Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Mariusz Tomasz Kłoda
ORCID: 0000-0003-0547-8647
Asystent w Katedrze Prawa Handlowego i Morskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.2.4
JEL: K22

Z dniem 1.03.2019 r. moc obowiązującą utracił art. 231
§ 4 ustawy z 15.09.2000 r. — Kodeks spółek handlowych,

wyłączający pisemne głosowanie w sprawach absoluto-
rium rozstrzyganych wobec członków organów (likwida-
torów) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Roz-
wiązanie to budzi wątpliwości. W związku z tym, w ni-
niejszym artykule zostały omówione zagadnienia niedo-
puszczalności pisemnego głosowania w sprawach abso-
lutorium w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

w prawie polskim i niemieckim oraz celu tej regulacji,
znaczenia pojęcia „pisemne głosowanie” z art. 231

§ 4 k.s.h., a także przyczyn oraz skutków prawnych uchy-
lenia art. 231 § 4 k.s.h. w ujęciu instytucji absolutorium.

Słowa kluczowe: absolutorium; spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; głosowanie pisemne

Asystent w Katedrze Prawa Handlowego i Morskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.