Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Bogumił Pahl
ORCID: 0000-0003-4089-7580

Dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM

Kierownik Katedry Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.11.3
JEL: K

Zasadniczym celem artykułu jest weryfikacja tezy, zgodnie z którą łączniki sterowane zdalnie umieszczane na liniach napowietrznych średniego napięcia (SN) stanowią element składowy sieci elektroenergetycznej, a tym samym ich wartość powinna być uwzględniania w podstawie opodatkowania budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Problem opodatkowania tego typu instalacji (urządzeń) wynika z zakresu legalnej definicji terminu „budowla” uregulowanej w art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która w swej treści odsyła do przepisów prawa budowlanego.

Słowa kluczowe: podatek od nieruchomości; przedsiębiorstwa elektroenergetyczne; budowla; łączniki sterowane zdalnie umieszczane na liniach napowietrznych średniego napięcia
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.9.4
JEL: K34

Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest próba zidentyfikowania i uporządkowania kategorii urządzeń technicznych podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Jest to tematyka złożona i przy tym interdyscyplinarna. Wynika to z tego, że przepisy prawa podatkowego odsyłają przy definiowaniu terminu „budowla” do regulacji prawa budowlanego. W konsekwencji powstaje wiele wątpliwości z klasyfikowaniem określonych rzeczy jako potencjalnych przedmiotów opodatkowania. W celu rozwiązania licznych problemów ujawniających się na etapie stosowania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych niezbędna wydaje się nowelizacja tej części prawa podatkowego.

Słowa kluczowe: podatek od nieruchomości; budowla; urządzenia techniczne