Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Marlena Kruszyńska-Kośmicka
ORCID: 0000-0001-9176-3238

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny. Senior Associate w SMM LEGAL odpowiadająca za obszar prawa administracyjnego.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.11.4
JEL: K22, K23

wobec spodziewanych działań organów administracji publicznej. Jedną z kluczowych instytucji zapewniających przedsiębiorcom możliwość niezakłóconego prowadzenia działalności jest instytucja sukcesji – uniwersalnej oraz singularnej i związanego z nią następstwa prawnego w sferze administracyjnoprawnej. O ile jednak zasady sukcesji są jasne i wynikają wprost z przepisów prawa, o tyle działania organów Wód Polskich w odniesieniu do instytucji następstwa prawnego – jak wynika z doświadczeń autorów jako pełnomocników w postępowaniach prowadzonych przez wymienione organy – są niejednokrotnie niezgodne z przepisami. W artykule zostanie poruszony temat związany z węzłowymi problemami pojawiającymi się w praktyce działania organów właściwych w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, w tym w zakresie związanym z potwierdzaniem przejścia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego oraz jego przenoszeniem. Wskazana zostanie niedopuszczalna w ocenie autorów praktyka wynikająca z działania organów. Opisane zostaną również modelowe działania, które powinny stosować organy w sprawach dotyczących następstwa prawnego przy pozwoleniach wodnoprawnych.

Słowa kluczowe: pozwolenie wodnoprawne; przejęcie praw i obowiązków; sukcesja administracyjnoprawna; następstwo prawne; przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego