Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Katarzyna Pokryszka
ORCID: 0000-0003-4975-7496
Dr hab. Katarzyna Pokryszka, prof. UŚ Profesor uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny, mediator. W swoich zainteresowaniach naukowych koncentruje się na publicznym i europejskim prawie gospodarczym, europejskim prawie spółek i alternatywnych metodach rozstrzygania sporów.
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.3.3
JEL: K19, K20, K22, K33

Transgraniczne przekształcenie spółki w świetle przepisów dyrektywy 2019/2121 dotyczącej transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek — wybrane zagadnienia

The main purpose of this article is to present the concept of the cross-border conversion of a company and the possibilities for companies to carry it out under the freedom of establishment in the light of the recent judgment of the CJEU in case C-106/16 Polbud, and the provisions of Directive 2019/2121 EU of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Directive (EU) 2017/1132 as regards crossborder conversions, mergers and divisions, which should be implemented by the Member States by 31 January 2023. The article discusses selected aspects of the procedure of cross-border conversion of a company, regulated in new Directive 2019/2121, and focuses on the scrutiny of legality of cross-border conversion of a company by competent national authorities. Particular attention is paid to the concept of abuse of law in the context of the possibility for national authorities to issue a pre-conversion certificate as the precondition for registration of the company undergoing conversion in the Member State of destination.

Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia transgranicznego przekształcenia spółki oraz możliwości jego dokonywania przez spółki w ramach korzystania ze swobody przedsiębiorczości w świetle orzeczenia TSUE w sprawie C-106/16 Polbud oraz przepisów Dyrektywy 2019/2121 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.11.2019 r. zmieniającej Dyrektywę 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznych przekształceń, połączeń i podziałów spółki, która powinna zostać implementowana przez państwa członkowskie do 31.01.2023 r. W artykule przedstawiono wybrane aspekty procedury transgranicznego przekształcenia spółki na podstawie przepisów Dyrektywy 2019/2121 oraz skoncentrowano się na analizie kontroli legalności transgranicznego przekształcenia spółki dokonywanej przez właściwe organy krajowe. Szczególną uwagę poświęcono problematyce nadużycia prawa w kontekście możliwości wydania przez organy krajowe zaświadczenia potwierdzającego zgodność z prawem transgranicznego przekształcenia jako warunku niezbędnego do rejestracji przekształcanej spółki w państwie przyjmującym.

Słowa kluczowe: freedom of establishment; cross-border conversion of the company; abuse of law (Swoboda przedsiębiorczości; transgraniczne przekształcenie spółki; nadużycie prawa)

Dr hab. Katarzyna Pokryszka, prof. UŚ

Profesor uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny, mediator. W swoich zainteresowaniach naukowych koncentruje się na publicznym i europejskim prawie gospodarczym, europejskim prawie spółek i alternatywnych metodach rozstrzygania sporów.