Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 01/2018

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO nr 1/2018

Rok LXXI nr 1 (styczeń) ISSN 0137-5490

 

Numer do pobrania

 

Spis treści/Content list

 

Aleksander Lipiński, Uniwersytet Śląski/University of Silesia in Katowice

info@us.edu.pl

 

Koncesje górnicze 2020

 

Mining licenses 2020

 

Streszczenie:

 

Część koncesji na wydobywanie węgla kamiennego traci swą moc w roku 2020. Do tego czasu objęte nimi złoża nie zostaną wyeksploatowane. Nie ma zaś wątpliwości, że w najbliższych latach bezpieczeństwo energetyczne Polski będzie oparte na wykorzystaniu węgla. W obecnym stanie prawnym przeszkodę do przedłużenia mocy obowiązującej wspomnianych koncesji (uzyskania nowych) może stanowić system ocen oddziaływania na środowisko. W praktyce zdecydowana większość przedsięwzięć w zakresie podziemnego wydobywania kopalin musi być poprzedzona oceną oddziaływania na środowiska, której wynik znajduje swój wyraz w tzw. decyzji środowiskowej. Prawo polskie wdraża w tej mierze wymagania prawa unijnego (dyrektywę 2011/92/UE), tyle że czyni to w sposób nadmiernie restrykcyjny. Źródłem wątpliwości jest również powiązanie decyzji środowiskowej z systemem planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wymagania Prawa geologicznego i górniczego oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko są rozbieżne.

 

Przedmiotem artykułu jest krytyczna analiza omawianych wymagań oraz propozycja ich zmiany, przede wszystkim przez liberalizację wymagań (w granicach przewidzianych wspomnianą dyrektywą) dotyczących ocen oddziaływania na środowisko. Obecnie rozwiązania są nadmiernie restrykcyjne, powodują zbędne koszty, prowadzą do nadmiernego wydłużenia procedur decyzyjnych, a w konsekwencji są szkodliwe dla interesu publicznego).

 

Słowa kluczowe: koncesje na wydobywanie węgla kamiennego, utrata ich mocy w 2020 r., ocena oddziaływania na środowisko, decyzja środowiskowa.

 

Summary:

 

Some of the licenses for hard coal mining expire in 2020. However, by this time the exploitation will not be finished (the coal deposits will not be fully exploited). First of all there is no doubt that in the coming years Poland's energy security will still be based on the use of coal. In the current legal situation, the environmental impact assessment system may be an obstacle to extending the binding force of these (expiring) licenses or granting new ones. This procedure means that the vast majority of underground mining must be preceded by an environmental impact assessment that is expressed in so called environmental decision. The Polish law does implement the requirements of EU law in this respect (Directive 2011/92/EU), but in an excessively restrictive way. Doubts also arise because of relations between the environmental decision and the spatial planning system. The requirements of the Geological and Mining Law and of the Act of 3 October 2008 regarding environmental impact assessments are divergent.

 

The subject of the article is a critical analysis of the discusses requirements and a proposal to change them, primarily through the liberalisation of requirements (within the limits provided for in the directive) regarding environmental impact assessments. Currently, the above mentioned solutions are excessively restrictive, cause unnecessary costs, lead to excessive extension of decision-making procedures and, consequently, are harmful to the public interest.

 

Key words: hard coal mining licenses, their expiration in 2020, environmental impact assessment, environmental decision.

 

Bibliografia/References
Dobrowolski G. (2011). Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Toruń. Wyd. TNOiK. 
Lipiński A. (2016). Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony złóż kopalin. (W): G. Dobrowolski (red.), Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska. Katowice. Wyd. Uniwersytet Śląski. 
Lipiński A. (2013). Glosa do wyrok NSA z dnia 1 sierpnia 2012 r., II OSK 829/11. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego (4). 
Nowacki J. (1966). Analogia legis, Warszawa. Wyd. PWN. 
Wąsiewski G.J. (2017). Zasada racjonalnej gospodarki złożami kopalin w prawie polskim – próba rekonstrukcji. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego (9).

 

Franciszek Strzyczkowski, Uniwersytet Łódzki/University of Lodz

fstrzyczkowski@wpia.uni.lodz.pl

 

Fundamental rights in the EU external actions: case study of the EU-Turkey statement

 

Prawa podstawowe w zewnętrznych działaniach UE: studium przypadku Oświadczenia Unia Europejska- Turcja

 

Streszczenie:

 

Celem opracowania jest problem egzekwowalności jednego z praw podstawowych (prawo do azylu) przewidzianego w Karcie praw podstawowych, który powstał w następstwie praktyki zawarcia przez Unię Europejską porozumienia z państwem trzecim dotyczącego imigracji cudzoziemców z pominięciem formalnych wymogów zawierania przez Unię Europejską umów międzynarodowych. Opracowanie podejmuje tę problematykę w oparciu o przypadek takiego porozumienia jakim jest Oświadczenie Unia Europejska-Turcja z 18 marca 2016 r., którego celem było powstrzymanie dalszej eskalacji kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej. Oświadczenie to zaktywizowało Trybunał Sprawiedliwości, który stanął przed zadaniem jakim jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o charakter prawny przedmiotowego Oświadczenia, co ma istotne znaczenie dla zakresu ochrony obywateli państw trzecich.

 

Słowa kluczowe: prawa podstawowe, Karta praw podstawowych, umowy międzynarodowe, relacje zewnętrzne Unii Europejskiej, kryzys migracyjny.

 

Summary:

 

The aim of the study is the problem of the enforceability of one of the fundamental rights (right to asylum) provided for in the Charter of Fundamental Rights, which arose following the practice of the European Union concluding an agreement with a third country regarding immigration of foreigners, without formal requirements for the conclusion of international agreements by the European Union. The study deals with this issue based on the case of such an agreement which is the European Union-Turkey Statement of 18 March 2016, the purpose of which was to stop the further escalation of the migration crisis in the European Union. This statement activated the Court of Justice, which was faced with the task of answering the question about the legal nature of the Statement, which is important for the scope of protection of third-country citizens.

 

Key words: fundamental rights, Charter of Fundamental Rights, international agreements, external relations of the European Union, migration crisis.

 

Bibliografia/References
J. CRAWFORD, Brownlie's Principles of Public International Law, Oxford University Press, 2012.
G. DE BÚRCA, After The EU Charter of Fundamental Rights: The Court of Justice as a Human Rights Adjudicator, Maastricht Journal European and Comparative Law, No. 2, 2013.
M. GIL-BAZO, The Charter of Fundamental Rights of the European Union and the right to be granted asylum in the Union’s Law, Refugee Survey Quarterly, Vol. 27, No. 3, 2008.
J.L. GOLDSMITH, E.A. POSNER, The Limits of International Law, Oxford University Press, 2005.
S. LAVENEX, Towards the Constitutionalization of aliens’ right in the European Union, in Constitutionalization of the European Union, B. RITTBEREGER, F. SCHIMMELFENNING, (eds.) Routledge, 2007. 
S. PEERS, V. MORENO-LAX, M. GARLICK, E. GUILD (eds.), EU Immigration and Asylum Law: Text and Commentary, Martinus Nijhoff Publishers 2015.
J.H.H. WEILER, U.R. HALTERN, Constitutional Of International? The Foundations of the Community Legal Order and the Question of Judicial Kompetenz-Kompetenz, in The European Court and National Courts – Doctrine and Jurisprudence, A.M. SLAUGHTER, A. STONE SWEET, J.H.H. WEILER (eds.), Hart Publishing, 2000.
M. MADURO, The Double Constitutional Life of the Charter Of Fundamental Rights of the European Union, in Economic and Social Rights Under the EU Charter of Fundamental Rights, (eds.), T. Hervey, J. Kenner, Hart Publishing, 2003.

 

Wojciech Bożek, Uniwersytet Szczeciński/University of Szczecin

wojciech.bozek@usz.edu.pl

 

Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa w kontekście rozliczania kosztów obsługi długu publicznego

 

Sureties and guarantees granted by the State Treasury in the context of settlement of debt service costs

 

Streszczenie:

 

Jednym z instrumentów finansów publicznych są poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa, które służą finansowaniu działalności gospodarczej zwłaszcza dużych projektów inwestycyjnych. W opracowaniu omówiono wpływ zobowiązań wynikających z udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji na bezpieczeństwo sektora finansów publicznych i znaczenie zasady jawności i przejrzystości jako zasady prawidłowej gospodarki finansowej, której stosowanie sprzyja bieżącemu monitorowaniu stanu zadłużenia państwa związanego również z udzielonymi i wypłaconymi kwotami z tytułu poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa.

 

W konkluzjach autor stwierdza, że poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa mają istotne znaczenie jako narzędzia wsparcia postępu gospodarczego. Jednakże zobowiązania wypłacone w związku z udzielonym poręczeniem i gwarancją SP stanowią koszt obsługi długu publicznego, dlatego konieczne jest podejmowanie efektywnych działań zmierzających do skutecznej windykacji ww. należności publicznoprawnych. Aktualna wysokość państwowego długu publicznego i jego relacja do produktu krajowego brutto w pełni uzasadniają takie wnioski.

 

W opracowaniu wykorzystano prawnoporównawczą, dogmatycznoprawną oraz analityczną metodę badawczą.

 

Słowa kluczowe: poręczenia, gwarancja, Skarb Państwa, dług publiczny.

 

Summary:

 

Of one of the instruments of public finances are sureties and guarantees of the State Treasury (ST). They assist the financing of economic activity, especially of large investment projects. The paper discusses the impact of the obligations arising from granted by the ST sureties and guarantees for the safety of the public finance sector and the importance of publicity and transparency as a principle of sound financial management, chich promotes the current monitoring status of state debt associated with the granted and paid sureties and guarantees ST.

 

In its conclusions the autor states that sureties and guarantees of ST are important as a tool to suport economic progress. However, the obligations paid in connection with the surety and guarantee granted by the ST are the cost of servicing the public debt. Therefore, it isnecessary to undertake effective actions aimed at the effective recovery of the above mentioned public debts. The current level of public debt and its relation to Gross domestic produkt fully justify such conclusions.

 

The paper uses a comparative, dogmatic, and analytical research method.

 

Key words: sureties, guarantees, the State Treasury, the public debt.

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego/Cardinal Wyszyński University in Warsaw

t_szczurowski@uksw.edu.pl

 

Forma umowy rozporządzającej udziałami spółki z o.o.

 

The form of the contract disposing the shares in limited liability company

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest forma umowy zbycia udziału, jego części, części ułamkowej, jak również zastawienia (użytkowani) udziału. W pierwszej części autor wskazuje, że transakcja ta powinna być dokonana w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi i podaje sposób zachowania tej formy. W drugiej części artykułu autor skupia się na problematycznych kwestia związanych z formą powyższej transakcji. Analizuje zwłaszcza kwestię formy umowy darowizny udziałów, podkreślając problematykę relacji pomiędzy art. 180 KSH a 890 KC.

 

Słowa kluczowe: forma, udział.

 

Summary:

 

The article is about form of the shares disposal, its part or a fraction of the share or a pledging of the share. In the first part the author underlines that the transaction should be effected in writing with signatures certified by a notary. He describes how to fill this form. In the second part of the article the author focuses on problematic topic connecting this form. He highlights problem with form of donation of the share. He considers on relations between article 180 of The Company Code and article 890 of The Civil Code.

 

Key words: form, share.

 

Bibliografia/References
Dąbroś M., (2015). Obrót udziałami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a jawność wewnętrzna i zewnętrzna składu osobowego spółki, Przegląd Prawa Handlowego, nr 12 
Herbet A., w: S. Sołtysiński (red.), (2015). System prawa prywatnego. Tom 17A. Prawo spółek kapitałowych, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN 
Kidyba A. (2015). Kodeks spółek handlowych. Tom I. Komentarz do art. 1-300 k.s.h., Wolters Kluwer S.A. 
Kidyba A., (2014). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck 
Kopaczyńska-Pieczniak K., w: A. Kidyba (red.), (2007). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
Markowska M., Skowyra J., (2015), Dopuszczalność konwalidacji darowizny udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Studia Prawnicze i Administracyjne, nr 4 
Michalski M. (2005). Zastaw rejestrowy. Glosa do postanowienia SN z 31.3.2004 r. (III CK 429/02), Glosa nr 2. 
Pabis R., w: J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki, (2014). Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck 
Rachwał A., w: Włodyka S. (2007). System prawa handlowego. Tom 2A. Prawo spółek handlowych, Warszawa Wydawnictwo C.H. Beck 
Rodzynkiewicz M., (2009). Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa, LexisNexis 
Siemiątkowski T., Potrzeszcz R. (red.), (2011). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł III. Spółki kapitałowe. Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tom 2, Warszawa, LexisNexis 
Stanik M., w: Z. Jara (red.), (2017). Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck 
Stawecki T., (2001). Zastaw na udziale w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (I), Przegląd Prawa Handlowego, nr 8 
Strzępka J., Zielińska E., w: J.A. Strzępka, (2009). Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.

 

GLOSA

 

Mirosław Pawełczyk, Uniwersytet Śląski/University of Silesia in Katowice

pawelczyk@pawelczyk.pl

Rafał Walczak, radca prawny/attorney-at-law

rwkanc@interia.eu

 

Zwolnienie z opodatkowania nieodpłatnej służebności przesyłu.

 

Glosa aprobująca do wyroku WSA w Gliwicach z dnia 6 listopada 2015 r.,
sygn. I SA/Gl 497/15

 

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł