Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 02/2018

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 02/2018

 

Numer do pobrania

 

Spis treści/Content list

 

Dominika Wajda, Uniwersytet Warszawski/University of Warsaw

dwajda@wpia.uw.edu.pl

 

Reguły powoływania i odwoływania funkcjonariuszy spółek akcyjnych na gruncie Ksh a problem nadmiernej lojalności piastunów wobec mocodawców

 

The rules of appointing and dismissing officers of joint-stock companies on the grounds of the Commercial Companies Code and the problem of excessive loyalty of the members board of directors to their principals

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem artykułu jest analiza wpływu wybranych uregulowań Ksh na występowanie zjawiska nadmiernej lojalności funkcjonariuszy spółek akcyjnych wobec mocodawców. Określone przez ustawodawcę zasady powoływania i odwoływania członków organów sprawiają, że osoby te mogą preferować działania korzystne dla większości kapitałowej.

 

Słowa kluczowe: lojalność, powołanie, odwołanie, zarząd, rada nadzorcza, akcjonariusze.

 

Summary:

 

The article analysis impact of the selected provisions Commercial Companies Code on the excessive loyalty members board of directors to their principals. Rules of appointing or removal in Commercial Companies Code have strong impact on attitude the directors. Members of board of directors and supervisory board can act in best interest of majority shareholder.

 

Key words: loyalty, appointing, removal, board of directors, supervisory board, shareholders.

 

Bibliografia/References
Aluchna M. (2015). Własność a corporate governance, Warszawa: Wydawnictwo Poltext 
Armour, J., Enriques, L., Hansmann, H., Kraakman, R., (2017). The Basic Governance Structure: The Interests of Shareholders as a Class [w] Kraakman, R., Armour, J, Davies, P., Enriques, E., Hansmann, H., Hertig, G., Hopt, K., Kanda, H., Pargendler, M., Ringe, W-G., Rock, E., The Anatomy of Corporate Law. A comparative and functional approach, Third Edition, Oxford: Oxford University Press 
Cialdini, R. (1995). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 
Dąbrowska J., (2017). [w] Szczególne formy spółek, red. A. Kidyba, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer 
Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016.- tekst dostępny na stronie https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/RG/DPSN2016__GPW.pdf 
Domański, G., W imieniu właścicieli, Rzeczpospolita z 1.5.2000 
Lis K., Sterniczuk H.(2005). Nadzór korporacyjny, Kraków: Oficyna Ekonomiczna 
Morck R. (2009). Generalized agency problems, NBER Working Paper Series, Working Paper 15051 
Opalska, D. (2015). Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck Opalski, A. (2005). Niezależni członkowie rady nadzorczej, Przegląd Prawa Handlowego (6), 10 
Opalski, A. (2006). Rada nadzorcza w spółce akcyjnej, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck 
Opalski, A. (2012). Prawo zgrupowań spółek, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck 
Opalski, A. (red.), Opalski A., (2016). Kodeks spółek handlowych. Tom IIIA. Spółka akcyjna. Art. 301-392, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck 
Oplustil, K.(2010). Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck 
Pinior, P. (2013). Nadzór wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck 
Steffeck, F. (2010). Odpowiedzialność członków zarządu spółek z o.o. i spółek akcyjnych w stosunku wewnętrznym. Podstawy ekonomiczne i wprowadzenie do niemieckiego prawa spółek, Monitor Prawniczy (1), 14 
Stelmach J., Brożek B., Załuski W. (2007), Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer 
Stroiński R. (2004). O kosztach transakcyjnych i potrzebie ekonomicznej analizy w prawie handlowym, Przegląd Prawa Handlowego (6), 35 
Szczęsny, R. (2004). Zarząd w spółkach kapitałowych, Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze 
Tanajewska, R. (2017). Charakter prawny zarządu w spółce akcyjnej, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck 
Wiśniewski, A. (1995). W sprawie odwoływania członków rad nadzorczych spółek akcyjnych (polemika), Przegląd Prawa Handlowego (11), 25 

 

Katarzyna Tomaszewska, Uniwersytet Wrocławski/University of Wrocław

katarzyna.tomaszewska@uwr.edu.pl

 

Wpływ dyrektyw PE i Rady z 2014 r. na zmiany Prawa zamówień publicznych w obszarze kontrolowania prawidłowości prowadzonych postępowań. Wybrane zagadnienia

 

Impact of the Directives of the European Parliament and of the Council of the year 2014 on changes in the public procurement law in the field of controlling irregularities in pending proceedings. Selected issues

 

Streszczenie:

 

Poprzedni rok był niezwykle ważny dla polskiego systemu udzielania zamówień publicznych. W tym czasie doszło do szeregu zmian polskiego ustawodawstwa (Prawa zamówień publicznych z 2004 r.), m.in. pod wpływem przyjęcia w 2014 r. dyrektyw unijnych Parlamentu Europejskiego i Rady. Zakres niniejszych nowelizacji objął swoimi ramami także sferę kontrolowania procesu udzielania zamówień publicznych. Ustaleniu źródła, charakteru tego rodzaju zmian i ich przebiegu poświęcone jest niniejsze opracowanie.

 

Słowa kluczowe: kontrola, zamówienia publiczne, społeczne kontrolowanie, dyrektywy unijne.

 

Summary:

 

Last year was extraordinarily important for the Polish system of awarding public contracts. Back then, a number of changes were made to Polish legislation (the public procurement law of 2004). They resulted, among others, from adopting the directives of the European Parliament and of the Council in the year 2014. The scope of the amendments in question also included the sphere of controlling the process of awarding public contracts. This elaboration is concerned with determining the source and character of the changes of this kind, and with their progress.

 

Key words: control, public procurement, social control, EU directives.

 

Adrianna Ogonowska, Uniwersytet Szczeciński/University of Szczecin

adrianna.ogonowska@usz.edu.pl

 

Zezwolenia na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach - analiza i ocena regulacji prawnych

 

The permission for the provision services in the range of maintaining cleanliness and order in municipalities - analysis and assessment of legal regulations

 

Streszczenie:

 

Zezwolenia będące środkami reglamentacji podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej wydawane są również na świadczenie usług dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach, do których zalicza się czynności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Celem opracowania jest pogłębiona analiza charakteru prawnego takich zezwoleń na gruncie obecnie obowiązującego stanu prawnego. Dokonana zostanie również ocena analizowanych regulacji prawnych.

 

Przedmiot niniejszych rozważań stanowi również analiza usług objętych zezwoleniami w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach, sytuacji podmiotów mogących ubiegać się o ich wydanie, a także podmiotów je wydających. Jako podstawową metodę badawczą zastosowano metodę prawnoporównawczą, opartą na analizie literatury przedmiotu, materiału normatywnego oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.

 

Słowa kluczowe: działalność w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach, zezwolenie, reglamentacja podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Summary:

 

The permissions, which are the means of regulation of the taking up and pursuit of business activity, are also issued for the provision of services concerning maintaining cleanliness and order in municipalities. These include the activity in the range of landlocked tank emptying and transport of liquid wastes, the protection against homeless animals, the conducting of shelter for homeless animals, the conducting of incinerators of animals corps and their parts. The aim of this study is the scrutiny of the legal nature of such permissions on the basis of the current legal regulations. The assessment of the analyzed regulations will be also accomplished.

 

The subject of these considerations is also the analysis of services covered by the permissions in the range of maintaining cleanliness and order in municipalities, the situation of entities who are able to apply for them and entities who are issuing them. The author analyzes the legal status on 15 August 2017, using the comparative method based on the analysis the source literature, normative materials and the judicature.

 

Key words: activity in the range of maintaining cleanliness and order in municipalities, the permission, regulation of the taking up and pursuit of business activity.

 

Bibliografia/References
Bandarzewski K. (2007). Prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych. W: P. Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Warszawa: LexisNexis. 
Dziadkiewicz B. (2007). Charakter zezwolenia. W: P. Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Warszawa: LexisNexis. 
Dziadkiewicz B. (2011). Zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Poradnik ze wzorami dokumentów. Warszawa: Municipium. 
Jaśkiewicz P., Olejniczak A. (2013). Gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Nowe zasady funkcjonowania systemu w 2013 r. Warszawa: C. H. Beck. 
Kocowski T. (2009). Reglamentacja działalności gospodarczej w polskim administracyjnym prawie gospodarczym. Wrocław: Kolonia Limited. 
Kosikowski C. (2010). Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej. Warszawa: LexisNexis. 
Radecki W. (2016). Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer. 
Rakoczy, B. (2013). Utrzymanie czystości i porządku w gminach w prawie polski. Warszawa: LexisNexis. 
Strzyczkowski K. (2011). Prawo gospodarcze publiczne. Warszawa: LexisNexis.

 

GLOSA

 

Andrzej Krasuski, Uniwertsytet Łódzki/University of Lodz

br@uni.lodz.pl

 

Interes prawny do udziału w postępowaniu w sprawie zmiany rezerwacji częstotliwości

Glosa do wyroku NSA z 11 sierpnia 2017 r., II GSK 3252/15

 

Legal interest to participate in proceeding regarding a change of reservation of frequencies

Gloss on the Judgement of the Supreme Administrative Court of 11 August 2017, II GSK 3252/15

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem glosy jest omówienie tez, zawartych w wyroku NSA z 11 sierpnia 2017 r., II GSK 3252/15. Glosowany wyrok dotyczy istotnego aspektu każdego postępowania administracyjnego, jakim jest uprawnienie do udziału w postępowaniu administracyjnym. Uprawnienie to rozpatrywane jest w kontekście uregulowanej w art. 28 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (,,Kpa” lub ,,Kodeks postępowania administracyjnego”) instytucji interesu prawnego. Wykładnia przepisu art. 28 Kpa dokonana została w związku z oceną przez Naczelny Sąd Administracyjny uprawnienia do udziału w postępowaniu administracyjnym wszczętym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej ,,Prezes UKE”), z urzędu, na podstawie przepisu art. 123 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (,,p.t.” lub ,,ustawa – Prawo telekomunikacyjne”) w sprawie zmiany rezerwacji częstotliwości przez podmiot inny, niż dysponent zmienianej rezerwacji częstotliwości. W związku z rozbieżnymi stanowiskami w doktrynie na temat wykładni przepisu art. 28 Kpa. Naczelny Sąd Administracyjny, dokonując wykładni tego przepisu, opowiedział się za obiektywną (materialną) teorią strony postępowania administracyjnego. Na tej podstawie Naczelny Sąd Administracyjny dokonał oceny występowania w analizowanej sprawie przepisów prawa materialnego jako przesłanki interesu prawnego. Mając powyższe na względzie niezwykle istotne jest stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące charakteru prawnego postępowania w sprawie zmiany decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości, prowadzonego przez Prezesa UKE z urzędu na podstawie przepisu art. 123 ust. 1 pkt 1 i 3 p.t. Przedmiotem niniejszej glosy jest również interpretacja stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego odnoszącego się do zakresu zastosowania przepisu art. 28 Kpa w zw. z art. 206 ust. 1 p.t. w kontekście uprawnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do odwołania się od decyzji krajowego organu regulacyjnego, wynikającego z art. 4 ust. 1 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) . Związek pomiędzy tymi przepisami autor glosy analizuje z punktu widzenia koncepcji autonomii proceduralnej państw członkowskich, jak również orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

Słowa kluczowe: przedsiębiorca telekomunikacyjny, częstotliwości, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, postępowanie selekcyjne, interes prawny, autonomia proceduralna państw członkowskich.

 

Summary:

 

The subject of this gloss is the explanation of the theses included in the judgement of the Supreme Administrative Court of 11 August 2017, II GSK 3252/15. The judgement referred to in the gloss concerns an important aspect of each administrative proceeding, i.e. the right to participate in such administrative proceedings. Such right was analysed in the context of the concept of legal interest, set out in art. 28 of the Code of Administrative Procedure of 14 June 1960 (hereinafter referred to as “Kpa” or “Code of Administrative Procedure”). The interpretation of Article 28 Kpa was made in connection with the verification by the Supreme Administrative Court of the right to participate in administrative proceedings, initiated by the President of the Electronic Communication Office (hereinafter referred to as the “President of UKE”), ex officio, on the basis of Article 123 sec. 1 point 1 and 3 of the Telecommunication Act of 16 July 2004 (hereinafter referred to as ,,p.t.” or “Telecommunication Act”), in a matter regarding change of frequency reservation, by a person, other than the holder of the frequency reservation, subject to a change. In view of discrepant interpretations in the doctrine of Article 28 Kpa, the Supreme Administrative Court referred its interpretation on the concept of objective (material) concept of the party of an administrative proceeding. On that basis the Supreme Administrative Court made an analysis of the reference of material provisions of law to the analysed case. In view of the above the position of the Supreme Administrative Court regarding the legal character of the proceeding conducted by the President of UKE, ex officio, on the basis of Article 123 sec. 1 point 1 and 3 p.t. is significant. The subject of this gloss is also the explanation of the position of the Supreme Administrative Court regarding the scope of application of Article 28 Kpa in connection with Article 206 sec. 1 p.t. in the context of the right of a telecommunications entrepreneur to appeal from a decision of the national regulatory authority, resulting from Article 4 sec. 1 of Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework Directive). The author of the gloss analyses the relation between these provisions from the view of the concept of procedural autonomy of Member States, as well as the rulings of the European Court of Justice.

 

Key words: telecommunication entrepreneur, frequencies, President of the Electronic Communication Office, selection procedure, legal interest, procedural autonomy of Member States.

 

Bibliografia/References
Adamiak B., Borkowski J. (2012). Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, Warszawa. 
Dauter B., Kabat A., Niezgódka-Medek M. (2016). Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, LEX. 
Iserzon E., Starościak J. (1970). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz – teksty – wzory i formularze, Wydanie IV Warszawa. 
Janowicz Z. (1976). Postępowanie administracyjne, Warszawa. 
Janowicz Z. (1995). Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, Warszawa-Poznań. 
Jaśkowska M., Wróbel A. (2005). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa. 
Jendrośka J. (1964). Sytuacja prawna strony w postępowaniu administracyjnym, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 19, Prawo XII. 
Krasuski A. (2015). Prawo telekomunikacyjne, komentarz, Wydanie 4, Warszawa, Wolters Kluwer. 
Krasuski A. (2016). Postępowanie w sprawie zmiany rezerwacji częstotliwości, PUG 6/2016. 
Stein F., Jonas M., Kommentar zur Zivilprozessordnung, 22. Auflage, Tübingen 2011. 
Wróbel A. (2005). Autonomia proceduralna państw członkowskich, zasada efektywności i zasada efektywnej ochrony sądowej w prawie Unii Europejskiej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2005, nr 1. 
Zimmermann M. (1967). Z rozważań nad postępowaniem jurysdykcyjnym i pojęciem strony w kodeksie postępowania administracyjnego (w:) Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa.

 

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł