Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Anna Drabarz
ORCID: 0000-0003-0855-3841

Dr Anna Drabarz

Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w tematyce związanej z realizacją praw osób z niepełnosprawnościami w obszarze prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego. Pracuje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, w zespole dokonującym transpozycji Europejskiego aktu o dostępności do polskiego systemu prawnego.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.9.1
JEL: K23, K33, K38

Europejski akt o dostępności: społeczny wymiar rynku — kilka uwag z perspektywy Polski

During the last decade, a number of EU legal regulations have been adopted in different areas to make the EU space more accessible for persons with disabilities and older persons. European accessibility standards and funding opportunities have been put into place to support their implementation in the environment built and in the information and communication technologies (ICT) and disseminate the Design for All approach. The primary rationale for these steps involves the goals of social cohesion and inclusion, often overshadowing the market arguments relevant to business stakeholders. Their fullest (so far) combination has been adopted in the European Accessibility Act. The analysis, from a Poland's perspective as a Member State, presents how important it is to involve business entities in the processes of planning, creating, implementing and evaluating the transposing legal provisions and tools for increasing the level of accessibility of space, product and service.

W ostatniej dekadzie przyjęto w Unii Europejskiej wiele regulacji prawnych w różnych obszarach, aby uczynić przestrzeń UE bardziej dostępną dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. Wprowadzono europejskie standardy dostępności i możliwości finansowania, aby wspierać ich wdrażanie w zbudowanym środowisku i technologiach informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz rozpowszechniać podejście projektowania uniwersalnego. Podstawowym uzasadnieniem dla tych kroków są cele spójności społecznej i integracji, które często są przesłaniane przez argumenty rynkowe istotne dla interesariuszy biznesowych. Ich najpełniejsze (jak dotąd) połączenie zostało przyjęte w Europejskim akcie o dostępności. Analiza z perspektywy Polski jako państwa członkowskiego pokazuje, jak ważne jest zaangażowanie podmiotów gospodarczych w procesy planowania, tworzenia, wdrażania i oceny transponujących przepisów oraz narzędzi zwiększania poziomu dostępności przestrzeni, produktów i usług.

Słowa kluczowe: European Accessibility Act; social market economy; Web Accessibility Directive; CRPD (Europejski akt o dostępności; społeczna gospodarka rynkowa; dyrektywa w sprawie dostępności cyfrowej; KPON)