Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Ewa Prejs
ORCID: 0000-0003-1106-4387

Dr Ewa Prejs

Ukończyła studia prawnicze i uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2007 r. pracuje w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji UMK na stanowisku adiunkta. Jest autorką wielu publikacji na temat podatków polskich, międzynarodowych i europejskich.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.12.3
JEL: K34

W niniejszym artykule autorzy analizują pojęcie odpowiedzialności płatników zobowiązanych do zapłaty zaliczek na podatek dochodowy. Prezentują stanowisko, zgodnie z którym płatnik realizuje własny obowiązek pobrania lub potrącenia kwoty zaliczki na podatek od osoby w istocie niebędącej podatnikiem i przekazania tej kwoty właściwemu organowi podatkowemu. Obowiązek ten powstaje w wyniku zaistnienia zdarzenia opisanego w przepisie ustawowym, nakładającego obowiązek na płatnika zaliczki na podatek. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej płatnik ponosi odpowiedzialność za to, że nie pobrał podatku lub nie przekazał potrąconego podatku właściwemu organowi podatkowemu, ale zdaniem autorów zastosowanie tego przepisu do płatnika pobierającego zaliczki na podatek dochodowy po zakończeniu roku podatkowego jest ograniczone. Autorzy stoją na stanowisku, że orzekanie o odpowiedzialności płatników pobierających zaliczkę na podatek dochodowy po zakończeniu roku podatkowego jest możliwe tylko w przypadku, gdy wpłacona przez podatnika kwota jest niższa niż kwota należnego podatku, zaś owo zaniżenie wynika z niepodjęcia przez płatnika czynności polegających na pobraniu należnych zaliczek i wpłaceniu ich na rachunek organu podatkowego.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność podatkowa; płatnik podatku; zaliczki na podatek; Ordynacja podatkowa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.10.1
JEL: K34

Dobre praktyki w zakresie indywidualnych interpretacji podatkowych zgodnie z Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action 5 a polskie prawo podatkowe

The aim of this article is to assess the degree of the implementation of the best practices concerning tax rulings developed under Action 5 of the BEPS Project in Polish tax law. The authors present the current situation of Poland's tax ruling system. Then, the authors assess the degree of implementation of each best practice. The authors also formulate critical comments on the OECD's best practices. In the opinion of the authors, the Polish tax ruling regulation generally meets most of the OECD's requirements, primarily because it is a fully transparent system.

Celem niniejszego artykułu jest ocena stopnia implementacji do polskiego prawa podatkowego najlepszych praktyk dotyczących interpretacji podatkowych opracowanych w ramach Działania 5 projektu BEPS. Autorzy przedstawiają polski system interpretacji podatkowych. Następnie dokonują oceny stopnia implementacji każdej z najlepszych praktyk. Autorzy formułują również krytyczne uwagi do najlepszych praktyk OECD. W ocenie autorów polska regulacja dotycząca interpretacji podatkowych generalnie spełnia większość wymogów OECD, przede wszystkim dlatego, że jest systemem w pełni transparentnym.

Słowa kluczowe: Poland; OECD; Base Erosion and Profit Shifting (BEPS); tax law; private tax ruling (Polska; OECD; BEPS; prawo podatkowe; indywidualna interpretacja podatkowa)