Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Elżbieta Małecka
ORCID: 0000-0002-1484-1383
Dr Elżbieta Małecka Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Filia w Jaśle.
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.12.5
JEL: K21

Celem opracowania jest analiza nowego zadania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wprowadzonego ustawą z 30.08.2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1815). Wskazana ustawa w art. 9 dokonuje nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zobowiązuje właściwy organ do uzgodnienia z Prezesem UTK projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do linii kolejowej o znaczeniu państwowym lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego (art. 17 pkt 6 u.p.z.p.), oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do linii kolejowej o znaczeniu państwowym (art. 53 ust. 4 pkt 9a u.p.z.p.). Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 2 oraz art. 60 ust. 1 u.p.z.p. Prezes UTK uzgadnia również decyzje o warunkach zabudowy i projekty planu zagospodarowania przestrzennego województwa. W artykule Autorka dowodzi, że na Prezesa UTK, który jest organem regulacyjnym w sektorze transportu kolejowego, zostało nałożone zadanie niezwiązane z ustawowo określonym zakresem jego działań.

Słowa kluczowe: Prezes UTK; praktyki monopolistyczne

Dr Elżbieta Małecka

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Filia w Jaśle.