Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 01/2016

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
55.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 01/2016

 

PLIK PDF DO POBRANIA

 

Spis treści

 

Zbigniew Ofiarski, Uniwersytet Szczeciński

 

Fundusz stabilizacyjny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

 

The Stabilisation Fund under the Bank Guarantee Fund

 

Streszczenie:

 

Fundusz stabilizacyjny utworzono w ramach polskiego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 2013 r., wykorzystując doświadczenia innych państw, w szczególności Szwecji i Niemiec. Stanowi on źródło dodatkowych środków, które będą przeznaczane na finansowanie ewentualnych działań mających utrzymać stabilność sektora bankowego w przypadku jego zagrożenia kryzysem. Przyjęta koncepcja tworzenia funduszu stabilizacyjnego wprowadza zasadę partycypacji środków pochodzących bezpośrednio z sektora bankowego w finansowaniu takich działań, ponieważ głównym źródłem zasilania tego funduszu jest obowiązkowa opłata ostrożnościowa wpłacana w każdym roku przez podmioty objęte systemem gwarantowania depozytów. Ze środków funduszu stabilizacyjnego można finansować realizację dwóch kategorii zadań, tzn. udzielanie gwarancji zwiększania funduszy własnych banku krajowego (gwarancja rekapitalizacyjna) oraz wypłatę deponentom środków gwarantowanych w przypadku braku innych źródeł finansowania tego zobowiązania.

 

Słowa kluczowe: bank krajowy, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gwarancja rekapitalizacyjna, fundusze własne banku.

 

Abstract:

 

The stabilisation fund was formed as a sub-fund under the Polish Bank Guarantee Fund in 2013 and based on the experience of other states, in particular Sweden and Germany. It constitutes a source of additional funds to finance any future actions aimed at maintaining the stability of the banking sector in case it is threatened by crisis. The concept behind the stabilisation fund implements the principle of participation of private funds coming directly from the banking sector for the financing of those actions, since the main source of provisioning of the fund is the mandatory prudential fee paid every year by entities covered by the deposit guarantee system. Assets from the stabilisation fund can be used to finance two categories of tasks, that is to granting guarantees to increase the equity funds of a domestic bank (recapitalisation guarantee) and payment of guaranteed funds to depositors in case no other sources of finance are available.

 

Key words: domestic bank, Bank Guarantee Fund, recapitalisation guarantee, bank’s equity.

 

Marcin Jurewicz, Politechnika Białostocka

 

Wykorzystanie nanotechnologii w żywności i paszach w ujęciu prawnym

 

The use of nanotechnology in food and feed from a legal perspective

 

Streszczenie:

 

Nanotechnologia oznacza znajomość i kontrolę materii oraz procesów w nanoskali, zwykle o wielkościach poniżej 100 nanometrów w jednym wymiarze albo w większej liczbie wymiarów, gdzie mogą wystąpić zjawiska zależne od rozmiaru, które pozwalają na opracowanie nowych zastosowań. Celem uregulowań prawnych UE w dziedzinie nanotechnologii, na podstawie komunikatu Komisji Europejskiej „Aspekty regulacyjne nanomateriałów” powinno być zapewnienie społeczeństwu możliwości korzystania z innowacyjnych zastosowań nanotechnologii wraz z utrzymaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska; nanotechnologia umożliwia wytwarzanie żywności i pasz o ulepszonych właściwościach. Dodatkowe kryteria dopuszczania do obrotu żywności zawierającej wytworzone nanomateriały w relacji do żywności w konwencjonalnej postaci (w tym indywidualna ocena każdego przypadku), wprowadzone w legislacji UE, powinny służyć minimalizowaniu ryzyka ich stosowania dla zdrowia ludzi i środowiska przy równoczesnym umożliwieniu dokonywania postępu w wytwarzaniu tych nowatorskich produktów. Obowiązek wymieniania w wykazie składników wszystkich składników w formie wytworzonych nanomateriałów występujących w żywności oraz słowa „nano” w nawiasie po nazwie tych składników, wprowadzony od 13.12.2014r., ma na celu przekazanie konsumentom informacji o obecności nanomateriałów w żywności, aby mogli oni podjąć świadomą decyzję o jej nabyciu.

 

Słowa kluczowe: nanotechnologia, nowa żywność, pasze, bezpieczeństwo.

 

Summary:

 

Nanotechnology is knowledge and control of matter and processes at the nanoscale, typically with sizes less than 100 nanometers in one dimension or more dimensions, where phenomena may occur depending on the size, which allow the development of new applications. The aim of EU legislation in the field of nanotechnology, based on the European Commission's Communication „Regulatory aspects of nanomaterials” should be to ensure that the public can use innovative applications of nanotechnology, including the maintenance of a high level of safety, healthcare and environmental protection; nanotechnology enables the production of food and feed with improved properties. Additional criteria for the authorization of food containing engineered nanomaterials in relation to food in a conventional form (including individual assessment of each case), introduced in EU legislation, should be used to minimize the risk of their use for human health and the environment while allowing for making progress in the production of these innovative products. The obligation of identifying in the list of ingredients all ingredients in the form of engineered nanomaterials in food and the word "nano" in brackets after the name of these components, introduced from 13/12/2014, is designed to provide consumers with information about the presence of nanomaterials in food, so that they can make an informed decision about its acquisition.

 

Key words: nanotechnology, novel foods, feed, safety.

 

Roman Stec, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Aspekty mediacji w prawie polskim na przykładzie art.47 ust. 2 ustawy z 13 października 1995 roku Prawo łowieckie

 

Aspects of mediation in the Polish law at the example of Article 47 (2) of the Hunting Law Act of 13 October 1995

 

Streszczenie:

 

Artykuł przedstawia mediację jako pozaprawną, niesformalizowaną metodę rozwiązywania sporów przydatną nie tylko w sporach prawnych pozasądowych w sferze administracji publicznej, ale także w rozwiązywaniu sporów społecznych, szczególnie w szerokorozumianym procesie prywatyzacji zadań publicznych. Obecnie w Rzeczypospolitej Polskiej mediację można ujmować jedynie w perspektywie postulatu de lege ferenda. Brakuje regulacji ustawowych o rozwiązywaniu sporów administracyjnych i społecznych. Takie regulacje obowiązują chociażby w Stanach Zjednoczonych. Nie ma również w Polsce regulacji na wzór brytyjskiej deklaracji stosowania ADR (Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów – Administrative Dispute Resolution). Mediacja na podstawie art. 47 ust.2 pr. łow., to sposób na szybkie załatwianie spraw stron o spornych interesach, a więc poszkodowanych rolników i dzierżawców oraz zarządców obwodów łowieckich. Takie postępowanie powinno poprzedzać inne procedury prawne w dochodzeniu do odszkodowania za szkody spowodowane przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Celem takich postępowań jest szybkie załatwienie sprawy i eliminowanie ewentualnych konfliktów społecznych.

 

Słowa kluczowe: mediacja, szkody, łowiectwo.

 

Summary:

 

The paper presents mediation as the non-legislative, non-formalized method useful in non-judicial disputes in the field of public administration, but not only there. It is also used in settling social disputes, particularly in the broadly understood process of privatization of public tasks. However, in the Republic of Poland mediation can be considered only as de lege ferenda postulate. In Poland, there are no statutory provisions concerning settling of administrative and social disputes. Such regulations have been introduced and work well in for example the United States of America. In Poland there is also the lack of regulations similar to British declaration on the use of Administrative Dispute Resolution. On the basis of rticle 47 (2) of the Hunting Law Act of 13 October 1995, mediation is a fast manner of dealing with issues where two parties with disputable interests, in this case the injured farmers and leaseholders or administrators of hunting districts, are involved. Such a proceeding should be undertaken prior to other legal procedures of claiming compensation for damages caused by boars, elks, deer, fallow deer and roe deer. The aim of mediatory proceedings is to provide a quick resolution of a case and to eliminate social conflicts.

 

Key words: mediation, injury, hunting.

 

Michał Krzykowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Wolność działalności gospodarczej a regulacja prokonkurencyjna w sektorze energetycznym

 

Freedom of economic activity in contexts of pro-competitive regulation in energy sector

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza i ocena regulacji prawnych
o charakterze prokonkurencyjnym w kontekście konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej. Szczególna uwaga zostanie przy tym poświęcona usytuowaniu wolności gospodarczej w polskim systemie prawnym, obowiązkowi udostępnienia infrastruktury energetycznej (zasada TPA), rozdziałowi przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo (unbundling), prawie wyboru sprzedawcy energii elektrycznej lub gazu ziemnego oraz obowiązkowi przedkładania taryf przez przedsiębiorstwa energetyczne.

 

Równocześnie autor podejmie próbę odpowiedzi na pytania dotyczące istoty regulacji w tym obszarze oraz tego na ile zastosowane środki są adekwatne do jej celów.

 

Słowa kluczowe: wolność gospodarcza, regulacja prokonkurencyjna, sektor energetyczny.

 

Summary:

 

The subject of this article is an analysis and evaluation of pro-competitive legal regulations in context of constitutional principle of economic freedom. Particular attention will be given to the economic freedom in Polish legal system, obligation providing access to energy infrastructure (TPA), separation of vertically integrated companies (unbundling), the right to choose the seller of electricity or natural gas, and the obligation to submit tariffs by energy companies.

 

At the same time author will attempt to answer questions about the essence of legal regulations in this area and the adequacy of taken measures.

 

Key words: economic freedom, pro-competitive regulation, energy sector.

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Rynek w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

 

„The market” within the meaning of Art. 15 paragraph. 1of the Act oncombating competition

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest znaczenie pojęcia „rynek” użytego w art. 15 ust. 1 ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji. Przepis ten konstytuuje czyn nieuczciwej konkurencji w postaci utrudnienia dostępu do rynku.

 

Autor wskazuje, że rynek w rozumieniu powyższego przepisu może być interpretowany na dwa zasadnicze sposoby. Według pierwszej możliwości rynek ten jest utożsamiany z rynkiem właściwym w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Według drugiej poglądu ujęcie rynku na gruncie ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji musi być szersze, bardziej subiektywne. W myśl teg drugiego ujęcia rynek jest już kreowany przez dwie strony transakcji.

 

W podsumowaniu autor opowiada się za koniecznością szerokiego interpretowania pojęcia rynku, albowiem taka wykładnia lepiej uwzględnia cel ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

Słowa kluczowe: rynek, dostęp do rynku, rynek właściwy.

 

Summary:

 

The article is analyzing meaning of the term “market” in view of article 15.1 of the Act on combating unfair competition. Art. 15.1. constitutes act of unfair competition which restricted access to the market.

 

The author writes that the term “market” can be interpreted in two main ways. The first interpretation is based on the Act on Competition and Consumer Protection which defines “relevant market”. The second version, which is presented in judgements and legal literature, suggests that there is a must of wider interpretation which includes more subjective meaning of the term. In view of the second version marker can be also created by two part of each transaction.

 

To sum up, the author supports the wider interpretation. He underlines that it takes into account the aim of the Act on combating unfair competition.

 

Key words: market, access to the market, relevant market.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Dorota Siwiec, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu spółki akcyjnej w czeskiej ustawie o korporacjach handlowych

 

The civil liability of managing board members in a joint-stock company in the Czech Companies Act

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem rozważań niniejszej publikacji jest przedstawienie odpowiedzialności członków zarządu spółek akcyjnych w czeskiej ustawie o spółkach handlowych i spółdzielniach (Ustawa o korporacjach handlowych) oraz wykazanie podobieństw i różnic w tej materii, w odniesieniu do polskiego Kodeksu spółek handlowych. Mimo bliskości terytorialnej obydwu państw ich regulacje dotyczące wskazanej kwestii, różnią się. Od odmienności konstrukcyjnych zaczynając, poprzez regulację zasad odpowiedzialności i na sankcjach przewidzianych w związku z powstaniem szkody kończąc.

 

Ustawa o korporacjach handlowych, z racji swojego stosunkowo krótkiego okresu obowiązywania (od 01.01.2014 r.), nie wykształciła jeszcze bogatych opinii doktrynalnych. Od dawna natomiast podnosi się, że przewiduje szeroką (a właściwie szerszą niż poprzedni Kodeks handlowy) odpowiedzialność członków zarządu, rozciągając swe regulacje także na byłych członków. Należy jednak zwrócić uwagę, że pomimo tego czeski prawodawca wprowadził także wiele przywilejów wyłączających wspomnianą odpowiedzialność.

 

Słowa kluczowe: odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność w spółkach akcyjnych Republiki Czeskiej, czeska ustawa o korporacjach handlowych, prawo Czech.

 

Summary:

 

The object of considerations of this publication is to present the liability of board members in joint-stock companies in Czech Companies Act and to demonstrate similarities and differences on this issue with regard to the Polish Corporate Code. Despite the territorial proximity of this two countries, regulations on the abovementioned issues are different. Starting from the diversity of construction, by regulating the liability rules and ending in penalties connected with the injury.

 

The Companies Act, due to relatively short period of validity (from January 01, 2014), has not developed opulent doctrinal opinions yet. It has been contending that provides a wide (actually wider than the previous Commercial Code) liability of board members, extending their regulations also on former board members. However, it should be noted that in spite of that, the Czech legislator has also enforced many privileges excluding the aforementioned liability.

 

Key words: the liability of board members of companies, liability in joint stock companies of the Czech Republic, Czech Companies Act, Czech law.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł