Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Jan Thlon
ORCID: 0000-0002-4571-8679

Doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa upadłościowego.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.8.4
JEL: G33

Głównym celem artykułu jest analiza stanu wiedzy zarządzających przedsiębiorstwami w zakresie wybranych obszarów znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Artykuł ma charakter teoretyczno- empiryczny. W pierwszej części dokonano charakterystyki prawa insolwencyjnego i jego funkcji, a także zaprezentowano wybrane zasady prawa upadłościowego. W ramach analizy empirycznej przeprowadzono badania pierwotne. Badania zrealizowano metodą wywiadów CATI na próbie 389 przedsiębiorców (właścicieli/ członków zarządu) z segmentu dużych i średnich polskich przedsiębiorstw. Przedmiotem zainteresowania autorów były subiektywne oceny respondentów odnoszące się do zakresu i przesłanek odpowiedzialności członków zarządu oraz kompetencji i obowiązków podmiotów postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że ankietowani menedżerowie w większości posiadają wiedzę w zakresie przesłanek upadłości oraz uwarunkowań pozwalających uniknąć odpowiedzialności wobec wierzycieli za zobowiązania spółki. Równocześnie widoczne są istotne braki w wiedzy dotyczącej pozostałych obszarów badawczych. Badania dowodzą, iż mimo intencji ustawodawcy wskazującego na prymat restrukturyzacji wobec postępowania upadłościowego istnieje poważna przeszkoda szerokiej, praktycznej implementacji tej idei związana z niską świadomością samych zainteresowanych.

Słowa kluczowe: prawo upadłościowe; dłużnik; syndyk; odpowiedzialność członków zarządu