Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska
ORCID: 0000-0002-3234-2502

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego, Morskiego i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2024.2.5
JEL: K20, K22, K41

Kodeks spółek handlowych przewiduje dwa środki zaskarżenia wadliwych uchwał podjętych przez zgromadzenia wspólników (walne zgromadzenie akcjonariuszy) spółek kapitałowych, a mianowicie powództwo o uchylenie uchwały lub o stwierdzenie jej nieważności. Przepisy zawierają katalog podmiotów uprawnionych do wnoszenia tych powództw, który był uznawany za katalog zamknięty. Jednakże, z czasem, w drodze działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego i sądów powszechnych oraz pod wpływem doktryny doszło do rozszerzenia tego katalogu podmiotów poprzez przyjęcie, że legitymacja procesowa przysługuje także wierzycielowi akcjonariusza, którego akcje zostały zajęte w postępowaniu egzekucyjnym, zastawnikowi oraz użytkownikowi udziałów (akcji) oraz syndykowi wykonującemu uprawnienia wynikające z uczestnictwa upadłego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Należy przyjąć, że istnieje potrzeba nowelizacji regulacji k.s.h. w tym zakresie i jednoznaczne określenie, jakim podmiotom przysługuje prawo do wnoszenia powództw przeciwko wadliwym uchwałom zgromadzeń wspólników (walnych zgromadzeń akcjonariuszy) w spółkach kapitałowych.

Słowa kluczowe: zaskarżanie uchwał; legitymacja czynna; uchwały zgromadzeń spółek kapitałowych; spółki kapitałowe