Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Sukcesja praw i obowiązków w odniesieniu do decyzji udzielających pozwolenia wodnoprawnego – wybrane zagadnienia

wobec spodziewanych działań organów administracji publicznej. Jedną z kluczowych instytucji zapewniających przedsiębiorcom możliwość niezakłóconego prowadzenia działalności jest instytucja sukcesji – uniwersalnej oraz singularnej i związanego z nią następstwa prawnego w sferze administracyjnoprawnej. O ile jednak zasady sukcesji są jasne i wynikają wprost z przepisów prawa, o tyle działania organów Wód Polskich w odniesieniu do instytucji następstwa prawnego – jak wynika z doświadczeń autorów jako pełnomocników w postępowaniach prowadzonych przez wymienione organy – są niejednokrotnie niezgodne z przepisami. W artykule zostanie poruszony temat związany z węzłowymi problemami pojawiającymi się w praktyce działania organów właściwych w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, w tym w zakresie związanym z potwierdzaniem przejścia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego oraz jego przenoszeniem. Wskazana zostanie niedopuszczalna w ocenie autorów praktyka wynikająca z działania organów. Opisane zostaną również modelowe działania, które powinny stosować organy w sprawach dotyczących następstwa prawnego przy pozwoleniach wodnoprawnych.

Słowa kluczowe: pozwolenie wodnoprawne; przejęcie praw i obowiązków; sukcesja administracyjnoprawna; następstwo prawne; przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego

Bibliografia

Bibliografia/References

 

Literatura/Literature

Duniewska, Z. (2009). Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego. W: M. Stahl (Red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie. Wolters Kluwer.

Flipek, K., Michalski, P., & Soberski, M. (2022). Prawo wodne – analiza wybranych zagadnień. Legalis/el.

Kasznica, S. (1947). Polskie prawo administracyjne. Księgarnia Akademicka.

Kruszyńska-Kośmicka, M. (2019). Wyjątki od zasady nieprzenoszalności praw i obowiązków administracyjnych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 20(3).

Kruszyńska-Kośmicka, M. (2021). Problematyka sukcesji odpowiedzialności za delikt administracyjny w procesie łączenia spółek. Glosa do wyroku SN z dnia 19 września 2019 r., I NSK 78/18. Orzecznictwo Sądów Polskich, (12).

Mariański, A. (2001). Prawa i obowiązki następców prawnych w prawie podatkowym. LexisNexis.

Starościak, J. (1978). Stosunek administracyjnoprawny. W: T. Rabska, & J. Łętowski (Red.), System prawa administracyjnego. Tom III. Ossolineum.

Tuleja, P. (2016). Komentarz do art. 7. W: M. Safjan, & L. Bosek (Red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86. Legalis/el.

Ziemski, K. M. (2009). Sukcesja praw i obowiązków publicznoprawnych. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, (1), 15.

Zimmermann, J. (2018). Prawo administracyjne. Wolters Kluwer.

 

Akty prawne/Legal acts

Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze. zm.).

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.).

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.).

Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 ze. zm.).

Ustawa z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 ze. zm.).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.05.2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1028).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.06.2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1118).

 

Orzecznictwo/Judgments

Wyrok NSA z 6.04.2018 r., II GSK 1800/16, LEX nr 2497202.

Wyrok NSA z 16.12.2021 r., III OSK 827/21, LEX nr 3304705.

Wyrok WSA w Warszawie z 29.08.2018 r., VII SA/Wa 2408/17, Lex nr 2570951.

Wyrok WSA w Białymstoku z 20.09.2018 r., II SA/Bk 390/18, Lex nr 2554830.

Wyrok WSA w Poznaniu z 17.10.2019 r., II SA/Po 413/19, Lex nr 2742365.

Wyrok WSA w Lublinie z 13.05.2020 r., II SA/Lu 111/20, Lex nr 3085086.

Wyrok WSA w Krakowie z 18.02.2022 r., II SA/Kr 1099/20, Lex nr 3322988.

Wyrok WSA w Poznaniu z 6.07.2022 r., III SA/Po 294/22, Lex nr 3369693.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę