Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.5.2
JEL: K2
Ewelina Badura ORCID: 0000-0002-5514-6299 , e-mail: badurae|uek.krakow.pl| |badurae|uek.krakow.pl

EU — a new Green Economy leader? Circular economy in European legislation

UE — nowym liderem Zielonej Gospodarki? Gospodarka o obiegu zamkniętym w regulacjach prawa unijnego

Municipal waste management for many years has remained in the center of attention of the European Commission. The purpose of this paper is to present the concept of circular economy in European legislation, which defines key issues for detailed policies and action plans as well as provides guidelines for the Member States showing, at the same time, the way for economy transformation. Over the last five years, the European Commission has issued several significant documents discussing many commendable policies. The main objective of these policies is to prevent the creation of waste by solving the issue of waste "at source" and enabling the maximum possible recycling of raw materials and energy. At the same time, these policies pose a tough challenge for many EU Member States in terms of implementing new environmental protection laws. The analysis of legislation in this field will bring an answer to the question whether the European Union may soon become a "Green Economy" leader.

Gospodarka odpadami komunalnymi jest od wielu lat obszarem szczególnego zainteresowania Komisji Europejskiej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy) w regulacjach prawa unijnego, które zakreślają ramy problemowe dla polityk szczegółowych i programów działania oraz stanowią wytyczne dla krajów członkowskich, pokazując jednocześnie drogę transformacji gospodarki. W ostatnich pięciu latach Komisja Europejska wydała kilka bardzo istotnych dokumentów, podejmujących wiele zasługujących na aprobatę polityk. Celem tych polityk jest przede wszystkim zapobieganie powstawaniu odpadów przy rozwiązywaniu problemu odpadów „u źródła” oraz maksymalne możliwe odzyskiwanie zawartych w nich surowców i energii. Jednocześnie polityki te stanowią niełatwe wyzwanie dla wielu państw członkowskich UE w zakresie wdrożenia nowych regulacji w obszarze ochrony środowiska. Analiza regulacji w tym obszarze umożliwi odpowiedź na pytanie, czy Unia Europejska stanie się wkrótce liderem Zielonej Gospodarki.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: environment; order; economy; regulation; waste (środowisko; ład; gospodarka; regulacje; odpady)

Bibliografia

Bibliografia/References

Chateau, J., Saint-Martin, A. (2013). Economic and employment impacts of climate change mitigation policies. In: OECD: A general-equilibrium perspective. International Economics, (3–4), 135–136. https://doi.org/10.1016/j.inteco.2013.08.001

Górski, M., Kierzkowska, J. S. (2018). Gospodarowanie odpadami. In: M. Górski (eds.). Prawo ochrony środowiska (414–418). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Hamilton, K., Ruta, G. (2006). Measuring Social Welfare and Sustainability. Statistical Journal of the United Nations ECE, (4), 23.

Jackson, M., Lederwasch, A., Giurco, D. (2014). Transitions in theory and practice: Managing metals in the circular economy. Resources, (3), 516–543. https://doi.org/10.3390/resources3030516

Kulczycka, J., Bączyk, A., Nowaczek, A. (2020). Monitorowanie transformacji gospodarki o obiegu zamkniętym w dokumentach strategicznych Polski i UE — Monitoring objectives circular economy in Poland and EU strategic documents. In: J. Kulczycka (eds.), Wskaźniki monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym (9–19). Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN.

Kulczycka J., Pędziwiatr, E. (2019). Gospodarka o obiegu zamkniętym — definicje i ich interpretacje. In: J. Kulczycka (eds.), Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych (9–20). Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN.

Malinauskaite, J., Jouhara, H., Czajczyńska, D., Stanchev, P., Katsou, E., Rostkowski, P., Thorne, R J. et al. (2017). Municipal solid waste management and waste-to-energy in the context of a circular economy and energy recycling in Europe. Energy, (141), 2013–2044. https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.11.128

Plewa, M., Giel, R., Klimek, M. (2014). Analiza porównawcza gospodarki odpadami w Polsce i innych krajach europejskich. Logistyka, (6), 8748–8758.

Maśliński, M., Mądry, T. (2019). Gospodarka o obiegu zamkniętym jako nowy paradygmat gospodarowania zasobami w Unii Europejskiej. In: R. Chęciński (ed.), Europa w 15 lat po wielkim rozszerzeniu UE, 30–66. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ryszawska, B. (2013). Koncepcja Zielonej Gospodarki jako odpowiedź na kryzys gospodarczy i środowiskowy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (318), 47–54. https://doi.org/10.15611/pn.2013.318.04

Smol, M., Kulczycka, J., Czaplicka-Kotas, A., Włóka, D. (2019). Zarządzanie i monitorowanie gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w kontekście realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, (108), 165–184.

Stahel, W. R. (2016). The circular economy. Nature, (531), 435–438.

Tomić, T., Schneider, D. R. (2018). The role of energy from waste in circular economy and closing the loop concept — Energy analysis approach. Renewable and Sustainable Energy Reviews, (98), 268–287. https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.09.029

Uberman, R. (2019). Transformacja w kierunku GOZ — propozycje rozwiązań. In: J. Kulczycka (ed.), Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i w badaniach naukowych, 129–140. Kraków: IGSMiE PAN.

Woltjer, G. B. (2018). Methodologies for Measuring the Macroeconomic and Societal Impacts of the Circular Economy, https://circularimpacts.eu/sites/default/files/D2.3v2_Measuring-macroeconomic-%26-societal-impacts_FINAL.pdf (12.02.2021).

Woźniak, J., Pactwa, K. (2018). Overview of Polish mining wastes with circular economy model and its comparison with other wastes. Sustainability, (10), 1–15. https://doi.org/10.3390/su10113994

Wyszkowska, D., Rogalewska, A. (2016). Wskaźniki zielonej gospodarki dla Polski oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, LXI(10), 54–74. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.1109

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę