Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Nowe zadanie Prezesa UTK — uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Celem opracowania jest analiza nowego zadania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wprowadzonego ustawą z 30.08.2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1815). Wskazana ustawa w art. 9 dokonuje nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zobowiązuje właściwy organ do uzgodnienia z Prezesem UTK projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do linii kolejowej o znaczeniu państwowym lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego (art. 17 pkt 6 u.p.z.p.), oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do linii kolejowej o znaczeniu państwowym (art. 53 ust. 4 pkt 9a u.p.z.p.). Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 2 oraz art. 60 ust. 1 u.p.z.p. Prezes UTK uzgadnia również decyzje o warunkach zabudowy i projekty planu zagospodarowania przestrzennego województwa. W artykule Autorka dowodzi, że na Prezesa UTK, który jest organem regulacyjnym w sektorze transportu kolejowego, zostało nałożone zadanie niezwiązane z ustawowo określonym zakresem jego działań.

Słowa kluczowe: Prezes UTK; praktyki monopolistyczne

Bibliografia

Bibliografia/References

Beim, M. (2017). Uwarunkowania prawne niezależnych zarządców infrastruktury kolejowej w Niemczech. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 4(6), 33–48. https://doi.org/10.7172/2299-5749.IKAR.4.6.3

Będkowski-Kozioł, M., Gołąb, Ł. (2013). O dogmatyce prawa transportu kolejowego. Kilka uwag w dziesiątą rocznicę uchwalenia ustawy o transporcie kolejowym z 2003 r. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 4(2), 110–129.

Dopierała, F. (2013). Kompetencje Prezesa UTK a swoboda kształtowania umów pomiędzy zarządcą infrastruktury a przewoźnikiem. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 4(2), 54–72.

Dyl, K. (2015). Działania regulacyjne Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w latach 2011–2014. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 1(4), 10–19.

Engelhardt, J. (2018). Czwarty pakiet kolejowy — zarządzanie infrastrukturą kolejową. Problemy Transportu i Logistyki, 1(41), 53–64.

Floriańczyk-Kardas, M. (2014). Decyzje Prezesa UTK zastępujące umowy o udostępnianiu infrastruktury kolejowej. Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z r., XVII AmK 3/12. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 7(3), 127–132.

Frey, R. (2021). Odwołanie od decyzji Prezesa UTK. W: K. Flaga-Gieruszyńska, R. Fleszar, E. Marszałkowska-Kreś (red.) Dostęp do ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym (429–444). Warszawa: C.H.Beck.

Gola, J. (2014). Prezes Urzędu Transportu Kolejowego — niezależny organ regulacyjny? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (368), 35–44.

Gołąb, Ł. (2009). Sektorowy organ regulacyjny w zakresie transportu kolejowego. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (6), 19–32.

Gołąb, Ł. (2012). Kilka uwag o potrzebie zmian w sądowej kontroli decyzji i postanowień Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Kwartalnik Prawa Publicznego, (3), 39–55.

Goss, M. (2017). Charakter prawny zadań i kompetencji Prezesa UTK w obszarze interoperacyjności europejskiej sieci kolejowej ze szczególnym uwzględnieniem zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 4(6), 60–73. https://doi.org/10.7172/2299-5749.IKAR.4.6.5

Góra, I., Bartochowska-Jaśniewska, J. (2017). Regulacje dotyczące obiektów infrastruktury usługowej po nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym z dnia 16 listopada 2016 r. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 4(6), 20–31. 10.7172/2299-5749.IKAR.4.6.2

Góra, I., Trochym, Ł. (2018). Hybrydowy charakter sądowej kontroli decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawach dotyczących zakazu stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym. Wrocławskie Studia Sądowe, (2), 52–68.

Jarzeborzewski, G. (2006). Liberalizacja i deregulacja transportu w UE — oczekiwania i doświadczenia. Przegląd Komunikacyjny, (11), 6–9.

Liberadzki, B. (2007). Koncepcja liberalizacji transportu. W: B. Liberadzki (red.) Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej. Oczekiwania i doświadczenia (39–46). Warszawa–Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.

Lissoń, P. (2009). Formy oraz instrumenty prawne działania organu regulacyjnego na przykładzie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W: B. Popowska, K. Kokocińska (red.), Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej (323–352). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Mężyk, A. (2003). Liberalizacja rynku regionalnych przewozów kolejowych. W: G. Dydkowski, R. Tomanek (red.), Liberalizacja transportu w warunkach transformacji gospodarczej (149–156). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Miaskowski, J. (2012). Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. W: B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red). Administracja Publiczna. Tom 1. Ustrój administracji państwowej centralnej. Komentarz (1124–1138). Warszawa: C.H.Beck.

Miecznikowski, S., Tłoczyński, D., Wołek, M. (2007). Gospodarowanie w transporcie kolejowym (98–121). Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego.

Ostapowicz, B. (2012). Liberalizacja Polityki Transportowej Unii Europejskiej. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, (27), 76–99.

Pieriegud, J. (2015). Rola i funkcje regulatorów w transporcie kolejowym. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 1(4), 69–89.

Strzępek, Ł. (2013). Kilka uwag na temat szczególnych zasad lokalizowania inwestycji telekomunikacyjnych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Przegląd Prawa Publicznego, (5), 41–51.

Wiktorowska, A. (2013). Prezes Urzędu Transportu Kolejowego — zagadnienia administracyjnoprawne (17–28). Warszawa: LEX.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
66.96
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę