Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 02/2017

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
57.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 02/2017

 

Spis treści

 

Alojzy Z. Nowak, Uniwersytet Warszawski

 

Polskie dylematy wobec wyzwań globalizacji

 

Polish dilemmas facing the challenges of globalization

 

Streszczenie:

 

Autor zadaje pytanie czy kryzys gospodarczy, będący konsekwencją załamania finansowego już się skończył, czy jednak trwa? W poszczególnych częściach analizuje niepewną przyszłość międzynarodowego ładu, perspektywę ekonomiczną Europy po Brexicie i wyzwania wynikające z globalizacji dla Polski. Zdaniem Autora w obliczu niepewnej przyszłości światowego ładu gospodarczego i politycznego nasz kraj powinien szukać nowych impulsów do rozwoju. Państwo nie może być tylko stróżem, ale i tylko kontrolerem. Należy wymagać, by było przewodnikiem i partnerem, tworzyło optymalne warunki do zrównoważonego rozwoju, w którym coraz większą rolę odgrywać będą firmy i sektory tworzące innowacyjne produkty i usługi. Polski przemysł ma już znaczący potencjał, który powinien lepiej konkurować na rynkach światowych.

 

Słowa kluczowe: kryzys gospodarczy, ład międzynarodowy, Brexit, euro, globalizacja, innowacje, firmy i sektory, konkurencja.

 

Summary:

 

The author asks the question whether the economic crisis, which is a consequence of the financial collapse is over, whether it still lasts? In respective parts he analyzes the uncertain future of the international order, the economic outlook in Europe after Brexit and the challenges resulting from globalization for Poland. According to the author in the face of an uncertain future global economic and political order our country should look for new impulses for development. The State can’t just be the guardian, but and only controller. It should be required that State is a guide and a partner and it creates optimal conditions for sustainable development, in which an increasing role will be played by companies and sectors creating innovative products and services. Polish industry already has significant potential, which should compete better in worldwide markets.

 

Key words: the economic crisis, international order, Brexit, euro, globalization, innovation, companies and sectors, competition.

 

Dominik Gajewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Spółka holdingowa jako instrument wykorzystywany do międzynarodowego unikanie opodatkowania

 

Holding Company as an Instrument Serving International Tax Avoidance

 

Streszczenie:

 

Tematyką artykułu jest problematyka międzynarodowego unikania opodatkowania. Analizowany jest instrument optymalizacji opodatkowania – spółka holdingowa. Konstrukcja spółki holdingowej umożliwia - w sposób swobodny - transfer zysków do państw z obniżonym rygorem podatkowym. Charakterystyczna forma spółki holdingowej pozwala na różne wykorzystanie tej konstrukcji w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Prezentowane rozwiązania zasługuje na szczególną uwagę ze względu na fakt, że w ramach międzynarodowych struktur holdingowych można swobodnie implementować spółkę holdingową do uzyskania korzyści podatkowych.

 

Słowa kluczowe: spółka holdingowa, unikanie opodatkowania, międzynarodowe unikanie opodatkowania.

 

Summary:

 

The article elaborates on international tax avoidance. An instrument frequently adopted for the purpose of tax optimization – a holding company – is subject to analysis. The construct of the holding company allows free transfer of profits to countries with smaller tax burdens. The characteristic form of the holding company makes it possible to adopt this construct in various ways in individual Member States of the European Union. The presented solutions deserve particular attention since the holding company may be freely used within international holding structures in order to reap tax benefits.

 

Key words: holding company, tax avoidance, international tax avoidance.

 

Beata Kozłowska-Chyła, Uniwersytet Warszawski

 

Nowe regulacje zasad zarządzania mieniem państwowym w zakresie powoływania i odwoływania członków organów nadzorczego i zarządzającego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa

 

New regulations of the Law regulating the management of the state-owned property in the area of appointment and dismissal of members of supervisory and management bodies in companies with the participation of the Treasury

 

Streszczenie:

 

Obowiązująca od dnia 1 stycznia 2017 roku nowa ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym wprowadza do porządku prawnego doniosłe zmiany, m.in. w zakresie powoływania i odwoływania członków organów nadzorującego i zarządzającego spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych. Zmiany te są znaczące z punktu widzenia zasad funkcjonowania wskazanych spółek i ich organizacji. Nowe regulacje istotnie podwyższają dotychczasowy standard wykonywania nadzoru nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych oraz zarządzania nimi. Normodawca statuuje szczegółowe kryteria konieczne do spełnienia przez osoby pełniące funkcje nadzorcze i zarządcze w spółkach, ustanawia Radę do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych jako ciało opiniujące kandydatów do rad nadzorczych i zarządów oraz wprowadza zmiany w trybie powoływania członków tych organów. Zakres podmiotowy nowych regulacji jest szeroki, obejmujący również spółki zależne od spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych.

 

Słowa kluczowe: spółka z udziałem Skarbu Państwa, spółka z udziałem państwowej osoby prawnej, Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa.

 

Summary:

 

The new Law regulating the management of the state-owned property, effective as of 1 January 2017, introduces significant changes into the legal regulations, among others, concerning the appointment and dismissal of members of supervisory and management bodies of companies with the participation of the Treasury and state-owned corporations. These changes are of key importance from the point of view of the operation of those companies and their organization. The new regulations significantly improve the standards of exercising supervision and management of companies with the participation of the Treasury or state-owned corporations. The legislator introduces specific criteria to be met by persons performing supervisory and management functions in companies, establishes a Council in charge of companies with the participation of the Treasury and state-owned corporations as the body issuing opinions on candidates to the supervisory and management bodies and introduces changes in the procedure of appointing members of these bodies. The scope of the new regulations is wide. The new regulations also apply to subsidiaries of companies with the participation of the Treasury and state-owned corporations.

 

Key words: company with the participation of the Treasury, company with the participation of a state-owned corporation, Council in charge of companies with the participation of the Treasury and state-owned corporations, body entitled to exercise rights attached to shares held by the Treasury.

 

Katarzyna Śliwak, Uniwersytet Wrocławski

 

Kwalifikacja prawna nieskutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa

 

Legal classification of business secret reservation being made ineffectively

 

Streszczenie:

 

Autorka odwołuje się do zasady jawności jako odgrywającej kluczową rolę w postępowaniu o zamówienie publiczne. Następnie wskazuje na możliwość jej ograniczenia na wniosek wykonawcy w razie wykazania ustawowych przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa. Autorka prezentuje opinię, że uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa przedstawione przez wykonawcę powinno być weryfikowane przez zamawiających ze szczególną starannością. Wskazane są konsekwencje nieuprawnionego ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również następstwo niezasadnego utajnienia informacji zastrzeżonych przez wykonawcę. Autorka wyraża pogląd, że z uwagi na ryzyka wskazane w artykule, zamawiający powinni korzystać z instytucji wzywania do wyjaśnień z art. 87 u.p.z.p. Postuluje również, aby nieuzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa skutkowało ujawnieniem zastrzeganych informacji choć dostrzega, że taka sankcja wydaje się być niewystarczająca wobec wykonawców nieuczciwie zastrzegających poufność informacji w celu naruszenia interesów wykonawców konkurujących o zawarcie umowy o zamówienie publiczne.

 

Słowa kluczowe: jawność postępowania o zamówienie publiczne, tajemnica przedsiębiorstwa, udostępnienie informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa, żądanie wyjaśnień od wykonawców, czyn nieuczciwej konkurencji.

 

Summary:

 

Author refers to the principle of openness as being of paramount importance in contract award procedure. Then it is indicated, that limitation thereof upon contractor’s application can occur only if he proves that reserved information constitutes a business secret under statute. The author expresses the opinion, that the contracting authority should exercise the utmost care in verifying the substantiation of business secret presented by the contractor. Then, consequences of the unauthorized disclosure of contractor’s business secret as well as ramification of unwarranted keeping information confidential, are indicated. Author presents the view, that due to the risks indicated in the article, contracting authority should take advantage of the institution of clarification request pursuant to article 87 of the Public Procurement Law. Author calls for disclosure of information which wasn’t justified to constitute business secret, although being aware that such a sanction seems to be insufficient when addressed towards contractors dishonestly reserving information as business secret with the aim of infringing the interests of the other contractors competing to get a procurement contract awarded.

 

Key words: openness of contract award procedure, business secret, disclosure of an information reserved as a business secret, clarification request addressed to contractors, unfair trading practice.

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w roku 2016

 

Jurisdiction Review of Supreme Court in 2016

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest prezentacja orzecznictwa Sądu Najwyższego wydanego w 2016 r. W okresie tym zostało wydanych wiele orzeczeń, które mają istotny wpływ na życie gospodarcze.

 

Autor dokonuje własnego wyboru wydanych orzeczeń, cytując ich tezy wraz z fragmentami uzasadnień oraz krótkim komentarzem. Autor przedstawia uchwały Sądu Najwyższego dotyczące ochrony wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańskiej), odpowiedzialności inwestora na podstawie art. 6471 Kc, skargi od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, odsetek po ogłoszeniu upadłości, większości niezbędnej do podjęcia uchwały przez radę wierzycieli, podwójnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, udziałów w spółce z o.o. należących do majątku wspólnego, squeeze out, podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku o orzeczenie zakazu z art. 373 PrUp, wygaśnięcia mandatu członka zarządu, spółek nieprzerejestrowanych do KRS.

 

Słowa kluczowe: orzecznictwo, Sąd Najwyższy.

 

Summary:

 

The article presents current judgements of the Supreme Court ruled in 2016. In this period the Supreme Court issued many judgements which could have influence on economic activity.

 

The author quotes judgments with parts of reasons and then comments on them. He focuses on the judgments which refer to the following: protection of creditors in the case of debtors’ insolvency, liability investors under art. 6471 of The Civil Code, complaints against verdicts of National Appeals Chamber, interest due after Decision of Bankruptcy Declaration, resolutions of the creditors' committee, civil liability insured by two or more insurers, shares belong to falling under marital property co-ownership, squeeze out, proposer of motions referred to in Articles 373 and 374 of The Law on Bankruptcy, term expiration of management board members, companies not registered in The National Register Court.

 

Key words: Judgments, the Supreme Court.

 

 

 

W najbliższych numerach:

 

Marek Niedużak, L.LM.

 

Teoretycznoprawne podstawy konfliktu interesów w ujęciu law and economics

 

Theoretical foundations of conflict of interests from law and economics perspective

 

Streszczenie:

 

Artykuł jest próbą przedstawienia istoty konfliktu interesów w ujęciu ekonomicznej analizy prawa. Opisuje ona ten konflikt w kategoriach teorii agencji, przy czym istotą agencji jest tu rozdzielenie podmiotu, który podejmuje decyzje („agent”), od podmiotu, który ponosi decyzji tych konsekwencje („pryncypał”). Konflikt interesów sprowadza się wówczas do sytuacji, w której racjonalną, czyli najbardziej korzystną strategią postępowania dla agenta jest zachować się nielojalnie względem swojego pryncypała.

 

Słowa kluczowe: konflikt interesów, ekonomiczna analiza prawa, teoria agencji.

 

Summary:

 

The article is an attempt to present the nature of conflict of interests from law and economics perspective. It describes conflict of interests within the framework of agency theory. Agency theory addresses problems that arise when one person or entity (the “agent”) is able to make decisions on behalf of, or that impact, another person or entity (the “principal”). In this context conflict of interests consists in a situation when the best (most beneficial) strategy for the agent is to act disloyally towards his or her principal.

 

Key words: conflict of interests, law and economics, agency theory.

 

PATRONAT MEDIALNY  -  

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł