Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.9.3
JEL: K22
Tomasz Sójka ORCID: 0000-0001-7555-6829 , e-mail: tsojka|amu.edu.pl| |tsojka|amu.edu.pl

Zasady dokonywania wpisów w rejestrze akcjonariuszy

Celem niniejszego artykułu jest opisanie zasad rządzących w prawie polskim dokonywaniem wpisów w rejestrze akcjonariuszy. Szczególna uwaga została poświęcona zasadzie szybkości wpisu, jej praktycznym konsekwencjom oraz ograniczeniom. Autorzy bronią poglądu, że zasada szybkości wpisu odgrywa w tym postępowaniu szczególnie ważną rolę. Obowiązek podjęcia wnikliwych i całościowych czynności wyjaśniających powstaje dopiero w razie powzięcia przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy uzasadnionych wątpliwości co do zasadności wpisu.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: rejestr akcjonariuszy; akcje; dematerializacja

Bibliografia

Chłopecki, A. (2001). Opcje i transakcje terminowe. Zagadnienia prawne. Dom Wydawniczy ABC.

Dybiński, J., & Weber, A.-M. (2022). Mandatory Dematerialisation of shares in Polish private companies: A missed opportunity to do things right. European Company and Financial Law Review, 19(2). https://doi.org/10.1515/ecfr-2022-0008

Gizbert-Studnicki, T., & Grabowski, A. (1997). Normy programowe w konstytucji. W: J. Trzciński (Red.), Charakter i struktura norm konstytucji. Wydawnictwo Sejmowe.

Głowacki, W. (2022). Powództwo o ustąpienie akcjonariusza. Przegląd Prawa Handlowego. (1).

Grabowski, M. (2021). Prowadzenie rejestru akcjonariuszy a obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Przegląd Prawa Handlowego, (2).

Heropolitańska, I. (2021). W: I. Heropolitańska, A. Tułodziecka, K. Hryćków-Mycka, & P. Kuglarz (Red.), Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. Komentarz. Legalis.

Izdebski, P. (2021). Cywilnoprawna odpowiedzialność podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy – wybrane zagadnienia. Przegląd Prawa Handlowego, (5).

Janiak, A. (2010). W: A. Kidyba (Red.). Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część szczegółowa. Wolters Kluwer.

Jasiński, K. (2021). W: M. Kożuchowski, M. Macieszczak, & B. Woźniak (Red.), Prosta spółka akcyjna. Komentarz. Lex.

Jastrzębski, J. (2009). Pojęcie papieru wartościowego wobec dematerializacji. Wolters Kluwer.

Jastrzębski, J. (2014). W: A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, W. J. Kocot, & E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Część szczegółowa. C.H.Beck.

Kalisiak, M. (2022). Blokada akcji w rejestrze akcjonariuszy. Przegląd Prawa Handlowego, (1).

Kidyba, A., & Dumkiewicz, M. (2023). Komentarz aktualizowany do art. 1–300 Kodeksu spółek handlowych. Lex.

Kozieł, G. (2020). Prosta spółka akcyjna. Komentarz do art. 3001–300134 k.s.h.. C.H.Beck. Legalis.

Łuczyński, T. (2022). O prawach wynikających z dokumentu niezłożonego w spółce mimo powszechnego obowiązku dematerializacji akcji, Przegląd Prawa Handlowego. (7).

Łuczyński, T. (2023). Zastaw i użytkowanie na akcjach w perspektywie systemu rejestrowania akcji. Przegląd Prawa Handlowego, (3).

Michalski, M. (2008). Spółka akcyjna. Wolters Kluwer.

Michalski, M. (2012). W: M. Wierzbowski, L. Sobolewski, & P. Wajda (Red.). Prawo rynku kapitałowego. Komentarz. C.H.Beck.

Michalski, M. (2020). Uwagi krytyczne w zakresie zniesienia anonimowości jako cechy konstytutywnej spółki akcyjnej. Przegląd Prawa Handlowego, (3).

Michalski, M. (2021a). Powszechna dematerializacja akcji, czyli między zabiegiem technicznym a rewolucją cyfrową. Przegląd Prawa Handlowego, (2).

Michalski, M. (2021b). W: Michalski, M., & Dąbrowska, J. (Red.). Powszechna dematerializacja akcji. Modernizacja konstrukcji spółki akcyjnej. Wolters Kluwer.

Osiek, M. (2022). Czy dematerializacja czyni pojęcie i klasyczną koncepcję papieru wartościowego anachronizmem? Przegląd Prawa Handlowego, (1).

Pabis, R. (2023). W: Z. Jara (Red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Legalis.

Popiołek, W. (2020). Rozporządzanie akcjami rejestrowymi spółek niepublicznych. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (5). https://doi.org/10.33226/0137-5490.2020.5.1

Popiołek, W. (2022). Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy jako strona umowy ze spółką akcyjną. W: J. Haberko, J. Grykiel, & K. Mularski (Red.). Ius civile vigilantibus scriptum est. Księga jubileuszowa Profesora Adama Olejniczaka. C.H.Beck.

Romanowski, M. (2010). W: A. Szumański (Red.), System Prawa Prywatnego. Tom. 18. Prawo papierów wartościowych. C.H.Beck.

Sobociński, F. (2022). Zastaw rejestrowy na akcjach spółki niepublicznej – problem konfliktu wpisów konstytutywnych. Przegląd Prawa Handlowego, (8).

Sójka, T. (2015). Prawo rynku kapitałowego. Komentarz. Wolters Kluwer.

Sójka,T. (2020). Obrót akcjami prostej spółki akcyjnej, Przegląd Prawa Handlowego, (1).

Suliński, G. (2021). Aspekty procesowe sporu o wpis do rejestru akcjonariuszy. Studia Prawnoustrojowe, 53.

Wawer, M. (2022). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Legalis.

Wronkowska, S. (2001). W: S. Wronkowska, & Z. Ziembiński (Red.). Zarys teorii prawa. Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars boni et aequi.

Zaradkiewicz, K. (2012). W: M. Wierzbowski, L. Sobolewski, & P. Wajda (Red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz. C.H.Beck.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę