Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Filip Elżanowski
ORCID: 0000-0003-3912-1857

Dr hab. Filip Elżanowski, prof. UW

Radca prawny z blisko 20-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym dla krajowych i zagranicznych podmiotów. Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed organami administracji publicznej, sądami oraz instytucjami unijnymi. Współtworzy i wdraża koncepcje rozwoju i restrukturyzacji, bierze udział w transakcjach M&A oraz w obsłudze podmiotów z sektorów energetyki i transportu. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z 15-letnim stażem. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno- naukowych. Członek i przewodniczący rad nadzorczych spółek, w tym podmiotów notowanych na rynku publicznym oraz spółek z kapitałem zagranicznym. Ekspert w postępowaniach legislacyjnych oraz członek krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych i branżowych.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.8.1
JEL: K23, K32, L43

Celem artykułu jest wskazanie uwarunkowań powodujących, że ścisła regulacja cen na rynku ciepła jest niezbędna dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego rynku, oraz konsekwencji takiej regulacji. Kształt regulacji na rynku ciepła został scharakteryzowany jako wynik podstawowych cech rynku ciepła i jego odrębności od innych sektorów rynku energii. Ścisła regulacja sektora ciepłowniczego wynika z obiektywnej konieczności zagwarantowania poziomu równowagi pomiędzy uczestnikami rynku i specyfiki sektora ciepłowniczego. Autor wskazuje na swoisty paradoks rynku ciepła systemowego, zgodnie z którym ewentualny rozwój konkurencji na rynku energii cieplnej mógłby przynieść skutki odwrotne do zamierzonych. Mógłby bowiem prowadzić do nieefektywnego alokowania kapitału przez uczestników rynku, w tym zwłaszcza do nadmiernej rozbudowy mocy wytwórczych w zakresie, w jakim moc ta w rzeczywistości nie może być wykorzystana na potrzeby odbiorców. To zaś nieuchronnie prowadziłoby do wzrostu kosztów ponoszonych przez odbiorców ciepła na danym rynku lub mogłoby zagrażać rentowności przedsiębiorstwa ciepłowniczego, a więc i bezpieczeństwu energetycznemu odbiorców. 

Słowa kluczowe: rynek ciepła; regulacja cenowa; rozwój konkurencji