Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Ryszard Necel
ORCID: 0000-0001-6709-0862
Dr Ryszard Necel, adiunkt na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą socjologii sfery publicznej, praw socjalnych i ich rzecznictwa oraz współczesnych teorii pracy socjalnej. Autor ekspertyz, strategii i programów dla lokalnych instytucji pomocy społecznej.
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.2.2
JEL: H75

Artykuł przedstawia wyniki badań socjologicznych zrealizowanych techniką wywiadu wspomaganego komputerowo (CAWI) wśród pracowników socjalnych zatrudnionych w instytucjach pomocy społecznej województwa wielkopolskiego — drugiego pod względem powierzchni województwa w Polsce. Celem badań było zdiagnozowanie i opisanie głównych zmian w funkcjonowaniu pomocy społecznej w czasie pandemii oraz wyzwań socjalnych, które pojawiły się przed instytucjami w obliczu zintensyfikowania się już istniejących lub powstania nowych problemów społecznych. W artykule przedstawiono opinie pracowników socjalnych na temat zmian organizacyjnych w działalności instytucji pomocy społecznej, a także obserwacje respondentów na temat socjalnych konsekwencji pandemii COVID-19 w wymiarze pojawiających się problemów społecznych oraz nowych kategorii klientów pomocy społecznej. Podjęto również problem wpływu pandemii na samopoczucie psychiczne pracowników socjalnych, wskazując na źródła stresu dla osób badanych oraz podejmowane w tym kontekście środki zaradcze.

Słowa kluczowe: : praca socjalna; problemy społeczne; społeczne konsekwencje COVID-19; instytucje pomocy społecznej

Dr Ryszard Necel, adiunkt na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą socjologii sfery publicznej, praw socjalnych i ich rzecznictwa oraz współczesnych teorii pracy socjalnej. Autor ekspertyz, strategii i programów dla lokalnych instytucji pomocy społecznej.