Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 02/2014

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
52.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 02/2014

 

PLIK PDF DO POBRANIA

Spis treści

 

Aleksander Lipiński, Uniwersytet Śląski

 

„Konkurencyjne” postępowania koncesyjne dotyczące działalności regulowanej prawem geologicznym i górniczym

 

“Competitive” license proceedings for activities regulated in Geological and Mining Act

 

Streszczenie

 

Coraz to częściej przedsiębiorcy ubiegają się o koncesję na działalność regulowaną prawem geologicznym i górniczym w stosunku do tego samego bądź częściowo takiego samego obszaru, przedstawiając zróżnicowane co do zakresu zamierzonych prac oraz czasu ich trwania wnioski koncesyjne. W aktualnym stanie prawnym brak rozwiązań odnoszących się do takich przypadków, pozwalających na jednoznaczne rozstrzygnięcie, który z takich wnioskodawców powinien otrzymać koncesję. Co prawda w orzecznictwie sądowoadministracyjnym reprezentowany jest pogląd, że wyrazem interesu publicznego przemawiającego za udzieleniem koncesji jest dokładność rozpoznania złoża kopaliny, tyle że czynniki pozwalające ustalić miarę tego interesu mogą być niezwykle ocenne i trudne do porównania.

 

Słowa kluczowe: koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, konkurencja wniosków, interes publiczny.

 

Summary

 

In many cases some entrepreneurs apply for licenses (concessions) for the activities regulated by Geological and Mining Act in relation to the same or partly the same area, presenting applications that vary in the scope of the intended works and their duration. The current legislation does not provide any guidelines that would allow to decide which of such applicants should be granted a license (concession). Administrative jurisdiction represents the view, that in such cases it is in a public interest to grant a license (concession) based on the accuracy of the exploration of the mineral deposit and its speed. However the assessment, which application follows such components of public interest might be extremely evaluative and difficult.

 

Keywords: concessions for prospecting and exploration of mineral deposits, competitive proceedings, the public interest.

 

Zofia Zawadzka, Uniwersytet w Białymstoku

 

Patent europejski o jednolitym skutku – dlaczego jednak nie przeciw?

 

The European patent with unitary effect: why not against?

 

Streszczenie

 

Na przełomie 2012 i 2013 roku przyjęte zostały regulacje prawne wprowadzające jednolity system ochrony patentowej. Regulacje te są ukoronowaniem ponad pięćdziesięcioletnich wysiłków i prac zmierzających do stworzenia jednolitego – z terytorialnego punktu widzenia – systemu patentowego oraz scentralizowanego systemu sądowniczego. Mimo że Polska w 2010 była roku w gronie inicjatorów ustanowienia wzmocnionej współpracy w dziedzinie utworzenia jednolitej ochrony patentowej, nie podpisała w dniu 19 lutego 2013 roku, ani w terminie późniejszym, Porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego. Wynika to z faktu, że zagadnienie jednolitego systemu ochrony patentowej budziło i nadal budzi gorącą dyskusję nad kwestiami zasadności i ekonomicznych skutków przystąpienia Polski do tego systemu. W mediach lansowane są przede wszystkim tezy o perspektywie „zalania” Polski napływem obcych patentów. Akcentuje się, iż Polska jest krajem słabym gospodarczo, a przedsiębiorcy nie udźwigną kosztów patentowych, nowa regulacja nie przyczyni się więc do wzrostu innowacyjności.

 

Mało jest jednak głosów, które podkreślałyby, dlaczego należałoby rozważyć przystąpienie Polski do systemu jednolitej ochrony patentowej, jak również głosów oceniających argumenty wysuwane przez oponentów patentu europejskiego o jednolitym skutku w obecnym kształcie. Niniejszy artykuł stanowi próbę przedstawienia przynajmniej części kontrargumentów w celu prowadzenia szerokiej i wszechstronnej dyskusji nad tak ważkim zagadnieniem.

 

Słowa kluczowe: patent europejski o jednolitym skutku, patent europejski, jednolity system ochrony patentowej, Jednolity Sąd Patentowy.

 

Summary

 

At the end of 2012 and the beginning of 2013 legal regulations introduced the unitary patent protection. These regulations crown over fifty years of efforts and work aimed at creating a unitary, from a territorial point of view, patent system within the framework of the European Union, as well as a centralized judicial system. Although Poland in 2010 was among the initiators of establishing the enhanced cooperation in the domain of creating the unitary patent protection, it did not sign the Agreement on the Unified Patent Court, on 19 February 2013 and later. This resulted from the fact that the issue of the European patent with unitary effect has become a subject of a widely-known public debate and stirred and still stirs a hot debate over the questions of its legitimacy and also its economic effects on Poland. The media generally focuses on one point; namely the theses on the prospective “flooding” of Poland with foreign patents. It is emphasized that Poland is an economically weak country and the businesspeople will not bear patent expenses. Thus, the new regulation will not encourage the growth in innovativeness.

 

However, the opinions which emphasize why it is a good idea to consider Poland’s accession to the system of unitary patent protection, as well as opinions assessing the arguments raised by the opponents of the European patent with unitary effect in its present form are scarce. This article is an attempt at presenting at least part of counterarguments in order to conduct a broad and comprehensive discussion on this important issue.

 

Key words: european patent with unitary effect, european patent, unitary patent protection system, Unified Patent Court.

 

Bartlomiej Nowak, Kozminski University, Warsaw Poland

 

Energy market regulation and its impact on energy security

 

Regulacja rynku energii i jej wpływ na bezpieczeństwo energetyczne

 

Summary

 

It is the regulatory authority involved in monitoring of energy markets and in activities aimed at elimination of barriers hindering the freedom of play of market forces that should contribute to increased number of market players (including energy suppliers) with increased energy security for the entire economy. In this the regulatory authority should regulate the activity of energy enterprises not only according to the relevant domestic energy Act and the state energy policy, but also with a view to safeguard secure delivery of energy to all users.

 

Key words: regulation, energy security, security of supply, energy market.

 

Streszczenie

 

Organy regulacyjne zaangażowane w monitorowanie rynku energetycznego oraz usuwanie barier ograniczających rozwój instrumentów rynkowych na rynku zdominowanym przez naturalne monopole powinny przyczyniać się do wzrostu graczy rynkowych (w tym dostawców energii) a tym samy do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego dla całej gospodarki. W związku z powyższym organy regulacyjne powinny regulować działalność podmiotów energetycznych nie tylko w oparciu o ustawę Prawo Energetyczne oraz dokument Polityka Energetyczna ale przede wszystkim mając na wadzę bezpieczne dostawy energii do wszystkich odbiorców.

 

Słowa kluczowe: regulacja, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo dostaw, rynek energetyczny.

 

Arkadiusz Biliński, Uniwersytet Jagielloński

 

Zwyczaj i dobry obyczaj w sporcie.
Część I: Zwyczaj

 

Custom and good habit in sport. Part I: Custom

 

Streszczenie

 

Celem niniejszego opracowania jest analiza roli, jaką odgrywają zwy¬czaj i dobry obyczaj na płaszczyźnie prawa pisanego oraz w kontekście rywaliza¬cji spor¬towej. Specyficzne pojmowanie tych instytucji w realiach sportu, wymaga ich ze¬stawienia z rozumieniem przyjętym w prawie stanowionym.

 

Pierwsza część poświęcona jest w znaczącej mierze analizie zwyczaju. Skupia się na jego istocie, koncepcjach, znaczeniu oraz porównaniu z instytucją dobrego obyczaju. Określa również przestrzeń oddziaływania zwyczaju, wyznaczaną przez prawo stanowione, a w szczególności przez system źródeł prawa, który cha¬rakteryzuje się ich zamkniętym katalogiem. Odnosi się także do roli zwy¬czaju jako formy presji społecznej, wpływającej na poczynania ustawodawcy. Porównawczo, wy¬kazywany jest także jego wpływ na kształt reguł prowadzenia zawodów sporto¬wych. Koncepcja „martwych przepisów” komentowana jest w kontek¬ście re¬guły derogacyjnej, powszechnie znanej jako desuetudo, według której występujące w praktyce długotrwałe nieprzestrzeganie lub niestosowanie danej normy prawa, powoduje utratę jej mocy obowiązującej.

 

Tekst rozpatruje również znaczenie krajowych stowarzyszeń sportowych oraz organizacji o zasięgu międzynarodowym, będących co do zasady, konfederacja¬mi owych związków krajowych. Skupia się także na charakterystyce stanowionego przez nie prawa oraz obszarach możliwej kolizji z prawem stanowionym.

 

Słowa kluczowe: sport, prawo sportowe, zwyczaj, dobry obyczaj, reguły sportowe.

 

Summary

 

The object of this study is to analyze the role of custom and a good habit in the aspect of the written law and sport competition. Specific understanding of these institutions in the sport reality,, requires comparison with the understanding adopted in written law.

 

The first part, is devoted to the analysis of the custom. It focuses on its essence, concepts, importance and comparison with the institution of good habit. It also defines the space of the impact of custom, determined by positive law, in particular by the closed system of sources of law. It also refers to the role of custom as a form of social pressure, affecting the actions of the legislature . Comparatively, the study shows the influence of the custom on the rules of conduct of competitive sport. The concept of "dead rules' is commented in the context of a derogation rule, commonly known as desuetudo.

 

The text also discusses the importance of national sports associations and international organizations. Also focuses on the characteristics of laws enacted by these organizations and possible areas of conflict with the written law.

 

Key words: sport, sports law, custom, good habit, sports regulations.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł