Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Michał Godlewski
ORCID: 0009-0007-5914-7559

Radca prawny.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2024.1.2
JEL: K22

Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie dopuszczalności nabycia od nieuprawnionego akcji objętych rejestrem akcjonariuszy. Poruszono również problem roszczeń przysługujących rzeczywiście uprawnionemu, związanych z przypadkiem takiego nabycia. Artykuł pozwolił na wykazanie, że w prawie polskim obecnie możliwe jest nabycie akcji wpisanych do rejestru akcjonariuszy, mimo że umowa została zawarta z osobą nieuprawnioną do rozporządzania nimi. Dematerializacja nie doprowadziła tym samym do osłabienia ochrony nabywcy w dobrej wierze. Odmienny wniosek przeczyłby zresztą założeniu o racjonalności ustawodawcy.

Słowa kluczowe: nabycie od nieuprawnionego; akcje; dematerializacja
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.9.3
JEL: K22

Celem niniejszego artykułu jest opisanie zasad rządzących w prawie polskim dokonywaniem wpisów w rejestrze akcjonariuszy. Szczególna uwaga została poświęcona zasadzie szybkości wpisu, jej praktycznym konsekwencjom oraz ograniczeniom. Autorzy bronią poglądu, że zasada szybkości wpisu odgrywa w tym postępowaniu szczególnie ważną rolę. Obowiązek podjęcia wnikliwych i całościowych czynności wyjaśniających powstaje dopiero w razie powzięcia przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy uzasadnionych wątpliwości co do zasadności wpisu.

Słowa kluczowe: rejestr akcjonariuszy; akcje; dematerializacja