Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 02/2016

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
55.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 02/2016

 

PLIK PDF DO POBRANIA

 

Spis treści

 

Jerzy Jacyszyn, Uniwersytet Wrocławski

 

Dobre praktyki spółek giełdowych

 

Best practices of stock exchange listed companies

 

Streszczenie:

 

Od początku 2016 zaczęły obowiązywać wobec spółek giełdowych „Dobre praktyki spółek giełdowych”. Czym są owe dobre praktyki, jakie jest ich znaczenie w obrocie gospodarczym, jaki mają one charakter prawny, to tylko niektóre pytanie, na jakie warto odpowiedzieć, by świadomość, na ich temat była powszechnie znana, a co ważniejsze by ich reguły oddziaływały pozytywnie na spółki handlowe występujące na krajowym rynku gospodarczym. Poszerzyć można te pytania o to, czy dobre praktyki spółek giełdowych można – w pewnym stopniu- zaproponować innym spółkom kapitałowym, którym powinno zależeć na tym, aby stworzenie określonych reguł praktycznych świadczyło o ich atrakcyjności gospodarczej, czytelności postępowania w określonych sytuacjach, poważnym traktowaniu inwestorów, jawności kryteriów stawianych organom spółek handlowych.

 

Słowa kluczowe: dobre praktyki, zarząd, rada nadzorcza, akcjonariusze.

 

Summary:

 

At the beginning of 2016, there came into existence "Best practices of stock exchange listed companies"; what are the new best practices, what is their importance in business trading, what is their legal nature - these are just some questions which should be responded, so the awareness of them was widely known, and more importantly, their rules have positive influence on commercial companies appearing on the national economic market. We can expand these questions of whether best practices of stock exchange listed companies may be - to some extent - offered to other corporations, which should depend on the fact that the creation of certain practical rules testifies their economic attractiveness, readability of conduct in specific situations, serious treatment of investors, as well as transparency of criteria for bodies of commercial companies.

 

Key words: best practices, management board, supervisory board, shareholders.

 

Marcin Jurewicz, Politechnika Białostocka

Perspektywy zmian uregulowań prawnych w odniesieniu do nowej żywności zawierającej wytworzone nanomateriały

 

Prospects for changes of regulations in relation to novel foods containing engineered nanomaterials

 

Streszczenie:

 

Celem legislacji UE dotyczącej zastosowań nanotechnologii w produkcji żywności i opakowań do żywności o ulepszonych właściwościach jest wykorzystywanie jej w sposób gwarantujący wysoki poziom bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska. Zapewnienie społeczeństwu bezpiecznego korzystania z innowacyjnych aplikacji nanotechnologii w środkach spożywczych wymaga sukcesywnego uzyskiwania informacji dotyczących oceny ryzyka, zwłaszcza charakterystyki i wykrywania nanomateriałów, ich toksyczności, sposobów ich pomiarów i metod testów. Art. 3 ust. 2 lit. f nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności określa „wytworzony nanomateriał” jako każdy celowo wytworzony materiał, którego jeden lub więcej wymiarów jest rzędu 100 nm lub mniej lub który składa się z odrębnych elementów funkcjonalnych, wewnątrz lub na powierzchni, z których wiele ma jeden lub więcej wymiarów rzędu 100 nm lub mniej, włączając struktury, aglomeraty lub agregaty, które mogą mieć wielkość powyżej 100 nm, ale zachowują właściwości charakterystyczne nanoskali. Właściwości charakterystyczne nanoskali obejmują: właściwości związane z określoną rozległą powierzchnią rozpatrywanych materiałów i/lub szczególne właściwości fizyczno-chemiczne różniące się od właściwości tego samego materiału występującego w innej postaci niż nanomateriał. Definicja wytworzonego nanomateriału będzie poddana przeglądowi i aktualizacji, aby dostosować ją do postępu naukowo-technicznego. Nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności stanowi, iż żywność, która ma w składzie wytworzone nanomateriały, zalicza się do nowej żywności i podlega eksperckiej opinii EFSA dotyczącej oceny ryzyka (art. 10 ust. 1 i ust. 3) oraz wymaganiu uzyskania zezwolenia Komisji Europejskiej na wprowadzenie na rynek (art. 12 ust. 1).

 

Słowa kluczowe: nanomateriały, nowa żywność, bezpieczeństwo.

 

Summary:

 

The aim of the EU legislation on applications of nanotechnology in food and food packaging with improved properties is to use it in a way that ensures a high level of safety, healthcare and environmental protection. Ensuring the public the safe use of innovative applications of nanotechnology in foods requires a gradual obtaining information on risk assessment, in particular the characterization and the detection of nanomaterials, their toxicity, methods of measurement and test methods. Article 3 item 2 letter f of a new „Regulation of the European Parliament and of the Council on novel foods” defines „engineered nanomaterial” as „any intentionally produced material that has one or more dimensions of the order of 100 nm or less or that is composed of discrete functional parts, either internally or at the surface, many of which have one or more dimensions of the order of 100 nm or less, including structures, agglomerates or aggregates, which may have a size above the order of 100 nm but retain properties that are characteristic of the nanoscale. Properties that are characteristic of the nanoscale include: those related to the large specific surface area of the materials considered and/or specific physico-chemical properties that are different from those of the non-nanoform of the same material”. The definition of engineered nanomaterial will be reviewed and updated in order to adapt it to scientific and technical progress. A new „Regulation of the European Parliament and of the Council on novel foods” states that food that is composed of engineered nanomaterials is one of the novel foods and is subject to the expert opinion of EFSA on risk assessment (Article 10 item 1 and item 3) and the requirement to obtain authorization of the European Commission for the placing on the market (Article 12 item 1).

 

Key words: nanomaterials, novel foods, safety.

 

Dorota Siwiec, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu spółki akcyjnej w czeskiej ustawie o korporacjach handlowych

 

The civil liability of managing board members in a joint-stock company in the Czech Companies Act

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem rozważań niniejszej publikacji jest przedstawienie odpowiedzialności członków zarządu spółek akcyjnych w czeskiej Ustawie o spółkach handlowych i spółdzielniach (Ustawa o korporacjach handlowych) oraz wykazanie podobieństw i różnic w tej materii, w odniesieniu do polskiego Kodeksu spółek handlowych. Mimo bliskości terytorialnej obydwu państw ich regulacje dotyczące wskazanej kwestii, różnią się. Od odmienności konstrukcyjnych zaczynając, poprzez regulację zasad odpowiedzialności i na sankcjach przewidzianych w związku z powstaniem szkody kończąc.

 

Ustawa o korporacjach handlowych, z racji swojego stosunkowo krótkiego okresu obowiązywania (od 01.01.2014 r.), nie wykształciła jeszcze bogatych opinii doktrynalnych. Od dawna natomiast podnosi się, że przewiduje szeroką (a właściwie szerszą niż poprzedni Kodeks handlowy) odpowiedzialność członków zarządu, rozciągając swe regulacje także na byłych członków. Należy jednak zwrócić uwagę, że pomimo tego czeski prawodawca wprowadził także wiele przywilejów wyłączających wspomnianą odpowiedzialność.

 

Słowa kluczowe: odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność w spółkach akcyjnych Republiki Czeskiej, czeska ustawa o korporacjach handlowych, prawo Czech.

 

Summary:

 

The object of considerations of this publication is to present the liability of board members in joint-stock companies in Czech Companies Act and to demonstrate similarities and differences on this issue with regard to the Polish Corporate Code. Despite the territorial proximity of this two countries, regulations on the abovementioned issues are different. Starting from the diversity of construction, by regulating the liability rules and ending in penalties connected with the injury.

 

The Companies Act, due to relatively short period of validity (from January 01, 2014), has not developed opulent doctrinal opinions yet. It has been contending that provides a wide (actually wider than the previous Commercial Code) liability of board members, extending their regulations also on former board members. However, it should be noted that in spite of that, the Czech legislator has also enforced many privileges excluding the aforementioned liability.

 

Key words: the liability of board members of companies, liability in joint stock companies of the Czech Republic, Czech Companies Act, Czech law.

 

KONSULTACJE

 

Tomasz Zienowicz, Uniwersytet Gdański

 

Krótka sprzedaż

 

Short sales

 

Streszczenie:

 

Wszystko co może być przedmiotem umowy sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, może być także przedmiotem krótkiej sprzedaży, chyba, że jest wyraźnie przez ustawę zakazana. Zasadą jest brak zabezpieczenia przedmiotu umowy w tego typu transakcjach w formie pożyczki, chyba że strony postanowią inaczej. Umowy krótkiej sprzedaży zawierane na zasadzie swobody umów zasadniczo winny mieć inny termin zawarcia od rozliczenia, albowiem tylko wówczas umowa taka może mieć sens ekonomiczny.

 

Słowa kluczowe: krótka sprzedaż, instrumenty finansowe, publiczny obrót, papiery wartościowe, rozliczenie transakcji.

 

Summary:

 

Everything what can be the subject of a contract of sale within the meaning of the Civil Code, may also be the subject of short selling, unless it is expressly prohibited by law. The rule is no security of the agreement in this type of transaction as a loan, unless the parties agree otherwise. Short sale agreement concluded on the basis of freedom of contract, generally should have a different date for the conclusion of the settlement agreement only if such it may have sense economically.

 

Key words: short sales, financial instruments, public tradind, securities, settlement of the transaction.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Maria Michta, Uniwersytet Śląski

 

Dariusz Michta, Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi

 

Oferowanie przez operatora wyznaczonego usług pocztowych w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego przez jednostkę sektora finansów publicznych

 

Giving proposals of postal services by designated operator in public contract awarding procedure led by unit of the sector of public finance

 

Streszczenie:

 

Autorzy podjęli próbę odpowiedzi na pytanie o prawidłowość praktyki operatora wyznaczonego – Poczty Polskiej S.A., polegającej na oferowaniu w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, prowadzonych przez podmioty należące do jednostek sektora finansów publicznych, usług przesyłek listowych krajowych o wadze i wymiarach określonych w art. 45 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe jako usług umownych – nie będących powszechnymi usługami pocztowymi i w konsekwencji naliczanie w zakresie tych usług 23% podatku VAT. W ramach artykułu omówiono także skutki takiej praktyki dla oferty złożonej przez operatora wyznaczonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zarówno w zakresie zamówień publicznych podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych, jak również zamówień publicznych nie podlegających reżimowi tej ustawy.

 

Słowa kluczowe: operator wyznaczony, powszechne usługi pocztowe, podmiot zaliczony do jednostek sektora finansów publicznych, zamówienie publiczne.

 

Summary:

 

Authors attempt to answer the question concerning accuracy of practice applied by designated operator – Poczta Polska S.A. The practice refers to offering services of sending domestic postal parcels within the weight and dimensions specified in Article 45 Section 1 of Postal Law Act. The services are offered in public contract awarding procedure led by units of the sector of public finances. Besides, the services are treated as contractual ones so they are not common postal services and as a consequence VAT (23%) is charged. The article also discusses consequences of abovementioned practice for the offer placed by designated operator in public contract awarding procedure. It concerns both public contracts under the Public Procurement Law and public contracts that are not under the said Law.

 

Key words: designated operator, common postal services, unit of the sector of public finances, public contract.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł