Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 03/2015

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
54.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 03/2015

 

PLIK PDF DO POBRANIA

 

Spis treści

 

Angelika Kubik, Uniwersytet Śląski

 

Sprzedaż alkoholu przez Internet

 

Sale of alcohol through the Internet

 

Streszczenie:

 

W prezentowanym artykule poruszona zostaje problematyka legalności sprzedaży napojów alkoholowych przez Internet na gruncie obecnie obowiązującego prawa. Brak wyraźnej regulacji omawianego zagadnienia wzbudza kontrowersje i rodzi wiele problemów w praktyce. Dopuszczalność sprzedaży napojów alkoholowych online wiąże się przede wszystkim z problemem kontroli wieku i trzeźwości osób dokonujących zakupów, ale także z problemem miejsca sprzedaży alkoholu, dla którego konieczne jest posiadanie odpowiedniego zezwolenia w postaci decyzji administracyjnej. W niniejszej publikacji dokonana zostaje analiza wymagań jakie przepisy prawa stawiają przedsiębiorcom zajmującym się sprzedażą alkoholu, a także charakteru oraz funkcji tych przepisów. Litera prawa skonfrontowana następnie ze stanowiskiem doktryny oraz orzecznictwa, pozwala na wyciągnięcie wniosków na temat dopuszczalności sprzedaży napojów alkoholowych przez Internet w aktualnym stan prawny. Pojawiające się na gruncie prezentowanego zagadnienia kontrowersje, nieścisłości oraz różnice interpretacyjnie jednoznacznie dowodzą o konieczności nowelizacji prawa w omawianym zakresie.

 

Słowa kluczowe: sprzedaż, alkohol, Internet, przedsiębiorca, reglamentacja, zezwolenie, nieletni, trzeźwość.

 

Summary:

 

In the presented article brought up issues of the legality of the sale of alcoholic beverages are staying through the Internet in current legal status. The lack of the distinct regulation of the discussed issue is stirring up controversy and is giving rise to a lot of problems in practice, therefore presented issues are worth remarks and analyses. The admissibility of the sale of alcoholic beverages online is connected above all with the problem of the control of the age and sobrieties of persons making purchases, but also with the problem of the place where is selling alcohol, for which holding the relevant permit in the form of the administrative resolution is necessary. In this publication made analysis of requirements provisions of the law are putting which for entrepreneurs selling alcohol, as well as character and the function of these provisions is staying. The letter of the law confronted next with the position of doctrine and judicial decisions, permits the sale of alcoholic beverages concluding about the admissibility through the Internet in current legal status. Controversies appearing about presented issue, inaccuracies and interpretative differences explicitly are proving law for needs to the amendment in the discussed scope.

 

Key words: sale, alcohol, Internet, entrepreneur, regulation, permission, minor, sobriety.

 

ARBITRAŻ GOSPODARCZY

 

Marcin Asłanowicz, Baker & McKenzie, Dział Procesowy i Arbitrażowy

 

Kadłubowe zespoły orzekające

 

Truncated arbitral tribunals

 

Streszczenie:

 

W toku postępowania arbitrażowego dochodzi niekiedy do sytuacji, w których jeden z członków zespołu orzekającego zaprzestaje wykonywania swoich funkcji. Zapobieżenie negatywnym dla stron postępowania konsekwencjom tej sytuacji – zwłaszcza w przypadku, gdy powstaje ona w wyniku celowego działania arbitra – stanowi jedno z kluczowych wyzwań dla krajowego i międzynarodowego arbitrażu (Schwebel, 1995, s. 1 i nast.).

 

Jeżeli arbiter zaprzestaje wykonywania swojej funkcji w początkowej fazie postępowania arbitrażowego, to zastąpienie go nie będzie zwykle wpływać ujemnie na bieg sprawy oraz terminowość jej rozpoznania. Zastąpienie arbitra w końcowej fazie postępowania jest jednak znacznie trudniejsze, zwłaszcza jeżeli miałoby skutkować powtórzeniem części lub całości postępowania z udziałem nowego arbitra. W szczególności w przypadku długotrwałych i skomplikowanych postępowań arbitrażowych, jedynym rozwiązaniem gwarantującym osiągnięcie podstawowych celów postępowania (w tym fachowego i sprawnego rozpoznania przedmiotu sporu), okazać się może kontynuowanie prowadzenia sprawy przez kadłubowy zespół orzekający, złożony z pozostających w zespole arbitrów. Poniżej przedstawiona została analiza podstawowych problemów związanych z powstaniem i funkcjonowaniem kadłubowych zespołów orzekających, w tym także ryzyk procesowych związanych z zakończeniem prowadzonego postępowania i wydaniem wyroku przez tak sformowane zespoły.

 

Słowa kluczowe: postępowanie arbitrażowe, niepełne zespoły orzekające.

 

Summary:

 

Stuations sometimes arise during arbitration in which one of the members of the tribunal ceases to perform his functions. The prevention of the negative consequences of this situation for the parties to the proceedings – especially if it arises from the arbitrator’s intentional actions – is one of the key challenges for national and international arbitration (Schwebel, 1995, p. 1 et seq.).

 

If an arbitrator ceases to perform his function in the early stages of arbitration, then replacing him will not normally adversely affect the course of the case and the timeliness of its examination. However, it is more difficult to replace an arbitrator in the final stage of the proceedings, especially if this were to result in a repeat of a part or the whole of the proceedings with the involvement of the new arbitrator. In particular, in the case of long-lasting and complicated arbitration proceedings, the only solution guaranteeing the achievement of the fundamental objectives of the proceedings (including the professional and efficient examination of the subject matter of the dispute), may be for a truncated tribunal made up of the remaining arbitrators in the tribunal to continue the case. An analysis has been presented below of the basic problems related to the emergence and functioning of truncated tribunals, including the procedural risks related to the completion of the arbitration and an award being issued by tribunals formed in this way.

 

Key words: arbitration proceedings, incomplete arbitral tribunals.

 

Z PRAKTYKI GOSPODARCZEJ

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w roku 2014

 

Review of judicial decisions in economic matters of The Supreme Court in 2014

 

Streszczenie:

 

W artykule zaprezentowano wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego, które zostały wydane w roku 2014. Stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w powyższych postępowaniach może mieć istotne znaczenie dla zachowań przedsiębiorców.

 

Autor prezentuje orzeczenia w ten sposób, iż najpierw przytacza po krótce ich treść, a następnie zamieszcza krótki komentarz. Autor skupia się na orzeczeniach związanych przedawnieniem roszczenia członka rady nadzorczej o wynagrodzenie, statutem dyrektora oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, cofnięciem powództwa w toku procesu, dopuszczalnością udzielenie pełnomocnictwa członkowi zarządu, sprawozdawczości finansowej, a także dotyczących niedozwolonych postanowień umownych, jak również czynów nieuczciwej konkurencji.

 

Słowa kluczowe: orzecznictwo, Sąd Najwyższy, sprawy gospodarcze.

 

Summary:

 

The article presents judgments of The Supreme Court which were issued in economic matters by The Supreme Court in 2014. They might have a big influence on behavior of entrepreneurs.

 

The author quotes judgments with part of reasoning and then comments them. He focuses on judgments which especially deals with remuneration of a member of the supervisory board, status of a foreign branch manager, making the performance in proceedings, member of the board as a representative, financial reporting, unlawful contractual provisions, trustee powers, unfair competition acts.

 

Key words: judicial decisions, the Supreme Court, economic matters.

 

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - najważniejsze zmiany w polskim prawie antymonopolowym (cz. 2)

 

Amendment to the Act on Competition and Consumer Protection – the main changes in Polish antimonopoly law (part 2)

 

Streszczenie:

 

W drugiej części dodatku przedstawiono kluczowe zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Omówiono i oceniono nowe przepisy wprowadzone do polskiego prawa antymonopolowego w wyniku nowelizacji z dnia 10 czerwca 2014 r. (ustawa z dn. 10.06.2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego - DzU 2014, poz. 945). Wprowadzone nowelizacją zmiany mają przyczynić się zwiększenia skuteczności w realizacji celów ustawy- ochrony konkurencji w celu publicznym.

 

Głównym celem jest przedstawienie przez Autorów nowych instytucji wprowadzonych do prawa antymonopolowego. Autorzy analizują wybrane instytucje (koncentracji przedsiębiorców, kontroli i przeszukania, podania do publicznej wiadomości informacji o naruszeniu interesów konsumentów, kar antymonopolowych, systemu leniency plus) przedstawiając również własną ocenę nowych rozwiązań. Należy żywić nadzieję, że zaprezentowane poglądy pozwolą poznać i ocenić nowe rozwiązania oraz ich skuteczność w ochronie konkurencji i konsumentów

 

Summary:

 

The key amendments to the competition and consumer protection law are reviewed in the
second part of the supplement/appendix. Discusses and evaluates a new regime introduced to Polish antimonopoly law by the 10 June 2014 amendment (Act of 06.10.2014 amending the Act on Competition and Consumer Protection and the Civil Proceeding Code - Journal of Laws, 2014, item 945). The changes, which will be implemented by the amendment, are meant to increase the effectiveness in achieving the objectives of competition law, i.e. competition protection in the public interest.

 

The authors review the novelties enshrined in the amended antimonopoly law. The authors analyze the selected legal institutions (concentration of entrepreneurs, inspection and search, public disclosure of the practices infringing consumer interests, antimonopoly fines, leniency plus programme) and present their assessment of new legal solutions. It is to be hoped that the views expressed by the authors will contribute to better understanding of novel solutions, their evaluation and effectiveness in protecting competition and consumers’ interest.

 

Agnieszka Jabłonowska, Uniwersytet Łódzki

 

Zmiany w przepisach dotyczących kontroli oraz przeszukania w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

New provisions on inspection and search during proceedings before the President of Competition and Consumer Protection Office in Poland

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza najważniejszych zmian w przepisach ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów w odniesieniu do procedury kontroli oraz przeszukania po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 10 czerwca 2014 r. Liczne aspekty dotychczasowego unormowania poddawane były krytyce w literaturze. Wskazywano w szczególności na fragmentaryczność, niespójność oraz brak przejrzystości regulacji, mimo że analizowane uprawnienia dochodzeniowe organu antymonopolowego stanowią istotną ingerencję w sferę praw i wolności przedsiębiorców. Dokonując nowelizacji ustawy, prawodawca uwzględnił szereg postulatów zgłaszanych przez przedstawicieli doktryny. Rozdzielono instytucję kontroli oraz przeszukania, nadając tej ostatniej samodzielny byt prawny i poddając ją bardziej rozbudowanej regulacji. W dążeniu do usunięcia pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych, ustawodawca doprecyzował również szereg istniejących unormowań, m.in. dookreślił zakres uprawnienia kontrolujących polegającego na żądaniu dostępu do różnego rodzaju nośników informacji.

 

Zdaniem autorki pracy przyjęty przez ustawodawcę kierunek zmian zasługuje na aprobatę. Pozytywnie oceniono wyraźne określenie w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów przesłanek przeprowadzenia przeszukania oraz wyposażenie przeszukiwanych oraz innych osób, których prawa zostały naruszone w nowy środek zaskarżenia w postaci zażalenia na czynności przeszukania. Za niewystarczający uznano natomiast zakres sądowego nadzoru nad procedurą kontroli. Autorka podziela również krytyczne stanowisko doktryny dotyczące ostatecznej rezygnacji z jednoznacznego unormowania zasad ochrony tajemnicy porady prawnej w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W odniesieniu do szerokiego zasięgu uprawnień organu antymonopolowego w toku kontroli podkreślono kluczowe znaczenie respektowania zasady proporcjonalności.

 

Słowa kluczowe: kontrola, przeszukanie, nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Summary:

 

The aim of this article is to discuss and evaluate some of the new provisions regarding the procedure of inspection and search conducted in the course of the competition law proceedings in Poland. As of January 18th 2015, amendments to the Polish Act of 16 February 2007 on Competition and Consumer Protection will come into force. Consequently, several entirely new procedural measures will be introduced into Polish law, including the so-called leniency plus programme or antitrust remedies. However, a significant part of amendments also concerns the procedure of inspection (and search), whose previous legal framework came under considerable criticism. The most important amendments include: 1) separating the procedure of search from the procedure of inspection, 2) providing both undertakings and individuals, subject to search, with the right to lodge an objection against particular search activities, 3) specifying numerous provisions whose previous wording gave rise to serious questions of interpretation.

 

The author of this paper positively evaluates the marked direction of changes. Nonetheless, the analysis of particular provisions also points to some risks (e.g. broad inspection powers with respect to copying of electronic data) and shortcomings (e.g. failure to positively regulate the scope of legal professional privilege in the competition law proceedings) of the 2014 Amendment Act.

 

Key words: inspection, search, Act on Competition and Consumer Protection, Competition and Consumer Protection Office.

 

Monika Namysłowska, Uniwersytet Łódzki

 

Podawanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości naruszenia zbiorowych interesów konsumentów – wzmocnienie ochrony konsumentów czy nadużycie praw przedsiębiorcy?

 

Publication an information about the possibility of the infringement of collective consumers’ interests – strengthening consumer protection or abusing the rights of an entrepreneur?

 

Streszczenie:

 

Od 18 stycznia 2015 r. zacznie obowiązywać art. 73a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, który umożliwia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez praktykę przedsiębiorcy i o jej prawdopodobnych skutkach. Dzięki nowemu instrumentowi prawnemu, interesy konsumentów mają być w sposób szczególny chronione. Osiągnięty może być bowiem efekt prewencyjny, zapobiegający podjęciu przez konsumentów negatywnych dla nich decyzji gospodarczych. Publiczne ostrzeżenie konsumentów jest jednak kontrowersyjnym uprawnieniem Prezesa UOKiK, ze względu na możliwość istotnego naruszenia interesów przedsiębiorców.

 

Słowa kluczowe: ochrona konsumentów, naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, art. 73a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, podanie do publicznej wiadomości informacji o praktyce naruszającej zbiorowe interesy konsumentów

 

Summary:

 

Article 73a of the Act on Competition and Consumer Protection is in force enables the President of the Office of Competition and Consumer Protection to inform in public about the possibility of the infringement of collective consumers’ interests by a trader and about its possible consequences. This new tool is expected to protect consumer interests. A preventive effect may be achieved, as the consumers might avoid the negative economic decisions. However, a public warning of the consumers is controversial, because simultaneously the interests of traders may be harmed.

 

Key words: Consumer protection, infringement of collective consumers’ interests, Article 73a of the Act on Competition and Consumer Protection, informing the public about the possibility of the infringement of collective consumers’ interests

 

Piszcz Anna, Uniwersytet w Białymstoku

 

Zmiany w przepisach regulujących kary pieniężne za naruszenie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

 

Amendments to provisions governing fines for infringements of the act on competition and consumers protection

 

Streszczenie:

 

Artykuł prezentuje najważniejsze zmiany w regulacji prawnej kar pieniężnych zawartej w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, jakie wchodzą w życie 18 stycznia 2015 r. Autorka analizuje zmiany dotyczące kar pieniężnych za naruszenia obowiązków podstawowych, za niewykonywanie orzeczeń, za naruszenia obowiązków instrumentalnych. Wskazuje przy tym, jakie problemy zostaną rozwiązane, jakie nowe trudności mogą powstać w związku z nowymi przepisami ustawy oraz jakich potrzebnych modyfikacji ustawy w ogóle nie dokonano.

 

Słowa kluczowe: kary pieniężne, łagodzenie kar, odpowiedzialność osób zarządzających.

 

Summary:

 

This article presents the most important amendments to legal provisions on fines contained in the Act on Competition and Consumers Protection that shall come into effect on January 18, 2015. The author examines the amendments regarding fines for infringements of essential obligations, fines for failure to follow decisions and fines for infringements of instrumental obligations. At the same time, the author presents which problems shall be resolved, what new difficulties might emerge as a result of the new provisions and which necessary modifications of the Act have not been addressed at all.

 

Key words: fines, leniency, liability of managers.

 

Marcin Lizurek

 

Leniency plus – skuteczny środek walki z kartelami czy martwa instytucja?

 

Leniency plus - effective means of struggle against cartels or dead institution?

 

Streszczenie:

 

Niniejszy artykuł poświęcony jest instytucji leniency plus, która ma stanowić skuteczny instrument doprowadzający do odkrycia i rozwiązania karteli działających na rodzimym rynku. Autor podejmuje się omówienia przesłanek zastosowania przedmiotowej regulacji, jak również w dalszej części wywodu wyraża swoje wątpliwości co do możliwości i zasadności jej stosowania.

 

Słowa kluczowe: prawo konkurencji; zmiany w prawie konkurencji; leniency plus; amnesty plus; obniżka kar pieniężnych.

 

Summary:

 

This article is dedicated to the institution called leniency plus, which may be an affective instrument to reveal and terminate cartels operating in the domestic market. The author undertakes to discuss the conditions for the application of this regulation, as well as later in the argumentation expresses his doubts about the possibility and legitimacy of its use.

 

Keywords: competition law; changes in competition law; leniency plus; amnesty plus; reduction of penalty payments.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Prawo własności intelektualnej

 

Inga Oleksiuk, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

 

Nadużycie pozycji dominującej przez organizacje zbiorowego zarządzani prawami autorskimi i pokrewnymi.

 

The abuse of a dominant position by collective management organizations of copyright and related rights..

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem studiów przedstawionych w niniejszym artykule jest krytyczna ocena stosowania prawa antymonopolowego wobec uczestników krajowego rynku zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Rozważania odnoszą się do działalności realizowanej w Polsce przez organizacje zbiorowego zarządzania w rozumieniu art. 104 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Decyzje organów ochrony konkurencji, włączające prawo antymonopolowe do oceny działań ozz mają istotny wpływ na zasady funkcjonowania system zbiorowego zarządzania w Polsce. UOKiK stosuje środki prawne, znamienne dla systemu zbiorowego zarządu opartego na konkurencji rynkowej. Odpowiednio kieruje się zasadą wolności kontraktowej podmiotów uprawnionych i ocenia zbiorowy zarząd wyłącznie w kategoriach ekonomicznych. Celem studium jest rozpoznanie skutków i przeanalizowanie zagadnień problemowych, jakie powinny być brane pod uwagę w toku konkretnego postępowania antymonopolowego.

 

Słowa kluczowe: pozycja dominująca, organizacje zbiorowego zarządzania, konkurencja, prawa autorskie.

 

Summary:

 

The subject of the study presented in this article is a critical evaluation of application of anti-monopoly law to the conduct of undertakings active in the national market for the provision of the service of collective management of copyright and related rights. It refers to the collective management organizations ("CMO") as defined in Article 104 of the Copyright and Related Rights Act of 4 February 1994. The consequences of the application of antimonopoly law to CMO are ground-breaking for the national system of collective administration. Antitrust authority applies a regulatory framework based on competition-oriented system of collective administration. Thus, relies on a principle of contractual freedom of the right-holder and evaluate collective management exclusively in economic terms. In her research, the author identifies the consequences and analyses the problematic issues that should be taken into account in the course of a particular antitrust investigation.

 

Key words: dominant position, collective management organizations, competition, copyrights.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł