Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Kodeks postępowania etycznego

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu spółki PWE S.A.

z dnia 11.10.2018 r.

 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Kodeks postępowania etycznego

 

I. Poniższe zasady etyki wydawniczej obowiązują dla wszystkich publikacji, serii wydawniczych oraz czasopism wydawanych przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. (dalej: „wydawnictwo”, „wydawca”).
II. Termin „redakcja” odnosi się zbiorczo do redakcji poszczególnych czasopism, serii wydawniczych oraz pojedynczych pozycji wydawniczych.
III. Terminy użyte w liczbie pojedynczej obejmują również przypadki, gdy podmiotów, o których mowa, jest więcej niż jeden.


Zasady ogólne

1. Wydawnictwo czuwa nad przestrzeganiem standardów wydawniczych i zasad etyki wydawniczej oraz zapobiega wszelkim praktykom sprzecznym z przyjętymi standardami.

2. Wydawnictwo systematycznie monitoruje powszechnie przyjęte na szczeblu międzynarodowym wydawnicze standardy etyczne. W szczególności traktuje jako punkt referencyjny standardy wypracowane przez Committee on Publication Ethics (COPE, https://publicationethics.org).

3. Wydawnictwo udostępnia publicznie zasady postępowania w przypadku otrzymania zarzutów o działania sprzeczne z zasadami etyki wydawniczej. Zarzuty mogą dotyczyć zarówno całego wydawnictwa, jak również każdej z podlegających mu redakcji.

4. Wydawnictwo stosuje wypracowane sposoby postępowania dla poszczególnych przypadków naruszeń zasad etyki wydawniczej opisane w części „Procedury postępowania w przypadku potencjalnych naruszeń”. Bazuje w tym zakresie na standardach opracowanych przez COPE.

5. Redakcja udostępnia publicznie wskazówki dla autorów i recenzentów. Materiały te zawierają wyjaśnienie procesów redakcyjnych oraz informują o prawach i obowiązkach autorów i recenzentów.

6. Redakcja zapewnia dobór odpowiednich recenzentów do złożonych prac z uwzględnieniem ich kwalifikacji w zakresie danego obszaru badawczego.

7. Wydawnictwo ma prawo wycofać publikację po jej wydaniu, jeżeli:
1) istnieją dowody świadczące o fałszowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów, wpływających jednak na znaczne obniżenie wiarygodności badań;
2) praca nosi znamiona plagiatu bądź istotnie narusza zasady etyki wydawniczej.


Zasady dotyczące autorów

8. Autor jest obowiązany do zachowania standardów rzetelności naukowej oraz przestrzegania zasad etyki wydawniczej.

9. Autor może zgłaszać do publikacji wyłącznie oryginalne prace własnego autorstwa. Wszelkie odniesienia do prac i badań innych autorów powinny być opatrzone stosownymi przypisami oraz powinny być ujawnione w bibliografii. Niestosowanie się do powyższych zasad stanowi przejaw nierzetelności naukowej. W razie wykrytych przypadków takiego postępowania Redakcja zawiadamia odpowiednie podmioty, w tym instytucje zatrudniające autora, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia naukowców oraz inne, w zależności od okoliczności.

10. Autor może zgłaszać do publikacji wyłącznie prace nieopublikowane oraz niezgłoszone do publikacji w innych wydawnictwach. Zgłaszanie manuskryptów do więcej niż jednego wydawnictwa jednocześnie jest uważane za zachowanie nieetyczne.

11. Autor jest obowiązany do współpracy z redakcją w ramach procesu recenzyjnego. W szczególności na prośbę redakcji powinien dostarczyć dane, na których opiera wyniki swoich badań, oraz przedłożyć stosowne wyjaśnienia, w zależności od potrzeb.

12. Autor jest obowiązany do zapewnienia dostępu do danych, na które się powołuje w swojej pracy, także po jej publikacji.

13. Autor powinien ujawnić wszelkie konflikty interesów, które mogą mieć wpływ na rezultaty badań lub na ich interpretację. Przykładami takich potencjalnych konfliktów interesów są: honoraria, granty edukacyjne lub inne formy finansowania, członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach, stosunki zatrudnienia, działalność konsultacyjna, własność akcji lub innych udziałów kapitałowych, patenty, umowy licencyjne, a także relacje osobiste lub zawodowe. Należy ujawnić wszystkie źródła wsparcia finansowego dla pracy, w tym numer dotacji lub inny numer referencyjny źródła finansowania.

14. W przypadku tekstów wieloautorskich autorzy mają obowiązek ujawnienia wkładów poszczególnych autorów ze wskazaniem na czym dokładnie polegał wkład danego autora w całokształt pracy (autorstwo koncepcji, przeprowadzenie badań empirycznych, redakcja określonej partii tekstu itp.).

15. Autorstwo widmo (ghost authorship), autorstwo gościnne (guest authorship) i autorstwo grzecznościowe (gift authorship) są uznawane za przejaw nierzetelności naukowej i nie są akceptowane przez wydawnictwo. W razie wykrytych przypadków takiego postępowania, redakcja zawiadamia odpowiednie podmioty, w tym instytucje zatrudniające autora, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia naukowców oraz inne, w zależności od okoliczności.

16. Autor powiadamia redakcję w przypadku dostrzeżenia istotnych nieścisłości lub błędów w opublikowanej pracy swojego autorstwa. Redakcja, w zależności od okoliczności, podejmuje działania w formie wyjaśnienia, korekty lub innej stosownej przy kolejnym wydaniu albo wydruku.

17. Redaktor naukowy pracy zbiorowej zapewnia rzetelność naukową publikowanych w niej prac. Może w tym celu wprowadzać stosowne poprawki. W przypadku podejrzeń o postępowanie niezgodne z zasadami etyki wydawniczej, sygnalizuje tę kwestię wydawcy oraz podejmuje decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji.

18. Redaktor naukowy pracy zbiorowej ma obowiązek upewnienia się, że autorzy poszczególnych publikacji akceptują ich kształt po wniesieniu poprawek na etapie redakcji naukowej.

19. Redakcja podejmuje niezwłoczne działania w razie pojawienia się podejrzeń dotyczących nieprzestrzegania zasad etyki wydawnicznej przez autora przedłożonego manuskryptu lub opublikowanego artykułu. Redakcja rozpatruje każdy zgłoszony akt nieetycznego zachowania publikacyjnego, nawet jeśli zostaje wykryty długo po dacie publikacji. W przypadku stwierdzenia zachowania nieetycznego, wydawca publikuje korektę, uwagę, wycofuje tekst z publikacji lub podejmuje inne stosowne do okoliczności działanie.
 

Zasady dotyczące procesu recenzyjnego

20. Procedura recenzyjna podlega ogólnie przyjętym standardom akademickim w zakresie double-blind peer review.

21. Opisy procesów recenzyjnych są jawne i dostępne publicznie. W przypadku istotnych odstępstw od przyjętych procedur recenzyjnych, redakcja wyjaśnia ich przyczyny.

22. Recenzje mają charakter poufny i są udostępniane wyłącznie osobom zaangażowanym w proces redakcyjny.

23. Recenzenci oraz inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym nie mogą korzystać z badań zawartych w nieopublikowanych manuskryptach bez wyraźnej zgody ich autora. Informacje uzyskane podczas procesu recenzyjnego są traktowane jako poufne i nie mogą służyć osobistym korzyściom osób w nim uczestniczących.

24. Recenzje mają charakter obiektywny. Wszelkie uwagi recenzenta powinny być merytorycznie uargumentowane. W szczególności za niedopuszczalne uznaje się uwagi personalne bądź mające swoje podstawy w rozbieżnościach z poglądami naukowymi recenzenta.

25. Recenzent w przypadku zauważenia możliwości wystąpienia konfliktu interesów, sygnalizuje ten fakt redakcji oraz zwraca tekst będący przedmiotem recenzji. Recenzent ma również możliwość rezygnacji z recenzowania tekstu z powodu niewystarczającej wiedzy.

26. Recenzent nie może przekazać zadania sporządzenia recenzji innemu recenzentowi bez wyraźnej uprzedniej zgody redakcji.

27. Recenzenci i redaktorzy sygnalizują wszelkie przypadki nieuczciwości w zakresie nieuprawnionego wykorzystywania własności intelektualnej. Informują również wydawcę w przypadku powzięcia podejrzeń o naruszenie zasad etycznych.
 

Niezależność wydawnicza

28. Decyzje dotyczące publikacji tekstów należą do wyłącznej kompetencji redakcji. Decyzje redakcji są podejmowane po uwzględnieniu opinii co najmniej dwóch niezależnych recenzentów będących ekspertami w swojej dziedzinie.

29. Decyzja o publikacji tekstu zostaje podjęta po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji. Decyzja dotycząca przyjęcia do druku nie może być zmieniona, chyba że zostały zidentyfikowane poważne zastrzeżenia w stosunku do przedłożonego materiału.

30. Redakcja ocenia przedłożone manuskrypty wyłącznie na podstawie ich wartości merytorycznej i spójności tematycznej z serią wydawniczą lub czasopismem, nie mając względu na rasę, płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, obywatelstwo, przekonania religijne i polityczne oraz afiliację autorów.

31. Redakcja nie ujawnia żadnych informacji o nadesłanym manuskrypcie nikomu innemu niż autorowi, recenzentom, redaktorom doradczym i wydawcy.
 

Procedury postępowania w przypadku potencjalnych naruszeń


32. 1. W przypadku podejrzenia o plagiat w zgłoszonym manuskrypcie lub opublikowanym artykule, redakcja gromadzi pełny materiał dowodowy i podejmuje dalsze działania w zależności od zasadności i stopnia naruszenia.

32. 2. W przypadku stwierdzenia plagiatu, redakcja odrzuca przedłożony manuskrypt. Jeżeli tekst został już opublikowany, redakcja publikuje informację o wycofaniu tekstu z publikacji oraz zawiadamia autora, redakcję oraz wydawcę splagiatowanego artykułu albo książki. Redakcja zawiadamia o sprawie odpowiednie podmioty, w tym instytucje zatrudniające autora, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia naukowców oraz inne, w zależności od okoliczności.

32. 3. W przypadku nieznacznego zakresu powielenia cudzej twórczości, redakcja kontaktuje się z autorem i przedstawia swoje stanowisko. Jeżeli tekst znajduje się na etapie recenzji, redakcja prosi o poprawę partii tekstu stanowiących naruszenie praw autorskich. W przypadku stosownej reakcji autora proces recenzowania zostaje kontynuowany. Jeżeli tekst został już opublikowany, redakcja ustala z autorem treść korekty, która zostanie opublikowana w jednym z kolejnych numerów czasopisma, albo treść modyfikacji, która zostanie uwzględniona w kolejnym wydaniu książki. Stosownie do okoliczności, redakcja rozważa publikację informacji o korekcie lub modyfikacji na stronie internetowej czasopisma lub wydawnictwa, w szczególności gdy nie jest planowane kolejne wydanie książki lub nie jest możliwa publikacja korekty w czasopiśmie.

32. 4. W przypadku braku stwierdzenia naruszenia, redakcja informuje recenzenta, czytelnika, lub inną osobę zgłaszającą podejrzenie o plagiat, o niepodejmowaniu przez redakcję dalszych działań w sprawie.

32. 5. Podejmując decyzje w trakcie postępowania dotyczącego podejrzenia o plagiat, redakcja bierze pod uwagę gotowość do współpracy autora z redakcją w zakresie składania wyjaśnień oraz uwzględnia doświadczenie badawcze autora.

33. 1. W przypadku podejrzenia o zduplikowaną publikację, tj. kopię z własnej pracy autora, w zgłoszonym manuskrypcie lub opublikowanym artykule, redakcja gromadzi pełny materiał dowodowy i podejmuje dalsze działania w zależności od zasadności i stopnia naruszenia.

33. 2. W przypadku znacznego stopnia nieuprawnionych powtórzeń, redakcja odrzuca przedłożony manuskrypt. Jeżeli tekst został już opublikowany, redakcja publikuje informację o wycofaniu tekstu z publikacji albo oświadczenie o powtórzeniu publikacji oraz zawiadamia redakcję oraz wydawcę zduplikowanego artykułu albo książki. Redakcja zawiadamia odpowiednie podmioty, w tym instytucje zatrudniające autora, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia naukowców oraz inne, w zależności od okoliczności.

33. 3. W przypadku nieznacznego stopnia nieuprawnionych powtórzeń, uprawnionego powtórzenia z poprzednią pracą autora, także w zakresie przyjętych metod, lub reanalizy przeprowadzonych badań, redakcja kontaktuje się z autorem, przedstawia swoje stanowisko i prosi o wstawienie stosownych odesłań do pracy oryginalnej albo o usunięcie skopiowanego materiału. W przypadku stosownej reakcji autora proces recenzowania zostaje kontynuowany. Jeżeli tekst został już opublikowany, redakcja ustala z autorem treść korekty zawierającej odesłanie do pracy oryginalnej, która zostanie opublikowana w jednym z kolejnych numerów czasopisma, albo treść modyfikacji, która zostanie uwzględniona w kolejnym wydaniu książki. Stosownie do okoliczności, redakcja rozważa publikację informacji o korekcie lub modyfikacji na stronie internetowej czasopisma lub wydawnictwa, w szczególności gdy nie jest planowane kolejne wydanie książki lub nie jest możliwa publikacja korekty w czasopiśmie.

33. 4. W przypadku braku stwierdzenia naruszenia, redakcja informuje recenzenta, czytelnika, lub inną osobę zgłaszającą podejrzenie o duplikację publikacji, o niepodejmowaniu przez redakcję dalszych działań w sprawie.

34. 1. W przypadku podejrzenia o spreparowanie danych, redakcja gromadzi materiał dowodowy i poddaje go analizie, prosząc w miarę potrzeby o opinię dodatkowego recenzenta. Po dokonanej analizie materiału dowodowego redakcja kontaktuje się z autorem.

34. 2. W przypadku gdy wyjaśnienia autora są przekonujące, redakcja dziękuje autorowi za współpracę w zakresie wyjaśnienia sprawy, przeprasza za powstałe niedogodności oraz informuje o stanie sprawy osoby, które zgłosiły podejrzenie. Jeżeli podejrzenie powstało na etapie sporządzania recenzji, redakcja podejmuje zawieszony proces recenzyjny.

34. 3. W przypadku gdy wyjaśnienia autora są nieprzekonujące, redakcja kontaktuje się z instytucjami, przy których afiliowany jest autor, jak również tymi, na rzecz których zostało przeprowadzone badanie lub tymi, z których środków badanie zostało sfinansowane, lub instytucjami nadzorującymi, prosząc o zbadanie sprawy. Jeżeli autor zostaje uznany za winnego naruszenia lub przyznaje się do winy, redakcja odrzuca przedłożony manuskrypt albo wycofuje tekst z publikacji. Jeżeli zostaje dowiedziony brak winy autora, redakcja przeprasza autora za powstałe niedogodności i podejmuje zawieszony proces recenzyjny, jeżeli podejrzenie powstało na etapie sporządzania recenzji. Redakcja informuje o stanie sprawy osoby, które zgłosiły podejrzenie.

35. 1. W przypadku otrzymania prośby o dodanie autora do listy autorów, redakcja wyjaśnia przyczynę zmiany oraz upewnia się, że wszyscy autorzy zgadzają się na dokonanie zmiany. Wykazanie, że przyczyna zmiany jest nieuzasadniona, daje redakcji prawo do odmowy dokonania zmiany, nawet w przypadku zgodnej woli wszystkich autorów.

35. 2. W przypadku uzyskania zgody wszystkich autorów, redakcja prosi dodatkowego autora o wypełnienie deklaracji autorstwa, aktualizuje listę autorów, uzupełnia wykaz udziałów poszczególnych autorów i kontynuuje proces redakcyjny albo publikuje korektę, jeżeli tekst został już opublikowany.

35. 3. W przypadku braku zgody wszystkich autorów, redakcja zawiesza proces redakcyjny do momentu rozstrzygnięcia kwestii autorstwa przez autorów. Jeżeli nie jest to możliwe, redakcja rozstrzyga spór za pośrednictwem odpowiedniej dla sprawy instytucji. W przypadku wykazania, że zmiana jest uzasadniona, redakcja kontynuuje proces redakcyjny albo publikuje korektę, jeżeli tekst został już opublikowany.

36. 1. W przypadku otrzymania prośby o usunięcie autora z listy autorów, redakcja wyjaśnia przyczynę zmiany oraz upewnia się, że wszyscy autorzy zgadzają się na dokonanie zmiany. Wykazanie, że przyczyna zmiany jest nieuzasadniona, daje redakcji prawo do odmowy dokonania zmiany, nawet w przypadku zgodnej woli wszystkich autorów.

36. 2. W przypadku uzyskania zgody wszystkich autorów, także autora, którego dotyczy wniosek o usunięcie, redakcja aktualizuje listę autorów, uzupełnia wykaz udziałów poszczególnych autorów i kontynuuje proces redakcyjny albo publikuje korektę, jeżeli tekst został już opublikowany.

36. 3. W przypadku braku zgody wszystkich autorów, redakcja zawiesza proces redakcyjny do momentu rozstrzygnięcia kwestii autorstwa przez autorów. Jeżeli nie jest to możliwe, redakcja rozstrzyga spór za pośrednictwem odpowiedniej dla sprawy instytucji. W przypadku gdy zmiana na liście autorów dotyczy tekstu opublikowanego, a brak konsensusu wśród autorów wynika z odmiennej interpretacji przeprowadzonych badań, redakcja udostępnia autorom możliwość publikacji listów polemicznych.

37. 1. Jeżeli analiza przedłożonych dokumentów oraz treści manuskryptu nasuwa wątpliwości co do rzeczywistego składu autorów, redakcja prosi o dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia dotyczące udziału poszczególnych osób.

37. 2. W przypadku stwierdzenia, że jeden z wymienionych autorów nie spełnia kryteriów autorstwa, redakcja prosi o pisemną zgodę wszystkich autorów na usunięcie autora grzecznościowego lub autora gościnnego z listy autorów. Redakcja rozważa również zawiadomienie odpowiednich podmiotów, w zależności od okoliczności.

37. 3. W przypadku stwierdzenia, że na liście autorów brakuje jednej z ról niezbędnych do przygotowania przedłożonego tekstu, redakcja sugeruje dodanie autora-widmo oraz prosi o pisemną zgodę wszystkich autorów na dokonanie zmian na liście autorów. Redakcja rozważa również zawiadomienie o sprawie odpowiednich podmiotów, w zależności od okoliczności.

38. 1. W przypadku otrzymania zarzutu, że recenzent w sposób nieuprawniony wykorzystał pracę autora, redakcja poddaje badaniu przedłożony manuskrypt oraz sporządzone do niego recenzje.

38. 2. Jeżeli zarzut dotyczy rzeczywistego recenzenta, redakcja zbiera i ocenia materiał dowodowy. W przypadku gdy wątpliwości są uzasadnione, redakcja prosi recenzenta o wyjaśnienie sprawy. Jeżeli wyjaśnienia recenzenta są przekonujące, redakcja umarza postępowanie, po uprzedniej konsultacji z autorem. Jeżeli wyjaśnienia recenzenta są nieprzekonujące, redakcja we współpracy z instytucją recenzenta ustala winę lub brak winy recenzenta. W trakcie trwania postępowania wyjaśniającego redakcja zawiesza w prawach recenzenta osobę, co do której toczy się postępowanie. W przypadku uznania recenzenta za winnego, redakcja kończy współpracę z recenzentem oraz zawiadamia o sprawie odpowiednie podmioty, w tym instytucje zatrudniające autora, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia naukowców oraz inne, w zależności od okoliczności.

38. 3. Jeżeli zarzut dotyczy osoby, która nie była proszona o sporządzenie recenzji, redakcja weryfikuje powiązania pomiędzy oskarżoną osobą a rzeczywistymi recenzentami. W przypadku stwierdzenia związków pomiędzy wyżej wymienionymi, redakcja upewnia się, że recenzenci sporządzili recenzje samodzielnie i nie przekazywali informacji o recenzowanym tekście innym osobom. W trakcie postępowania wyjaśniającego redakcja, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, prosi recenzenta o przedłożenie stosownych wyjaśnień. W przypadku uznania recenzenta za niewinnego, redakcja kontaktuje się z autorem i przedstawia rezultaty przeprowadzonego postępowania. W przypadku uznania recenzenta za winnego, redakcja kończy współpracę z recenzentem oraz zawiadamia o sprawie odpowiednie podmioty, w tym instytucje zatrudniające autora, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia naukowców oraz inne, w zależności od okoliczności.

39. Rozpatrując naruszenia praw autorskich, redakcja skorzysta z pomocy rzetelnego programu antyplagiatowego.