenie zawodowe.

Słowa kluczowe: pracownik socjalny; zasoby; motywacja osiągnięć
DOI: 10.33226/0032-6186.2024.3.4
JEL: K31

Wpływ czwartej rewolucji przemysłowej na dostęp do wymiaru sprawiedliwości w Brazylii

The purpose of this article is to analyze the relationship between the innovations introduced into Brazilian law with Process 4.0 and Artificial Intelligence and access to timely and satisfactory judicial protection. The authors indicate how Artificial Intelligence is regulated and applied by Brazilian courts and the National Council of Justice, and what impact it has on labor courts and workers' rights. A deductive, qualitative method based on bibliographic research was used to develop the article.

Celem artykułu jest analiza relacji pomiędzy innowacja mi wprowadzonymi do prawa brazylijskiego wraz z Procesem 4.0 i Sztuczną Inteligencją a dostępem do terminowej i satysfakcjonującej ochrony sądowej. Autorzy wskazują, w jaki sposób sztuczna inteligencja jest uregulowana i stosowana przez brazylijskie sądy i Krajową Radę Sprawiedliwości oraz jaki wpływ wywiera na sądy pracy i prawa pracowników. Do opracowania artykułu wykorzystano metodę dedukcyjną, w ujęciu jakościowym, opartą na badaniach bibliograficznych.

Słowa kluczowe: Access to Justice. Artificial Intelligence; Process 4.0; labor court (dostęp do wymiaru sprawiedliwości; sztuczna inteligencja; czwarta rewolucja przemysłowa; sąd pracy)
DOI: 10.33226/0032-6186.2024.3.5
JEL: H55, J26, J32, G11

Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) wprowadzone w1999 roku do polskiego modelu systemu emerytalne go zmieniły postrzeganie oszczędzania na przyszłą emeryturę, wraz z nimi zaczęto upowszechniać system zdefiniowanej składki. Zakres zmian, koszty wdrażania nowego systemu oraz rzeczywiste i spodziewane wyniki OFE wzbudzały wiele społecznych emocji. W artykule przedstawiono charakterystykę otwartych funduszy emerytalnych i wprowadzanych zmian na przestrzeni okresu ich funkcjonowania. Analiza efektywności inwestycyjnej OFE obejmuje porównanie wyników finansowych OFE na tle zmienności indeksu WIG20 oraz 10 letnich obligacji skarbowych. Zakres czasowy badań ustalono na lata 2010–2022. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że notowania funduszy OFE podlegają trendom zgodnym z trendami 10 letnich obligacji, ale ich zmienność jest w stosunku do obligacji znacząca i zależna od zmienności indeksu WIG20. Skłania to do pytań związanych z ryzykiem inwestycyjnym, na jakie narażone są wyniki OFE. Dlatego też złożono propozycje dalszego rozwoju OFE.

Słowa kluczowe: system emerytalny; OFE; filar kapitałowy; stopa zwrotu; zmienność
DOI: 10.33226/0032-6186.2024.3.6
JEL: K31

Celem opracowania jest omówienie problematyki związanej z posiadaniem statusu wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: spółka z o. o.) ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych udziałów w tejże spółce w odniesieniu do aktualizacji obowiązku podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym na pod stawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z 13 października1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tekst jedn. Dz.U. 2023 r., poz. 1230 (dalej jako: ustawa systemowa). Powyższe zagadnienie jest o tyle istotne, albowiem kwestia ta stanowi obecnie przedmiot rozważań Sądu Najwyższego, w sprawie o sygn. akt: III UZP 8/23 (data wpływu: 17 października 2023 r.), w której wy stąpiło zagadnienie prawne, które finalnie ukaże odpowiedź na pytanie: „czy wspólnik dwuosobowej spółki z o.o. posiadający 99% udziałów zapewniających mu możliwość swobodnego kształtowania treści uchwał na zgromadzeniu wspólników i podejmowania decyzji dotyczących działalności spółki podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych?”. W niniejszym opracowaniu autor po stara się zatem odpowiedzieć na powyższe zagadnienie prawne dokonując wykładni stosownych przepisów prawnych, a odnoszących się do opisanej problematyki.

Słowa kluczowe: orzecznictwo SN; III UZP 8/23; spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; iluzoryczny wspólnik; ubezpieczenia społeczne
DOI: 10.33226/0032-6186.2024.3.7
JEL: K23, K39

Przedmiotem artykułu jest analiza zależności między ochroną dobra dziecka a ulgami w zwrocie zasiłku rodzinnego, który został nienależnie pobrany. Ulgi w zwrocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego (umorzenie, odroczenie terminu, rozłożenie na raty) są możliwe wyłącznie, gdy zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny. Celem artykułu jest weryfikacja tezy o braku miejsca (w systemie zwrotu świadczeń rodzinnych nienależnie po branych) na badanie sytuacji dziecka (głównego beneficjenta zasiłku rodzinnego) i na bezpośrednią ochronę jego dobra. Autorka w swoim opracowaniu analizuje, czy ustawodawca prawidłowo zabezpieczył dziecko i jego potrzeby, jak również, czy umożliwił organom, aby – decydując o przyznaniu ulgi w zwrocie zasiłku rodzinnego – miały one szansę uwzględnienia potrzeb nie rodziny dziecka, a jego samego.

Słowa kluczowe: dziecko; dobro dziecka; zasiłek rodzinny; świadczenia rodzinne
DOI: 10.33226/0032-6186.2024.3.8
JEL: K31

Autorka omawia judykaturę Sądu Najwyższego w odniesieniu do problematyki zakresu przedmiotowego przepisu art. 264 k.p. Szerzej omawia jeden z ostatnich wyroków z tego obszaru, w którym Sąd Najwyższy przyjął, że pracownik, który ograniczył wysokość dochodzonego odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę może dochodzić pozostałej jego części tylko z zachowaniem terminu z art. 264 § 2 k.p.

Słowa kluczowe: termin zawity; roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę JEL: K31
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł