Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.3.3
JEL: K19, K20, K22, K33

Cross-border conversion of a company in the light of the provisions of Directive 2019/2121 as regards cross-border conversions, mergers and divisions — selected issues

Transgraniczne przekształcenie spółki w świetle przepisów dyrektywy 2019/2121 dotyczącej transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek — wybrane zagadnienia

The main purpose of this article is to present the concept of the cross-border conversion of a company and the possibilities for companies to carry it out under the freedom of establishment in the light of the recent judgment of the CJEU in case C-106/16 Polbud, and the provisions of Directive 2019/2121 EU of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Directive (EU) 2017/1132 as regards crossborder conversions, mergers and divisions, which should be implemented by the Member States by 31 January 2023. The article discusses selected aspects of the procedure of cross-border conversion of a company, regulated in new Directive 2019/2121, and focuses on the scrutiny of legality of cross-border conversion of a company by competent national authorities. Particular attention is paid to the concept of abuse of law in the context of the possibility for national authorities to issue a pre-conversion certificate as the precondition for registration of the company undergoing conversion in the Member State of destination.

Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia transgranicznego przekształcenia spółki oraz możliwości jego dokonywania przez spółki w ramach korzystania ze swobody przedsiębiorczości w świetle orzeczenia TSUE w sprawie C-106/16 Polbud oraz przepisów Dyrektywy 2019/2121 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.11.2019 r. zmieniającej Dyrektywę 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznych przekształceń, połączeń i podziałów spółki, która powinna zostać implementowana przez państwa członkowskie do 31.01.2023 r. W artykule przedstawiono wybrane aspekty procedury transgranicznego przekształcenia spółki na podstawie przepisów Dyrektywy 2019/2121 oraz skoncentrowano się na analizie kontroli legalności transgranicznego przekształcenia spółki dokonywanej przez właściwe organy krajowe. Szczególną uwagę poświęcono problematyce nadużycia prawa w kontekście możliwości wydania przez organy krajowe zaświadczenia potwierdzającego zgodność z prawem transgranicznego przekształcenia jako warunku niezbędnego do rejestracji przekształcanej spółki w państwie przyjmującym.

Słowa kluczowe: freedom of establishment; cross-border conversion of the company; abuse of law (Swoboda przedsiębiorczości; transgraniczne przekształcenie spółki; nadużycie prawa)

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Biermeyer, T. (2015). Chapter 11 — Cross-Border Company Seat Transfers in the EU — Conclusion. In: T. Biermeyer, Stakeholder Protection in Cross-Border Seat Transfers in the EU. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers, https://ssrn.com/abstract=2837424 (21.07.2020). https://doi.org/10.2139/ssrn.2747134

Błaszczyk, P. (2012). Transgraniczne przekształcenie spółki jako sposób korzystania ze swobody przedsiębiorczości — glosa do wyroku TS z 12.07.2012 r. w sprawie C-378/10 VALE Építési kft. Europejski Przegląd Sądowy, (11), 40–44.

Błaszczyk, P. (2013). Przyszłość europejskiego prawa spółek i ładu korporacyjnego w najnowszym planie działania (Action Plan) Komisji Europejskiej. Przegląd Prawa Handlowego, (4), 18–25.

Costamagna, F. (2019). At the Roots of Regulatory Competition in the EU: Cross-border Movement of Companies as a Way to Exercise a Genuine Economic Activity or just Law Shopping? European Papers, 4(1), 185–205, http://www.europeanpapers.eu/en/e-journal/roots-ofregulatory-competition-eu-cross-border-movement-companies-genuine-economic-activity (21.07.2020). https://doi.org/10.15166/2499-8249/305

Davies, P. L., Emmenegger, S., Ferran, E., Ferrarini, G., Hopt, K. J., Moloney, N., Opalski, A., Pietrancosta, A., Roth, M., Skog, R. R., Winner, M., Winter, J. W., Wymeersch, E. O. (2019). The Commission's 2018 Proposal on Cross-Border Mobility — An Assessment. European Company and Financial Law Review, 16(1–2), 196–221. https://ssrn.com/abstract=3257846 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3257846 (14.07.2020). https://doi.org/10.1515/ecfr-2019-0002

Godlewska, M. (2011a), Pojęcie nadużycia prawa w prawie UE (cz. I). Europejski Przegląd Sądowy, (6), 24–29.

Godlewska, M. (2011b), Pojęcie nadużycia prawa w prawie UE (cz. II). Europejski Przegląd Sądowy, (7), 4–12.

Kopiczko, O. (2005). Wybrane problemy związane z działalnością spółek we Wspólnocie Europejskiej. Prawo Spółek, (3), 11–17.

Kozieł, G. (2018). Dopuszczalność i zasady przeniesienia siedziby statutowej polskiej spółki handlowej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej — glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 25.10.2017 r., C-106/16, Polbud — Wykonastwo sp. z o.o. Europejski Przegląd Sądowy, (2), 25–32.

Mucha, A. (2015). Transgraniczne przekształcenie polskiej spółki kapitałowej — uwagi na temat niezgodności art. 270 pkt. 2 oraz art. 459 pkt. 2 k.s.h. z prawem europejskim. Transformacje Prawa Prywatnego, (4), 43–92.

Mucha, A. (2018).Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki w prawie unijnym. Glosa, (2), 56–66.

Mucha, A., Oplustil, K. (2018a). Redefining the Freedom of Establishment under EU law as the Freedom to Choose the Applicable Company Law: A Discussion after the Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 25 October 2017 in Case C-106/16 Polbud. European Company and Financial Law Review, (2), 270–307. https://doi.org/10.1515/ecfr-2018-0010

Mucha, A., Oplustil, K. (2018b). Transgraniczne przekształcenie i przeniesienie siedziby polskiej spółki kapitałowej po wyroku Trybunału Sprawiedliwości C-106/16. Przegląd Prawa Handlowego, (11), 10–21.

Napierała, J. (2012). Transgraniczne przekształcenie spółki. In: K. Klafkowska — Waśniowska, M. Mataczyński, R. Sikorski, M. Sokołowski (eds.). Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego, 77–96. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business.

Napierała, J. (2013a). Europejskie prawo spółek. Prawo spółek Unii Europejskiej z perspektywy prawa polskiego. Warszawa: C.H. Beck.

Napierała, J. (2013b). Przekształcenie spółki zagranicznej w spółkę krajową w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Vale. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, (1), 5–28. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.1

Napierała, J. (2018). Transgraniczne przekształcenie spółki w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-106/16 (Polbud — Wykonastwo sp. z o.o., w likwidacji). In: A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys (eds.). Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, 795–808. Wrocław, Warszawa: Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej.

Opalski, A. (2008). Stan i perspektywy europejskiego prawa spółek a rozwój polskiego prawa spółek. Studia Prawa Prywatnego, (1), 63–124.

Opalski, A. (2010). Europejskie prawo spółek. Warszawa: Lexis Nexis.

Oplustil, K. (2014). Transgraniczne przekształcenie i podział spółki w świetle prawa europejskiego i polskiego. Kwartalnik Prawa Prywatnego, (1), 71–125.

Sachabińska, O. (2015). Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki kapitałowej — potrzeba działania unijnego i polskiego ustawodawcy. Transformacje Prawa Prywatnego, (3), 73–106.

Sørensen, K. E. (2006). Abuse of Rights in Community Law: A Principle of Substance or Merely Rhetoric? Common Market Law Review, 43, pp. 423–459.

Szydło, M. (2010). The Right of the Companies to Cross-Border Conversion under the TFEU Rules on Freedom of Establishment. European Company and Financial Law Review, 7(3), 414–443. https://doi.org/10.1515/ecfr.2010.414

Szydło, M. (2018). Cross-border conversion of companies under freedom of establishment: Polbud and beyond. Common Market Law Review, 55 (5), 1549–1572.

Wojciechowski, B. (2019), Specyfika wykładni prawa podatkowego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. In: L. Leszczyński (red.), System Prawa Unii Europejskiej. Tom 3, Wykładnia prawa Unii Europejskiej, pp. 299–322. Warszawa: C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN.

Zalasiński, A. (2006). Nadużycie prawa do odliczenia podatku naliczonego we wspólnotowym systemie VAT. Europejski Przegląd Sądowy, (7), 11–18.

Zalasiński, A. (2007). Nadużycie swobody przedsiębiorczości a unikanie opodatkowania — glosa do wyroku ETS z 12.09.2006 r. w sprawie C-196/04 Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas Ltd przeciwko Commissioners of Inland Revenue. Europejski Przegląd Sądowy, (1), 41–45.

 

Akty prawne/Legal acts

Treaty on the Functioning of the European Union — consolidated version OJ C 326, 26.10.2012, p. 47–390, hereinafter referred to as TFEU or the Treaty.

Directive 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law OJ L 169, 30.06.2017, pp. 46–127.

Directive (EU) 2019/2121 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions, OJ L 321, 12.12.2019.

European Commission's 'Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions' COM (2018) 241 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A241%3AFIN (15.08.2020).

 

Orzecznictwo/Judgments

Case 33–74 Johannes Henricus Maria van Binsbergen v Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, Judgment of the Court of 3 December 1974, ECLI identifier: ECLI:EU:C:1974:131.

Case C-221/89 The Queen v. Secretary of State for Transports, ex. Parte Factortame Ltd judgment of the Court of 25.07.1991, para. 20, ECLI identifier ECLI:EU:C: 1991:320.

Case C-212/97 Centros Ltd v Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Judgment of the Court of 9.03.1999, ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:126.

Case C-110/99 — Emsland-Stärke GmbH v Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Judgment of the Court of 14 December 2000, ECLI:EU:C:2000:695.

Case C-167/01 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam v Inspire Art Ltd., judgment of the Court of 30 September 2003. ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:512.

Case C-411/03 SEVIC Systems AG Judgment of the Court of 13.12. 2005, ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:762.

Case C-196/04 Cadbury Schweppes and Cadbury Schweppes Overseas, Judgment of the Court of of 12.09.2006, ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:544.

Case C-210/06 CARTESIO, Oktató és Szolgáltató bt., Judgment of the Court (Grand Chamber) of 16.12.2008, ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:723.

Case C-378/10 VALE Építési kft Judgment of the Court of 12.07.2012, ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:440.

Case C-106/16 Polbud — Wykonawstwo sp. z o.o., w likwidacji, Judgment of the Court of Justice of the European Union (CJEU) of 25.10.2017, ECLI Identifier: ECLI:EU:C:2017:804

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę