Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 03/2014

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
52.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 03/2014

 

PLIK PDF DO POBRANIA

 

Spis treści

 

Monika Zielińska, Uniwersytet Łódzki

 

Nowa ustawa Prawo pocztowe - podstawowe rozwiązania regulacyjne

 

The new Postal Law Act - the main regulatory provisions

 

Streszczenie

 

Artykuł obejmuje swoim zakresem analizę nowej ustawy Prawo pocztowe, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. Na jej mocy dokonano w Polsce pełnej liberalizacji świadczenia usług pocztowych, czyli zniesienia monopolu prawnego, jaki przysługiwał operatorowi publicznemu w odniesieniu do wybranych rodzajów usług pocztowych. Obowiązek wprowadzenia pełnej konkurencji w sektorze pocztowym wynikał z postanowień dyrektyw pocztowych Unii Europejskiej, w szczególności z nowelizowanej dyrektywy 97/67/WE. Oprócz zniesienia praw wyłącznych, zadaniem ustawy było także stworzenie takich ram prawnych, które umożliwiają rzeczywiste konkurowanie operatorów pocztowych na rynku usług pocztowych. Ustawa ponadto wprowadziła zasady świadczenia i finansowania usług powszechnych, jak również doprecyzowała obowiązki i zwiększyła uprawnienia polskiego regulatora rynku pocztowego, czyli Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

Artykuł zawiera analizę głównych założeń i rozwiązań regulacyjnych zawartych w nowej ustawie pocztowej. W szczególności, koncentruje się na tych zmianach w stosunku do poprzedniego stanu prawnego, które są konsekwencją przeprowadzonej pełnej liberalizacji sektora pocztowego.

 

Słowa kluczowe: nowe prawo pocztowe, nowe usługi pocztowe, operator pocztowy, usługa powszechna, finansowanie świadczenia powszechnej usługi pocztowej.

 

Summary

 

The article concerns the analysis of the new Postal Law Act of 2013. The Act is a result of the full implementation of the Directive 97/67/EC. It is also the final step in a long reform process of the postal services provision. The new Postal Law Act aims at the opening the postal market to full competition. It means the removal of the exclusive rights with respect of letters weighing up to 50 grams that was granted to the public postal operator. Moreover, the new Postal Law Act establishes a regulatory framework for the postal sector in Poland. It indicates the measures to guarantee the provision of the universal postal service as well as the financing the cost of its provision. In addition, the new Postal Law Act provisions concern the transparent rules for collecting, transporting and delivering postal items. It also enhances competences of the President of the Office of Electronic Communication that is the Polish National Regulatory Authority for the postal market. The article aims at the analysis of the main regulatory provisions of the new Postal Law Act. Particularly, it concentrates on these legal changes of the Polish postal law that are the result of the full postal market opening to competition.

 

Key words: the new postal law act, the new postal services, postal operator, universal service, the financing of the postal universal service.

 

Jakub Pokrzywniak, Uniwersytet im. A Mickiewicza w Poznaniu

 

Obrót paliwem gazowym w punkcie wirtualnym – analiza cywilnoprawna

 

Gas trading AT virtual trading points – a civil law perspective

 

Streszczenie

 

Celem niniejszego opracowana jest refleksja nad nowymi przepisami regulującymi obrót paliwem gazowym w punkcie wirtualnym. Chodzi w szczególności o analizę umów, na podstawie których taki obrót jest prowadzony. Przepisy polskiego prawa definiują „punkt wirtualny”, jako „punkt leżący między punktem wejścia do systemu przesyłowego gazowego a punktem wyjścia z systemu przesyłowego gazowego, o niesprecyzowanej fizycznej lokalizacji, w którym następuje obrót paliwami gazowymi”. Rozważania autora koncentrują się na zagadnieniu, co oznacza sformułowanie, zgodnie z którym w punkcie wirtualnym, który przecież nie ma fizycznej lokalizacji, następuje obrót paliwami gazowymi. Stawia on tezę, że ponieważ paliwo gazowe miesza się w sieci, to jest ono jest przedmiotem współwłasności, ewentualnie prawa podobnego do współwłasności każdego ze zleceniodawców usług przesyłania. W związku z tym określenie, iż w punkcie wirtualnym następuje „obrót paliwami gazowymi” oznacza tyle, że sprzedawca paliwa gazowego przenosi na kupującego udział we współwłasności paliwa gazowego. Przeniesieniu udziału we współwłasności paliwa towarzyszy zawarcie przez kupującego umowy o świadczenie usług przesyłania, stanowiącej podstawę do odbioru paliwa gazowego z sieci w punkcie wyjścia z sieci. Umowa ta stanowi zarazem podstawę do zniesienia współwłasności paliwa gazowego znajdującego się w sieci przez operatora systemu przesyłowego, który dokonuje tego poprzez wydanie odbiorcy w punkcie wyjścia z sieci ilość paliwa, zgodnej ze wspomnianą umową. Ilość ta odpowiada każdoczesnemu udziałowi danego zlecającego usługi przesyłania we współwłasności całego paliwa znajdującego się w sieci.

 

Słowa kluczowe: obrót paliwami gazowymi, punkt wirtualny, przeniesienie tytułu prawnego do paliw gazowych.

 

Summary

 

This paper is designed to give some thought to the new regulations on gas trading at virtual trading points, and especially to the contracts underlying such transactions. Polish law defines "virtual trading point" as a "point between a point of entry to and a point of exit from the gas transmission system, having an unspecified physical location, where gas fuel is traded." The author focuses on what it means that gas fuel is traded at a virtual trading point which, after all, has no physical location. The author argues that because gas is mixed up when in the system, the applicable kind of title held by each shipper is co-ownership or similar right. If so, then where the law says that "gas fuel is traded" at a virtual trading point, it means that the seller transfers its share of the property in gas to the purchaser. Such title transfer is accompanied by a transmission services contract which is entered into by the purchaser to enable him to withdraw gas at point of exit. At the same time, the transmission contract provides a basis for the transmission system operator to sever co-ownership of gas in the system by delivering the contracted volume to the purchaser at point of exit. That volume reflects the shipper's share for the time being of all the gas in the system.

 

Key words: gas trading, virtual trading point, transfer of title to gaseous fuels.

 

Katarzyna Babiarz – Mikulska, Sędzia Sądu Rejonowego

 

Obowiązki wynikające z KRS i CEIDG w postępowaniu upadłościowym – próba systematyzacji.

 

The register duties in the bankruptsy proceedings – the atteption of systematize

 

Streszczenie

 

Artykuł stanowi próbę systematyzacji obowiązków związanych z koniecznością zgłaszania zaistnienia pewnych zdarzeń powstałych w toku postępowania upadłościowego w Krajowym Rejestrze Sądowym w odniesieniu do przedsiębiorców prawa handlowego oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej w odniesieniu do osób fizycznych, samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą lub wspólników spółek cywilnych.

 

Autorka przybliża regulacje w tym zakresie i podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, na jakich podmiotach spoczywają te obowiązki na poszczególnych etapach postępowania upadłościowego. Opracowanie jest także próbą uporządkowania obowiązków (a także uprawnień) rejestrowych spoczywających nie tylko na sądzie (sędzim - komisarzu), lecz także na innych organach postępowania upadłościowego.

 

Słowa kluczowe: postępowanie upadłościowe, obowiązki rejestrowe, obowiązki w postępowaniu upadłościowym.

 

Summary

 

This article is an attept to systematize the duties connected with the filing for registration the legal acts in the polish bancuptcy proceedings.

 

The authoress gives the detailed descripition of the regulations in this area and she draws up who is obliged to file legal acts in the register, in either proceedings to declare bankrupsty or proper bankrupsy proceedings.

 

Key words: the bankruptsy proceedings, the register duties, the duties in the bankruptsy proceedings.

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego

 

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach gospodarczych w roku 2013

 

Review of judicial decisions in economic matters of The Supreme Court in 2013

 

Streszczenie

 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego wydanych w 2013 r., a dotyczących spraw gospodarczych.

 

Kolejność przedstawienia orzeczeń jest zgodna z chronologią ich wydania, niemniej jednak szczególną uwagę zwrócono na zapadłe w 2013 uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego. Uchwały te w zakresie tematyki objętej artykułem dotyczyły choćby takich kwestii, jak podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. bez zmiany umowy, dopuszczalności skorzystania z zarzutu nadużycia prawa podmiotowego wobec powołania się na wygaśnięcie uprawnień z rękojmi, skuteczności wyroku stwierdzającego nieważność uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej, jak również dopuszczalności zaskarżenia uchwał rady nadzorczej.

 

Słowa kluczowe: podwyższenie kapitału zakładowego, odsetki po ogłoszeniu upadłości, roszczenie regresowe wspólnika spółki jawnej, zakres prokury, głosowanie grupami, zaskarżanie uchwał, weksel, rękojmia, sprawa gospodarcza, zarzut potrącenia.

 

Summary

 

This article tries to show the most important judgments, which were issued in economic matters by The Supreme Court in 2013.
The author presents all judicial decisions in three contexts. First of all he reveals a problem. Then he quotes verdict with part of justification. Finally he writes short comments.

 

The author focuses on judgements which were issued by seven judges of The Supreme Court connecting with an increase of the share capital limited liability company without the need to amend the articles of association, abuse of right in light of expiring of warranty, effectiveness of the judgment annulling the resolution of the shareholders’ meeting, possibility of appealing against a resolution of management board and supervisory board.

 

Key words: increase the share capital, interests after the bankruptcy, a right of recourse by a partner of a partnership, the scope of proxy, groups voting, challenge of resolutions, bill, warranty, economic case, deductions objection.

 

KONSULTACJE

 

Arkadiusz Biliński, Uniwersytet Jagielloński

 

Zwyczaj i dobry obyczaj w sporcie. Część II: Dobry obyczaj

 

Custom and good habit in sport. Part II: Good habit

 

Streszczenie

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza roli, jaką odgrywają zwy¬czaj i dobry obyczaj na płaszczyźnie prawa pisanego oraz w kontekście rywaliza¬cji spor¬towej. Specyficzne pojmowanie tych instytucji w realiach sportu, wymaga ich ze¬stawienia z rozumieniem przyjętym w prawie stanowionym.

 

Część druga, dotyczy głównie dobrych obyczajów występujących na gruncie szeroko rozumianego sportu. Odnosi się do roli etyki w sporcie oraz jej źródeł wywodzących się ze społecznie pożądanych wzorców zachowań. Określa również jej wpływ na kształt współczesnego sportu, w szczególności skupiając się na zasadzie Fair Play.

 

Autor podejmuje próbę analizy sankcji, jakie mogą wynikać z naruszenia dobrych obyczajów. Charakter kon¬sekwencji (odpowiedzialność dyscyplinarna, karna i deliktowa) oraz ich dotkliwość (od dezaprobaty społecznej po kary wieloletniego zawieszenia), uzależniona jest w znacznej mierze od inkorporacji dobrych obyczajów w treść skodyfikowa¬nych zasad prowadzenia zawodów sportowych.
Opracowanie wskazuje szczególne organy jurys¬dykcyjne, które odgrywają kluczową rolę w egzekucji obowiązków wy¬nikających z dobrych obyczajów.

 

Słowa kluczowe: sport, prawo sportowe, Fair Play, dobry obyczaj, etyka.

 

Summary

 

The object of this study is to analyze the role of custom and a good habit in the aspect of the written law and sport competition. Specific understanding of these institutions in the realities of the sport, requires their comparison with the understanding adopted in written law.
The second part mainly concerns the good habit. It refers to the role of ethics in sport and its sources derived from socially desirable behavior patterns. Fair Play principle is the matter under specific consideration.

 

Author attempt to analyze the penalties which may arise from a breach of the good manners. The nature and severity of the consequences (social disapproval, disciplinary liability), depends on the incorporation of good manners into the content of the codified principles of sports discipline.

 

The study shows the specific jurisdictional authorities, which play a key role in the enforcement of the obligations of good manners.

 

Key words: sport, sports law, custom, good habit, Fair Play.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł