Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Marek Jaśkowski
ORCID: 0000-0001-6598-810X
Adiunkt na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego) oraz specjalista ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Jego obecne zainteresowania badawcze koncentrują się na prawie rynku wewnętrznego UE, klauzulach bezpieczeństwa publicznego i pokrewnych, prawnych aspektach działalności przedsiębiorstw publicznych i inwestycji zagranicznych.
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.1.7
JEL: F210, F520, K330

Warunki, jakim mają odpowiadać mechanizmy filtrowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych stosowane przez państwa członkowskie UE, zostały określone w art. 3 rozporządzenia UE 2019/452 ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii. Celem artykułu jest przeanalizowanie konsekwencji tego przepisu dla prawa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnej konieczności interwencji ustawodawcy w celu zapewnienia pełnej jego skuteczności. Analizie zostały poddane następujące wymogi: zakaz dyskryminacji, przejrzystość, odpowiednie ramy czasowe, ochrona informacji poufnych, zapewnienie prawa do odwołania oraz przeciwdziałanie obchodzeniu mechanizmu monitorowania. Przeprowadzona ocena prowadzi do wniosku, że wejście w życie art. 3 rozporządzenia nie pociąga za sobą konieczności zmian w ustawodawstwie polskim.

Słowa kluczowe: monitorowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych; rozporządzenie UE 2019/452; ustawa o kontroli niektórych inwestycji; ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Adiunkt na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego) oraz specjalista ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Jego obecne zainteresowania badawcze koncentrują się na prawie rynku wewnętrznego UE, klauzulach bezpieczeństwa publicznego i pokrewnych, prawnych aspektach działalności przedsiębiorstw publicznych i inwestycji zagranicznych.