Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Ewelina Badura
ORCID: 0000-0002-5514-6299
Adiunkt w Katedrze Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego w Instytucie Prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, radca prawny.
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.5.2
JEL: K2

UE — nowym liderem Zielonej Gospodarki? Gospodarka o obiegu zamkniętym w regulacjach prawa unijnego

Municipal waste management for many years has remained in the center of attention of the European Commission. The purpose of this paper is to present the concept of circular economy in European legislation, which defines key issues for detailed policies and action plans as well as provides guidelines for the Member States showing, at the same time, the way for economy transformation. Over the last five years, the European Commission has issued several significant documents discussing many commendable policies. The main objective of these policies is to prevent the creation of waste by solving the issue of waste "at source" and enabling the maximum possible recycling of raw materials and energy. At the same time, these policies pose a tough challenge for many EU Member States in terms of implementing new environmental protection laws. The analysis of legislation in this field will bring an answer to the question whether the European Union may soon become a "Green Economy" leader.

Gospodarka odpadami komunalnymi jest od wielu lat obszarem szczególnego zainteresowania Komisji Europejskiej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy) w regulacjach prawa unijnego, które zakreślają ramy problemowe dla polityk szczegółowych i programów działania oraz stanowią wytyczne dla krajów członkowskich, pokazując jednocześnie drogę transformacji gospodarki. W ostatnich pięciu latach Komisja Europejska wydała kilka bardzo istotnych dokumentów, podejmujących wiele zasługujących na aprobatę polityk. Celem tych polityk jest przede wszystkim zapobieganie powstawaniu odpadów przy rozwiązywaniu problemu odpadów „u źródła” oraz maksymalne możliwe odzyskiwanie zawartych w nich surowców i energii. Jednocześnie polityki te stanowią niełatwe wyzwanie dla wielu państw członkowskich UE w zakresie wdrożenia nowych regulacji w obszarze ochrony środowiska. Analiza regulacji w tym obszarze umożliwi odpowiedź na pytanie, czy Unia Europejska stanie się wkrótce liderem Zielonej Gospodarki.

Słowa kluczowe: environment; order; economy; regulation; waste (środowisko; ład; gospodarka; regulacje; odpady)

Adiunkt w Katedrze Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego w Instytucie Prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, radca prawny.