Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.8.1
JEL: K23, K32, L43
Filip Elżanowski ORCID: 0000-0003-3912-1857 , e-mail: Dr hab. Filip Elżanowski

Ścisła regulacja cen na rynku ciepła — przyczyny i konsekwencje

Celem artykułu jest wskazanie uwarunkowań powodujących, że ścisła regulacja cen na rynku ciepła jest niezbędna dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego rynku, oraz konsekwencji takiej regulacji. Kształt regulacji na rynku ciepła został scharakteryzowany jako wynik podstawowych cech rynku ciepła i jego odrębności od innych sektorów rynku energii. Ścisła regulacja sektora ciepłowniczego wynika z obiektywnej konieczności zagwarantowania poziomu równowagi pomiędzy uczestnikami rynku i specyfiki sektora ciepłowniczego. Autor wskazuje na swoisty paradoks rynku ciepła systemowego, zgodnie z którym ewentualny rozwój konkurencji na rynku energii cieplnej mógłby przynieść skutki odwrotne do zamierzonych. Mógłby bowiem prowadzić do nieefektywnego alokowania kapitału przez uczestników rynku, w tym zwłaszcza do nadmiernej rozbudowy mocy wytwórczych w zakresie, w jakim moc ta w rzeczywistości nie może być wykorzystana na potrzeby odbiorców. To zaś nieuchronnie prowadziłoby do wzrostu kosztów ponoszonych przez odbiorców ciepła na danym rynku lub mogłoby zagrażać rentowności przedsiębiorstwa ciepłowniczego, a więc i bezpieczeństwu energetycznemu odbiorców. 

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: rynek ciepła; regulacja cenowa; rozwój konkurencji

Bibliografia

Bibliografia/References
Bednarski, B. (2017). Komentarz do art. 44 ustawy — Prawo energetyczne. W: M. Kuliński (red.), Prawo energetyczne. Komentarz. C.H.Beck.
Będkowski-Kozioł, M., & Wrochna, W. (2021). Obowiązki regulacyjne spoczywające na przedsiębiorstwach energetycznych i pozostałych użytkownikach systemu energetycznego. Energetyka Rozproszona, (5–6). https://doi.org/10.7494/er.2021.5-6.91
Boroń, M. (2010). Rola Prezesa Regulacji Energetyki w procesie zatwierdzania taryf. Roczniki Administracji, 10.
Czarnecka, M. & Bando, M. (2021). Czy na rynku sprzedaży ciepła systemowego działa zasada TPA, https://www.cire.pl/artykuly/materialyproblemowe/186911-czy-na-rynku-sprzedazy-ciepla-systemowego-dziala-zasada-tpa , 09.07.2021.
Domagała, M. (2008). Bezpieczeństwo energetyczne — aspekty administracyjno-prawne. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Kamiński, J. (2020). Paradoks rynku ciepła systemowego. Dziennik Gazeta Prawna, 22.06.2020.
Niedziółka, D. (2010). Rynek energii w Polsce. Difin.
Muras, Z. (2020). Uproszczona metoda zatwierdzania taryf dla kogeneracji — uprawnienie czy obowiązek? Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 6(9). https://doi.org/10.7172/2299-5749.ikar
Muszyński, I. (2020). Komentarz do art. 45 Prawa energetycznego. W: M. Czarnecka, & T. Ogłódek (red.), Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz. C.H.Beck.
Pawełczyk, M. (2018). Monopole naturalne i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej jako determinanty pierwotne sektora energetycznego w aspekcie polityki konkurencji. W: M. Królikowska-Olczak (red.), Sektory infrastrukturalne — problematyka prawna. C.H.Beck.
Szwedziak-Bork, I. (2016). Nadużywanie pozycji dominującej przez przedsiębiorstwa ciepłownicze na lokalnych rynkach ciepła. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 5(4). https://doi.org/10.7172/2299-5749.IKAR.4.5.3
Wierzbiński, M. (2015). Ocena systemu regulacji cen ciepła sieciowego w kontekście rozwoju przedsiębiorstw ciepłowniczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (854); Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (73).
Woszczyk, M. (2010). Komentarz do art. 45 pr. en. W: M. Swora, & Z. Muras (red.), Prawo energetyczne. Komentarz. Wolters Kluwer.

 

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę