Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 01/2017

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
57.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 01/2017

 

PLIK PDF DO POBRANIA  

 

Spis treści

 

Agata Jurkowska-Gomułka, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 

Konkurencja a przetargi - konieczność wielowymiarowego podejścia

 

Competition and tenders - a necessity for a multidimensional approach

 

Streszczenie:

 

Wszelkie naruszenia konkurencji (w tym zmowy przetargowe) w postępowaniach przetargowych, zwłaszcza tych realizowanych w systemie zamówień publicznych, godzą zarówno w interes publiczny (ogólny), jak i interes prywatny (indywidualny). Rodzi to konieczność wielowymiarowego (wielopłaszczyznowego) podejścia do przetargowych naruszeń konkurencji, przejawiającego się w możliwość równoczesnego wykorzystania regulacji publicznoprawnych i prywatnoprawnych dla osiągnięcia podstawowych celów odpowiedzialności prawnej (prewencja, represja, restytucja). Choć polski ustawodawca próbuje zwalczać naruszenia konkurencji w przetargach środkami prawa prywatnego i publicznego, to istniejące regulacje są wyizolowane, pozbawione wzajemnych odesłań (chociażby w sferze definicyjnej), co sprawia, że trudno w aktualnej legislacji doszukiwać się podejścia systemowego do problematyki zwalczania zmów przetargowych. Podstawowym wyzwaniem dla proponowanego podejścia pozostaje poszukiwanie spójności poszczególnych przepisów, zarówno na poziomie legislacyjnym, jak i - co jest znacznie trudniejsze - na poziomie stosowania prawa.

 

Słowa kluczowe: konkurencja, podejście wielopłaszczyznowe, przetarg, zamówienia publiczne, zmowa przetargowa.

 

Summary:

 

All violations of competition rules (e.g. bid rigging), specially ones occurred in public procurements, have a negative impact upon public (general) and private (individual) interest. It raises a necessity of a multidimensional approach to bids-related violations of competition rules which shall be reflected in a possibility of a simultaneous application of regulations of public law and regulations of private law in order to achieve basic objectives of legal responsibility (prevention, retribution, restitution). Even if Polish lawmaker has tried to combat bids-related violations of competition rules with measures characteristic for public and private law, still existing regulations seem to be somehow isolated, deprived of mutual references (specially in regard to definitions), so it is rather difficult to identify in current Polish legislation any systematic, multidimensional approach to combating bid rigging. Searching for a coherence of various regulations either on a legislative levele or - what is even more difficult - on a level of application of law remains a basic challenge of a proposed approach.

 

Key words: bid rigging, competition, multidimensional approach, public procurement, tender.

 

Iwona Sepioło-Jankowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

The criminal liability of a member of the board of directors for announcing or submitting false statements of a limited liability company in the register of entrepreneurs of the National Court of Register

 

Odpowiedzialność karna za przedstawienie lub zgłoszenie fałszywych oświadczeń przez członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego

 

Abstract:

 

This article is to present the criminal liability of the directors from the board of directors, in the context of announcing and submitting false statements about the company, to the register of entrepreneurs of the National Court of Register. This elaboration is focused on the responsibility in a polish limited liability company. The Author presents the issues related to: subjects who can be held for criminal liability on a basis of article 587 Commercial Company Code, type of actions which the offender can take and other issues associated with the above mentioned criminal responsibility of the members from the board of directors.

 

Key words: commercial law, criminal law, false statements, company registration law, criminal liability.

 

Streszczenie:

 

Artykuł dotyczy odpowiedzialności karnej członków zarządu spółki za zgłoszenie nieprawdziwych danych albo przedstawienie ich organom spółki, władzom państwowym lub osobie powołanej do rewizji. Opracowanie koncentruje się na odpowiedzialności przedstawicieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Autorka omawia zagadnienia związane z zakresem czynności, które mogą być kryminalizowane na podstawie art. 587 Kodeksu spółek handlowych, który jest podstawą do odpowiedzialności za wyżej wymienione zachowania.

 

Słowa kluczowe: prawo handlowe, prawo karne, fałszywe oświadczenie, rejestracja spółki, odpowiedzialność karna.

 

Rafał Woźniak, Akademia Leona Koźmińskiego

 

Michał Pawłowski, Akademia Leona Koźmińskiego

 

Wezwanie na zamianę akcji

 

Tender offer for exchange of shares

 

Streszczenie:

 

Prawo polskie przewiduje dwa rodzaje wezwań: wezwania na sprzedaż akcji oraz wezwanie na zamianę akcji. O ile to pierwsze zostało szczegółowo omówione w doktrynie o tyle wezwania na zamianę akcji stanowią materię dość rzadko poruszaną w literaturze przedmiotu. Celem niniejszego artykułu jest omówienie ram prawnych tego typu wezwań W szczególności omówiono regulacje dotyczące ceny w wezwaniu na zamianę akcji, katalog papierów wartościowych oferowanych w zamian za akcje spółki publicznej, a także zbadano relację między wezwaniem na zamianę akcji a ofertą publiczną.

 

Słowa kluczowe: wezwanie, wezwania na zamianę akcji, cena akcji w wezwaniu, akcje własne, zabezpieczenie wezwania.

 

Summary:

 

Polish law set out two types of tender offers: tender offer for sale of shares and tender offer for exchange of shares. The tender offer for sale of shares is described in details while tender offer for exchange of shares is a topic that can be relatively rarely found in Polish juriceprudence. The aim of this article is to describe the legal frameworks of that kind of tender offer. In particular authors analyzed regulations referring to the price of shares in the tender offer and securities which may be offered in compensation for shares exchanged during the tender offer as well as relation between tender offer for exchange of shares and public offer of shares.

 

Key words: tender offer, tender offer for exchange of shares, price of shares in the tender offer, own share, collateral of the tender offer.

 

Izabella Sobieraj, Uniwersytet Łódzki

 

System zamówień publicznych w Niemczech. Przegląd zmian po reformie

 

Public Procurement System in Germany. Review of the changes after the reform

 

Streszczenie:

 

W 2014 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły pakiet trzech nowych dyrektyw w sprawie udzielania zamówień publicznych oraz koncesji. Termin transpozycji ich postanowień do prawodawstwa Państw Członkowskich UE upłynął 18 kwietnia 2016 r. W Republice Federalnej Niemiec konieczność wdrożenia dyrektyw stała się impulsem do przeprowadzenia głębokiej reformy istniejącego systemu zamówień publicznych.

 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najważniejszych zmian prawnosystemowych oraz próba oceny wpływu, jaki mogą wywrzeć one na sytuację zarówno zamawiających, jak i wykonawców – także zagranicznych. Ze względu na szeroki zakres dziedziny analiza została zawężona do – najczęściej występujących – zamówień „klasycznych”.

 

Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, system zamówień publicznych, prawo niemieckie, reforma.

 

Summary:

 

In 2014 European Parliament and the Council of the European Union have adopted a package of three new directives on public procurement and concessions. The deadline for transposition of the provisions in the EU Member States expired on 18 April 2016. In the Federal Republic of Germany the need to implement these directives has provided an impetus for an in – depth reform of the existing public procurement system.

 

The article aims to present the most important systematical changes and attempt to assess the impact they may have on the situation of the authorities and contractors - including those foreign ones. Due to the wide extent of the discipline the following is restricted to – the most common – “classic” public procurement.

 

Key words: public contract, public procurement system, German law, reform.

 

Z PRAKTYKI GOSPODARCZEJ

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Projektowany sposób składania wniosków do sądu rejestrowego

 

Drafted way for applications to the court registry

 

Streszczenie:

 

Artykuł prezentuje proponowane zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym związane z postępowaniem rejestrowym, które w znacznej części miałoby wejść w życie już 1 czerwca 2017 r. Aczkolwiek projektowana ustawa ma przede wszystkim za cel implementację dyrektywy 2012/17/EU, to jednak wprowadza jednocześnie rewolucyjne zmiany związane z postępowaniem rejestrowym.

 

Autor w artykule zaprezentował przede wszystkim projektowane zmiany związane ze składaniem wniosków do sądu rejestrowego. Zwrócił uwagę, że w razie zaakceptowania przedłożonego projektu ustawy wszelkie wnioski w postępowaniu rejestrowym co do podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców będą mogły być składane jedynie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Odrębną część artykułu poświecono na wnioski o wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego.

 

Słowa kluczowe: Krajowy Rejestr Sądowy, wniosek, nowelizacja.

 

Summary:

 

The article presents a bill to amend an act concerning the National Court Register. It is the act implementing a Directive 2012/17/EU of the European Parliament and of the Council of 13 June 2012 as regards the interconnection of central, commercial and companies registers. The bill also includes lots of new regulations which should make the register proceedings faster and solve many problems.

 

The author focuses on the most important regulations about motions to the register court. If the Parliament adopts the act in its valid version and the bill comes in force, entrepreneurs will have to file a motion to register court only via the internet and documents which will attached to the motion will have an electronic format. The author also underlines regulation connected to annual financial statement.

 

Key words: the National Court Register, motion, amendment.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Anna Szadkowska, Uniwersytet Łódzki

 

Prawne kryteria rozstrzygania w zakresie odroczenia terminu zapłaty podatku

 

Legal issues of postponing the date of the payment of the tax

 

Streszczenie:

 

Artykuł dotyczy słuszności istnienia przesłanek stosowania instytucji modyfikujących sposób zapłaty podatku w ich obecnym kształcie. W odniesieniu do odroczenia terminu zapłaty podatku, autorka podejmuje się wskazania zmian w rozwiązaniach legislacyjnych umożliwiających podniesienie sprawności systemu poboru danin publicznych oraz wzmocnienie skutecznej ochrony praw podatnika.

 

Słowa kluczowe: ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, odroczenie terminu zapłaty podatku, klauzule generalne, postanowienia dodatkowe, swobodne uznananie.

 

Summary:

 

The article presents the rightnesses of functioning of premises of applying institutions modifying the manner of the payment of the tax in their current shape. With reference to postponing the date of the payment of the tax, the author explains the changes in legislative terminations, which enable to raise the system efficiency of the collection of public tributes. They also are reinforcing the effective protection of rights of the taxpayer.

 

Key words: concessions in the repayment of tax liabilities, postponing the date of the payment of the tax, general clauses, additional decisions, discretion.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł