Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.11.5
JEL: K23, K32, P18

Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18.07.2023 r. w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji dotyczącej kopalni Turów (sygn. akt III OZ 321/23)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu decyzją z 21.01.2020 r. określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia „Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego »Turów«, realizowanego w gminie Bogatynia”. Wnioskodawcą było przedsiębiorstwo energetyczne – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Odwołanie od decyzji wniosły organizacje społeczne, mające cele statutowe związane z ochroną środowiska, a także jednostki samorządu terytorialnego z Czech i Niemiec. W wyniku postępowania odwoławczego Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję 30.09.2022 r., dokonując zmian w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ale nie czyniąc zadość żądaniom większości stron o uchylenie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska została zaskarżona do WSA w Warszawie przez organizacje społeczne oraz miasto Żytawa. Część skarżących złożyła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. WSA postanowieniem z 31.05.2023 r. wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił 18.07.2023 r. zaskarżone postanowienie WSA i odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji (o środowiskowych uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego »Turów«”.). Postanowienie NSA zasługuje na aprobatę z trzech powodów. Po pierwsze, ze względu na prawidłowy wywód dotyczący ochrony tymczasowej przewidzianej w art. 61 § 3 p.p.s.a. Po drugie, ze względu na krytykę postanowienia WSA w odniesieniu do braku ważenia wartości i jednostronność uzasadnienia. Po trzecie, ze względu na konieczną powściągliwość w zakresie kontroli administracji, gdy chodzi o spory par excellence polityczne, których władza sądownicza nie powinna być stroną, a którą to powściągliwość zachował NSA w głosowanym postanowieniu.

Słowa kluczowe: wydobywanie kopalin; koncesja; środek tymczasowy; prawo energetyczne; bezpieczeństwo energetyczne

Bibliografia

Bibliografia/References

 

Literatura/Literature

Business Insider. (2023). Morawiecki i Sasin w kopalni Turów. „Absurdalny wyrok”. 7.06.2023. https://businessinsider.com.pl/biznes/morawieckii-sasin-w-kopalni-turow-absurdalny-wyrok/hr225se (pobrano 19.07.2023).

Gruszecki, K. (2023). W: Komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (wyd. IV). Lex/el.

Grzeszak, A. (2023). Turów – napięcie rośnie. Sprawa jest tak zagmatwana, że nawet ci mądrzy się gubią. Polityka. 24.06.2023. https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/2217318,1,turow--napiecie-rosnie-sprawa-jest-tak-zagmatwana-ze-nawet-ci-madrzy-siegubia.read (pobrano 21.07.2023).

Kmieciak, Z. (2018). Glosa do postanowienia NSA z dnia 8 października 2018 r., II GW 31/18. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, (6), 151–157.

Leszczyński, L. (2012). Społeczny kontekst prawa – ujęcie teoretycznoprawne a praktyka stosowania prawa i sądowej kontroli administracji. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, (3), 35–48.

Lipiński, A. (2021). Glosa do postanowienia Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21.05.2021 r. (Republika Czeska v. Rzeczpospolita Polska, C-121/21). Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (6). https://doi.org/10.33226/0137-5490.2021.6.8

Woś, T. (2016). W: H. Knysiak-Sudyka, M. Romańska, & T. Woś, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz (wyd. VI). Wolters Kluwer.

 

Akty prawne i inne źródła/Legal acts and other sources

Decyzja GDOŚ z 30.09.2022 r. (DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.41.2020/AB.46). https://www.gov.pl/web/gdos/decyzja-generalnego-dyrektora-ochronysrodowiska-z-dnia-30-wrzesnia-2022-r-znak-doos-wdszoo420412020ab46 (pobrano 18.07.2023).

Decyzja z 21.01.2020 r. RDOŚ (WOOŚ.4235.1.2015.53). https://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochronysrodowiska-z-dnia-21-lutego-2020-znak-woos-4235-1-2015-63 (pobrano 18.07.2023)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13.12.2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L26/1).

Informacja o postępowaniu zawarta w piśmie MKiOŚ z 7.04.2023 r., (DGK-WKS.761.112.2021.JM). https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/koncesje_geologiczne/ogloszenia/2023/ogloszenie_publikacja_decyzji.pdf (pobrano 18.07.2023).

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 2016, C 202/02).

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483).

Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzona w Espoo dnia 25.02.1991 r. (Dz.U. 1999, nr 96, poz. 1110).

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. (M.P. 2021, poz. 264).

Postanowienie NSA z 18.07.2023 r. (III OZ 331/23). https://www.nsa.gov.pl/komunikaty/postanowienie-nsa-w-sprawie-wstrzymania-wykonaniadecyzji-dotyczacej-kopalni-turow-sygn-akt-iii-oz-331-23,news,4,978.php (pobrano 18.07.2023).

Postanowienie Prezesa Trybunału z 4.02.2022 r. (C 121/21). https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=253661&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2725450 (pobrano 19.07.2023)

Postanowienie Wiceprezes Trybunału z 21.09.2021 r. (C 121/21 R). https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=246301&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2725450 (pobrano 19.07.2023).

Postanowienie Wiceprezes Trybunału z 21.05.2021 r. (C 121/21). https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241541&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2725450 (pobrano 19.07.2023).

Postanowienie WSA w Warszawie z 22.06.2023 r., (VI SA/Wa 3439/23). https://bip.warszawa.wsa.gov.pl/download/attachment/4343/vi-sa-wa-3439-23-zawieszenie-postepowania-sadowego.pdf (pobrano 18.07.2023).

Postanowienie WSA w Warszawie z 22.06.2023 r., (VI SA/Wa 3439/23). https://bip.warszawa.wsa.gov.pl/download/attachment/4344/vi-sa-wa-3439-23-odmowa-wstrzymania-wykonania-decyzji.pdf (pobrano 18.07.2023).

Postanowienie WSA w Warszawie z 31.05.2023 r., (IV SA/Wa 654/23). https://bip.warszawa.wsa.gov.pl/download/attachment/4338/postanowienieiv-sa_wa_654_23.pdf (pobrano 18.07.2023 r.).

Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 2012, C 326/47).

Ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2023, poz. 259).

Ustawa z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022, poz. 1029).

Ustawa z 30.03.2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021, poz. 784).

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę