Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Adam Szafrański
ORCID: 0000-0002-9151-2233

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Zakładzie Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w problematyce publicznego prawa gospodarczego, w tym konstytucyjnego prawa gospodarczego, podstawowych regulacjach działalności gospodarczej i prawie energetycznym. Opiekun naukowy Szkoły Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim, niegdyś ekspert Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Kierownik studiów anglojęzycznych II stopnia Energy and Climate Law na Wydziale Prawa i Administracji UW.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.11.5
JEL: K23, K32, P18

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu decyzją z 21.01.2020 r. określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia „Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego »Turów«, realizowanego w gminie Bogatynia”. Wnioskodawcą było przedsiębiorstwo energetyczne – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Odwołanie od decyzji wniosły organizacje społeczne, mające cele statutowe związane z ochroną środowiska, a także jednostki samorządu terytorialnego z Czech i Niemiec. W wyniku postępowania odwoławczego Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję 30.09.2022 r., dokonując zmian w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ale nie czyniąc zadość żądaniom większości stron o uchylenie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska została zaskarżona do WSA w Warszawie przez organizacje społeczne oraz miasto Żytawa. Część skarżących złożyła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. WSA postanowieniem z 31.05.2023 r. wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił 18.07.2023 r. zaskarżone postanowienie WSA i odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji (o środowiskowych uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego »Turów«”.). Postanowienie NSA zasługuje na aprobatę z trzech powodów. Po pierwsze, ze względu na prawidłowy wywód dotyczący ochrony tymczasowej przewidzianej w art. 61 § 3 p.p.s.a. Po drugie, ze względu na krytykę postanowienia WSA w odniesieniu do braku ważenia wartości i jednostronność uzasadnienia. Po trzecie, ze względu na konieczną powściągliwość w zakresie kontroli administracji, gdy chodzi o spory par excellence polityczne, których władza sądownicza nie powinna być stroną, a którą to powściągliwość zachował NSA w głosowanym postanowieniu.

Słowa kluczowe: wydobywanie kopalin; koncesja; środek tymczasowy; prawo energetyczne; bezpieczeństwo energetyczne