Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2024.2.5
JEL: K20, K22, K41
Aleksandra Sikorska-Lewandowska ORCID: 0000-0002-3234-2502 , e-mail: asl|umk.pl| |asl|umk.pl

Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych – problem legitymacji czynnej

Kodeks spółek handlowych przewiduje dwa środki zaskarżenia wadliwych uchwał podjętych przez zgromadzenia wspólników (walne zgromadzenie akcjonariuszy) spółek kapitałowych, a mianowicie powództwo o uchylenie uchwały lub o stwierdzenie jej nieważności. Przepisy zawierają katalog podmiotów uprawnionych do wnoszenia tych powództw, który był uznawany za katalog zamknięty. Jednakże, z czasem, w drodze działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego i sądów powszechnych oraz pod wpływem doktryny doszło do rozszerzenia tego katalogu podmiotów poprzez przyjęcie, że legitymacja procesowa przysługuje także wierzycielowi akcjonariusza, którego akcje zostały zajęte w postępowaniu egzekucyjnym, zastawnikowi oraz użytkownikowi udziałów (akcji) oraz syndykowi wykonującemu uprawnienia wynikające z uczestnictwa upadłego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Należy przyjąć, że istnieje potrzeba nowelizacji regulacji k.s.h. w tym zakresie i jednoznaczne określenie, jakim podmiotom przysługuje prawo do wnoszenia powództw przeciwko wadliwym uchwałom zgromadzeń wspólników (walnych zgromadzeń akcjonariuszy) w spółkach kapitałowych.

Słowa kluczowe: zaskarżanie uchwał; legitymacja czynna; uchwały zgromadzeń spółek kapitałowych; spółki kapitałowe

Bibliografia

Bilewska, K. (2007). Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników przez odwołanych członków organów spółki. Glosa do uchwały SN (7) z 21.03.2007 r., III CZP 94/06, Monitor Prawniczy, (19).

Bilewska, K. (2014). Tendencje w kształtowaniu się katalogu podmiotów uprawnionych do zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. Przegląd Prawa Handlowego, (9).

Borkowski, M. (2009). Glosa do uchwały SN z dnia 1 marca 2007 r., III CZP 94/06. Lex/el.

Bukaczewska, M. (2006). Uprawnienia korporacyjne użytkownika i zastawnika akcji. Przegląd Prawa Handlowego, (8).

Frąckowiak, J. (2007). Uchwały zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych sprzeczne z ustawą. Przegląd Prawa Handlowego, (11).

Gierat, P. (2008). Legitymacja wspólnika (akcjonariusza) do zaskarżenia uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej. Prawo Spółek, (7–8).

Jarocha, A. (2004). Legitymacja do żądania stwierdzenia przez sąd nieważności uchwał zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy). Prawo Spółek, (12).

Jurcewicz, W. (2008a). Nieważność uchwał w spółkach kapitałowych. Przegląd Prawa Handlowego, (5).

Jurcewicz, W. (2008b). Legitymacja czynna odwołanych członków władz spółki do zaskarżenia uchwał zgromadzenia wspólników. Glosa do uchwały SN z dnia 1 marca 2007 r., III CZP 94/06. Glosa, (1).

Kidyba, A. (2013). Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 301–633 k.s.h. Tom 2. Wolters Kluwer.

Koch, A. (2011). Podważanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. C.H.Beck.

Kuniewicz, Z., & Ziemianin, B. (2008). Legitymacja czynna odwołanych członków władz spółki do zaskarżania uchwał sprzecznych z ustawą. Glosa do uchwały SN z dnia 1 marca 2007 r., III CZP 94/06. Glosa, (1).

Kwaśniewski, Z. (2006). Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych – problem legitymacji czynnej. W: L. Banel, & U. Gączkowska (red.), Kodeks spółek handlowych po pięciu latach. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Łazarewicz, S. (2020). Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych przez podmioty spoza katalogu określonego w Kodeksie spółek handlowych. Studia Prawnoustrojowe, (49). https://doi.org/10.31648/sp.5860

Pabis, R., & Opalski, A. (2016). W: A. Opalski (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. C.H.Beck.

Popiołek, W. (2009). W: J. A. Strzępka (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. C.H.Beck.

Popiołek, W., & Sołtysiński, S. (2007). Legitymacja czynna odwołanych członków władz spółki do zaskarżenia uchwał sprzecznych z ustawą. Glosa do wyroku SN z dnia 1 marca 2007 r., III CZP 94/06. Przegląd Prawa Handlowego, (10).

Rodzynkiewicz, M. (2013). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. LexisNexis.

Rudnicki, K. (2005). Odwołanie członka zarządu spółki kapitałowej a zaskarżenie uchwały zgromadzenia tej spółki. Przegląd Sądowy, (6).

Sikorska-Lewandowska, A. (2020). Legitymacja użytkownika akcji do zaskarżania uchwał walnych zgromadzeń spółek akcyjnych. Przegląd Prawa Handlowego, (10).

Sikorska-Lewandowska, A. (2022). Zaskarżanie uchwał organów prostej spółki akcyjnej. Przegląd Prawa Handlowego, (11).

Sikorski, P. (2003). Pozycja prawna użytkownika oraz zastawnika akcji. Przegląd Prawa Handlowego, (4).

Slisz, A. (2007). Prawo odwołanych członków organów spółek kapitałowych do zaskarżenia uchwał spółki sprzecznych z ustawą. Glosa do wyroku SN z 25.11.2004 r., III CK 592/03. Glosa, (2).

Sołtysiński, S. (2006). Nieważne i wzruszalne uchwały zgromadzeń spółek kapitałowych. Przegląd Prawa Handlowego, (1).

Sołtysiński, S., & Mataczyński, M. (2013). W: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, & J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Tom 3. Spółka akcyjna. Komentarz do artykułów 301–490. C.H.Beck.

Spyra, M. (2019). W: A. Szumański (red.), System Prawa Handlowego. Tom 2b. Prawo spółek handlowych. C.H.Beck.

Szwaja, J. (2013). W: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, & J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Tom 3. Spółka akcyjna. Komentarz do art. 301–490. C.H.Beck.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę