Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr Michał Barański
ORCID: 0000-0001-6797-8124
Dr Michał Barański Lider Zespołu Badawczego Prawa Pracy i Polityki Społecznej w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, radca prawny. Uczestnik międzynarodowego projektu badawczego „Implementation and Enforcement of EU Labour Law in Visegrad Countries”, w ramach którego przygotował opracowanie pt. „Adapting the Polish labour law to the EU law in the subject of working time”. Redaktor naczelny czasopisma
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.11.4
JEL: K19

Przejawem instytucji incompatibilitas w prawie samorządu terytorialnego jest między innymi art. 24f ust. 2 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (u.s.g.). Określone w ustawach zasady zapobiegania korupcji w samorządzie są przedmiotem licznych uwag krytycznych nauki prawa. W szczególności kwestią problematyczną jest relacja art. 2 ust. 6, art. 4 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne względem art. 24f ust. 2 u.s.g. Wątpliwości interpretacyjne rodzi także kwestia bycia przez osoby wskazane w art. 24f ust. 2 u.s.g. członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych oraz pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem osób prawnych jakichkolwiek jednostek samorządu terytorialnego lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Tymże szczegółowym zagadnieniom został poświęcony niniejszy artykuł.

Słowa kluczowe: gminna osoba prawna; incompatibilitas; gmina; przepisy antykorupcyjne
DOI: 10.33226/0032-6186.2019.11.2
JEL: K31 (artykuł w języku angielskim)

W polskim porządku prawnym pomiędzy prawnymi pojęciami przedsiębiorcy oraz pracodawcy, choć rzadko występującymi wspólnie na gruncie konkretnych rozwiązań normatywnych, z całą pewnością zachodzą silne korelacje. Niestety, daleko idąca niedookreśloność konkretnych uregulowań niejednokrotnie rodzi poważne wątpliwości o charakterze interpretacyjnym. Zdaniem autora za fundamentalne należy uznać udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy dopuszczalne jest obecnie przyznanie przymiotu pracodawcy osobie fizycznej zatrudniającej pracowników w innym celu aniżeli w związku z prowadzoną przez zatrudniającego działalnością gospodarczą. Pogłębionej analizy wymaga także kwestia odróżnienia przedsiębiorcy-pracodawcy od przedsiębiorstwa. W artykule opisano również m.in. koncepcję zarządczą pracodawcy (koncepcję pracodawcy wewnętrznego) oraz poruszono problematykę zakresu dyferencjacji przepisów prawa pracy ze względu na właściwości przedsiębiorcy-pracodawcy.

Słowa kluczowe: przedsiębiorca; pracodawca; Polska; przedsiębiorstwo

Dr Michał Barański

Lider Zespołu Badawczego Prawa Pracy i Polityki Społecznej w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, radca prawny. Uczestnik międzynarodowego projektu badawczego „Implementation and Enforcement of EU Labour Law in Visegrad Countries”, w ramach którego przygotował opracowanie pt. „Adapting the Polish labour law to the EU law in the subject of working time”. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej”. Członek European Network on Regional Labor Market Monitoring (EN RLMM), utworzonej na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem (Niemcy). Członek Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ISLSSL.