Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.9.4
JEL: K34

Urządzenia techniczne a podatek od nieruchomości

Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest próba zidentyfikowania i uporządkowania kategorii urządzeń technicznych podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Jest to tematyka złożona i przy tym interdyscyplinarna. Wynika to z tego, że przepisy prawa podatkowego odsyłają przy definiowaniu terminu „budowla” do regulacji prawa budowlanego. W konsekwencji powstaje wiele wątpliwości z klasyfikowaniem określonych rzeczy jako potencjalnych przedmiotów opodatkowania. W celu rozwiązania licznych problemów ujawniających się na etapie stosowania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych niezbędna wydaje się nowelizacja tej części prawa podatkowego.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: podatek od nieruchomości; budowla; urządzenia techniczne

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Brzeziński, B., Morawski, W. (2007). Urządzenia techniczne a podatek od nieruchomości. Przegląd Podatkowy, (10).

Brzeziński, B., Morawski, W. (2012). Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r., P 33/09. Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, (1).

Budziszewski, J. (2007). Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości węzłów cieplnych. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, (11).

Etel, L. (2019). Opodatkowanie instalacji zapewniających funkcjonowanie budowli zgodnie z jej przeznaczeniem. Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, (8).

Etel, L., Dowgier, R. (2008). Maszyny i urządzenia a podatek od nieruchomości. Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, (10).

Etel, L., Dowgier, R., Liszewski, G., Pahl, B. (2020). Podatki i opłaty lokalne. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Kałążny, A. (2020). Opodatkowanie infrastruktury podatkiem od nieruchomości. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Morawski, W. (2010). Gdzie jest definicja budowli w podatku od nieruchomości? Przegląd Podatkowy, 7

Pahl, B. (2009). Opodatkowanie obiektów budowlanych wykorzystywanych w górnictwie. Finanse Komunalne, (12).

Pahl, B. (2020). Najnowsze zmiany w konstrukcji prawnej podatków lokalnych, czyli jak „tylnymi drzwiami” pozbawia się gminy dochodów o charakterze podatkowym. W: A. Gorgol (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania. Warszawa: C.H.Beck.

Szymczak, M. (red.) (1978). Słownik języka polskiego. Tom I. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Szymczak, M. (red.) (1981). Słownik języka polskiego. Tom III. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Świtała, F. (2008). Budowle w energetyce i telekomunikacji a podatek od nieruchomości w świetle orzecznictwa podatkowego. Przegląd Podatkowy, (2).

Walter A., Konik T. (2008). Wyrobiska górnicze jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Glosa do wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 16 maja 2007 r. Monitor Podatkowy, (4).

 

Akty prawne/Legal acts

Konstytucja RP z 2.04.1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.

Ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1170 ze zm.

Ustawa z 7.07.1994 r. — Prawo budowlane, t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333.

Ustawa z 10.04.1997 r. — Prawo energetyczne, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.

Ustawa z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym, t.j. Dz.U. z 2019 r,. poz. 667.

Ustawa 27.04.2001 r. — Prawo ochrony środowiska, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219.

 

Orzecznictwo/Judgments

Wyrok NSA z 14.02.2012 r. (II FSK 1589/10), LEX nr 1107836.

Wyrok NSA z 9.04.2013 r. (II FSK 3006/11), LEX nr 1326340.

Wyrok NSA z 16.05.2017 r. (II FSK 1062/15), LEX nr 2306835.

Wyrok NSA z 8.12.2017 r. (II OSK 634/16), LEX nr 2452918.

Wyrok NSA z 7.12.2018 r. (II FSK 3066/16), LEX nr 2627319.

Wyrok NSA z 18.12.2018 r. (II FSK 1275/18), orzeczenia.nsa.gov.pl.

Wyrok NSA z 31.01.2019 r. (II FSK 123/17), LEX nr 2627775.

Wyrok NSA z 16.04.2019 r. (II OSK 1418/17), LEX nr 2681735.

Wyrok NSA z 14.05.2019 r. (II FSK 1563/17), LEX nr 2675702.

Wyrok NSA z 9.07.2019 r. (II FSK 2693/17), LEX nr 2718015.

Wyrok NSA z 27.09.2019 r. (II FSK 1801/18), LEX nr 2744845.

Wyrok NSA z 26.11.2019 r. (OSK 3188/17), LEX nr 2778113.

Wyrok NSA z 10.12.2019 r. (II OSK 277/18), LEX nr 3065698.

Wyrok NSA z 4.03.2020 r. (II OSK 1099/18), LEX nr 3007175.

Wyrok NSA z 22.07.2020 r. (II FSK 1064/18), LEX nr 2822029.

Wyrok NSA z 25.08.2020 r. (II FSK 1417/18), LEX nr 3058092.

Wyrok NSA z 25.08.2020 r. (II FSK 1629/18), LEX nr 3058339.

Wyrok NSA z 24.11.2020 r. (II FSK 1317/20), LEX nr 3106525.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19.06.1992 r., U 6/92, OTK 1992, nr 1, poz. 13.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29.03.1994 r., K 13/93, OTK 1994 nr 1 poz. 6.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10.11.1998 r., K 39/97, OTK 1998 nr 6, poz. 99.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13.09.2011 r. P 33 /09, Dz.U. z 2011 r., nr 206, poz. 1228.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13.12.2017 r. SK 48/15, Dz.U. z 2017 r., poz. 2432.

Wyrok WSA w Białymstoku z 25.02.2020 r. (II SA/Bk823/19), LEX nr 2895515.

Wyrok WSA w Gdańsku z 3.06.2020 r. (II SA/Gd 673/19), LEX nr 3020501.

Wyrok WSA w Poznaniu z 26.11.2010 r. (II SA/Po 637/10), orzeczenia.nsa.gov.pl.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę