Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.2.4
JEL: K22
Mariusz Tomasz Kłoda ORCID: 0000-0003-0547-8647 , e-mail: mtkloda|umk.pl| |mtkloda|umk.pl

Problem wyłączenia pisemnego głosowania w sprawach absolutorium w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Z dniem 1.03.2019 r. moc obowiązującą utracił art. 231
§ 4 ustawy z 15.09.2000 r. — Kodeks spółek handlowych,

wyłączający pisemne głosowanie w sprawach absoluto-
rium rozstrzyganych wobec członków organów (likwida-
torów) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Roz-
wiązanie to budzi wątpliwości. W związku z tym, w ni-
niejszym artykule zostały omówione zagadnienia niedo-
puszczalności pisemnego głosowania w sprawach abso-
lutorium w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

w prawie polskim i niemieckim oraz celu tej regulacji,
znaczenia pojęcia „pisemne głosowanie” z art. 231

§ 4 k.s.h., a także przyczyn oraz skutków prawnych uchy-
lenia art. 231 § 4 k.s.h. w ujęciu instytucji absolutorium.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: absolutorium; spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; głosowanie pisemne

Bibliografia

Chomiuk, M. (2017). W: Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
Hotel, M., Rychlewska, A. (2017). Dopuszczalność podejmowania uchwał poza zgromadzeniem wspólników w spółce z o.o., Przegląd Prawa
Handlowego, 3, s. 39.
Janczewski, S. (1931). Uwagi do projektu ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Przegląd Prawa Handlowego, 7, s. 387.
Kidyba, A. (2019). Komentarz aktualizowany do art. 1–300 Kodeksu spółek handlowych. LEX/el.: Wolters Kluwer.
Kidyba, A. (2014). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Kłoda, M. T. (2016). Absolutorium dla ustępującego członka zarządu spółdzielni. Glosa do wyroku SN z 15.04.2015 r., IV CSK 452/14. Prze-
gląd Sądowy, 9, s. 135–140.

Kłoda, M. T. (2016). Problem udzielenia absolutorium komplementariuszom prowadzącym sprawy spółki komandytowo-akcyjnej. Przegląd Pra-
wa Handlowego, 12, s. 33–38.

Meincke, E. (1998). Gutachten zum Entwurf eines neuen polnischen Gesetzes über die Handelsgesellschaften Kapitalgesellschaften. Erster Teil:
GmbH. Nieopublikowana opinia prawna. Hamburg: Feddersen Laule Scherzberg & Ohle Hansen Ewerwahn.

Mikuła, A., Mól, A. (2002). Podejmowanie uchwał na i poza zgromadzeniem wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialności — polemi-
ka. Prawo Spółek, 10, s. 57.

Ministerstwo Przemysłu i Handlu (1929). Ankieta w sprawie projektu ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Warszawa: Minister-
stwo Przemysłu i Handlu.

Napierała, J. (2013). Europejskie prawo spółek. Prawo spółek Unii Europejskiej z perspektywy prawa polskiego. Warszawa: C.H. Beck.
Pabis, R. (2018). W: A. Opalski (red.), Kodeks spółek handlowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz. Art. 227–300 (tom 2B).
Warszawa: C.H. Beck
Pinior, P. (2018). Podejmowanie uchwał bez odbycia zgromadzenia wspólników spółki z o.o. Przegląd Prawa Handlowego, 4, s. 41.
Pinior, P. (2019). Podejmowanie uchwał wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Warszawa: C.H. Beck.

Podkomisja Prawa Handlowego Komisji Kodyfikacyjnej (1934). Projekt kodeksu handlowego część I w nowem brzmieniu przyjęty przez Kole-
gjum Uchwalające Komisji Kodyfikacyjnej w dniach 4–6 maja 1934. Projekt przepisów wprowadzających kodeks handlowy część I w nowem

brzmieniu przyjęty przez Kolegjum Uchwalające Komisji Kodyfikacyjnej w dniu 6 maja 1934. Warszawa: Podkomisja Prawa Handlowego Ko-
misji Kodyfikacyjnej.

Romanowski, M. (2002). Absolutorium w spółce kapitałowej. Przegląd Prawa Handlowego, 1, s. 30–31.
Römermann, V. (2002). W: L. Michalski (red.), Kommentar zum Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH-Gesetz).
Kommentar zum §§ 35–86 GmbHG (tom 2). Monachium: C.H. Beck.

Rzepecki, T. (1933). Prawo o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 października 1933 r. obowiązujące od 1 stycznia 1934 r. Po-
znań: Księgarnia Wł. Wilaka.

Sekcja Prawa Handlowego Komisji Kodyfikacyjnej (1932). Projekt ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością przyjęty przez Kole-
gjum Uchwalające Komisji Kodyfikacyjnej w dn. 26.11.1931. Uzasadnienie w opracowaniu referenta głównego projektu prof. Adama Cheł-
mońskiego. Warszawa: Sekcja Prawa Handlowego Komisji Kodyfikacyjnej.

Stanik, M. (2017). W: Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
Turowicz, P. J. (2002). Uwagi na temat podejmowania uchwał na i poza zgromadzeniem wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Prawo Spółek, 7–8, s. 30–31.

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 2/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę