Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Bartosz Kucharski
ORCID: 0000-0002-3413-6817
Dr hab. Bartosz Kucharski, prof. UŁ Profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego. Adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym i handlowym, w szczególności w prawie ubezpieczeń gospodarczych. Zwycięzca konkursu „Temida” na najlepsze prace doktorskie z dziedziny prawa organizowanego przez Wolters Kluwer Polska. Wykładowca na szkoleniach dla aplikantów adwokackich,
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.11.5
JEL: K34, K14

Zawieranie ubezpieczeń za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wywołuje przede wszystkim problemy dotyczące doręczenia polisy ubezpieczeniowej i ogólnych warunków ubezpieczenia, jak również dostosowania produktu ubezpieczeniowego do potrzeb klienta. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jaką postać mają przybrać dokumenty towarzyszące zawarciu ubezpieczenia na odległość, w jaki sposób powinny być spełnione obowiązki przedkontraktowe stron oraz kiedy dochodzi do zawarcia umowy. Większość problemów dotyczących dokumentów została usunięta przez art. 43 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, który pozwala na sporządzenie dokumentów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia w postaci elektronicznej oraz mechaniczne odbicie podpisu ubezpieczyciela. Niedostosowaniu produktu ubezpieczeniowego do potrzeb klienta przeciwdziałają zaś przepisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Wiążą się z tym obowiązki informacyjne ubezpieczyciela wobec klienta zawierającego umowę ubezpieczenia na odległość. Co do zasady informacje mogą być udostępnione klientowi na trwałym nośniku. Według autora pojęcie to powinno mieć również zastosowanie do doręczenia polisy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia.

Słowa kluczowe: umowa ubezpieczenia; zawarcie umowy; umowy na odległość; dystrybucja ubezpieczeń; polisa ubezpieczeniowa

Dr hab. Bartosz Kucharski, prof. UŁ

Profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego. Adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym i handlowym, w szczególności w prawie ubezpieczeń gospodarczych. Zwycięzca konkursu „Temida” na najlepsze prace doktorskie z dziedziny prawa organizowanego przez Wolters Kluwer Polska. Wykładowca na szkoleniach dla aplikantów adwokackich, adwokatów, sędziów, pracowników zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych. Autor wielu publikacji i ekspertyz z dziedziny prawa ubezpieczeń gospodarczych i pośrednictwa ubezpieczeniowego.