Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przepis art. 24f ust. 2 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym jako przejaw instytucji incompatibilitas w prawie samorządu terytorialnego — uwagi krytyczne

Przejawem instytucji incompatibilitas w prawie samorządu terytorialnego jest między innymi art. 24f ust. 2 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (u.s.g.). Określone w ustawach zasady zapobiegania korupcji w samorządzie są przedmiotem licznych uwag krytycznych nauki prawa. W szczególności kwestią problematyczną jest relacja art. 2 ust. 6, art. 4 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne względem art. 24f ust. 2 u.s.g. Wątpliwości interpretacyjne rodzi także kwestia bycia przez osoby wskazane w art. 24f ust. 2 u.s.g. członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych oraz pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem osób prawnych jakichkolwiek jednostek samorządu terytorialnego lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Tymże szczegółowym zagadnieniom został poświęcony niniejszy artykuł.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: gminna osoba prawna; incompatibilitas; gmina; przepisy antykorupcyjne

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Jaroszyński, K. (2011). W: R. Hauser, Z. Niewiadomski (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa. Warszawa: Legalis.

Jerzmanowski, Z. (2019). Czy burmistrz może być członkiem Rady Nadzorczej spółki gminnej? Wspólnota, http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/czy-burmistrz-moze-byc-czlonkiem-rady-nadzorczej-spolki-gminnej/ (25.02.2019).

Kidyba, A. (2020). Komentarz aktualizowany do art. 301–633 Kodeksu spółek handlowych. Warszawa: LEX/el.

Koniuszewska, E. (2015). Instytucja incompatibilitas w prawie samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (11), 39–58. https://doi.org/10.18276/ais.2015.11–03

Koroluk, S. (2005). Przepisy antykorupcyjne w administracji. Glosa do wyroku SN z dnia 10 stycznia 2003 r., I PK 107/02. Gdańskie Studia Prawnicze — Przegląd Orzecznictwa, (3), 131–138.

Rzetecka-Gil, A. (2018). W: S. Gajewski, A. Jakubowski (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Warszawa: Legalis.

Szewc, T. (2016). Skuteczność samorządowych mechanizmów antykorupcyjnych. Samorząd Terytorialny, (4), 45–54.

Waszczuk, A. (2018). Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, rozprawa doktorska napisana na

Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prof. dr hab. H. Gronkiewicz-Waltz, https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/2961/2200-DR-PR-244492.pdf?sequence=1 (23.02.2019).

Wierzbica, A. (2008). Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym. Warszawa: Wolters Kluwer.

Wierzbica, A. (2018). W: B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, wyd. II. Warszawa: Wolters Kluwer.

 

Akty prawne/Legal acts

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.).

Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.).

Ustawa z 5.06.1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 1992 r. nr 56, poz. 274 ze zm.).

Ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 712 ze zm.).

Ustawa z 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2399).

Ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.).

Ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.).

Ustawa z 20.06.2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 176, poz. 1191).

Ustawa z 23.11.2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2002 r. nr 214, poz. 1806).

Ustawa z 5.01.2011 r. — Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1319 ze zm.).

Ustawa z 9.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1885).

Ustawa z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 735 ze zm.).

Ustawa z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 130 ze zm.).

Ustawa z 21.02.2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 492).

 

Orzecznictwo/Judgments

Postanowienie SN z 25.08.2016 r., V CSK 694/15, Legalis.

Postanowienie TK z 4.10.2006 r., K 31/06, LEX nr 210843.

Uchwała SN (7) z 25.02.2016 r., I KZP 20/15, Legalis.

Wyrok NSA z 11.10.2005 r., OSK 1854/04, Legalis.

Wyrok NSA z 3.12.2008 r., II OSK 1458/08, Legalis.

Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z 29.01.2015 r., I Ca 461/14, LEX nr 1840586.

Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin–Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z 20.01.2016 r., III C 1541/15, LEX nr 2005104.

Wyrok SN z 10.01.2003 r., I PK 107/02, Legalis.

Wyrok SN z 20.01.2010 r., III CZP 122/09, Legalis.

Wyrok SN z 24.02.2011 r., III CSK 150/10, Legalis.

Wyrok TK z 25.05.1998 r., U 19/97, OTK 1998, nr 4, poz. 47.

Wyrok TK z 23.06.1999 r., K 30/98, Legalis.

Wyrok WSA w Olsztynie z 12.03.2008 r., II SA/Ol 1044/07, LEX nr 494378.

Wyrok WSA w Poznaniu z 27.03.2014 r., IV SA/Po 620/13, LEX nr 1453291.

Wyrok WSA w Warszawie z 7.05.2010 r., II SA/Wa 131/10, Legalis.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę