Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 03/2016

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
55.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 03/2016

 

PLIK PDF DO POBRANIA

 

Spis treści

 

Maria Michta, Uniwersytet Śląski
Dariusz Michta, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

 

Oferowanie przez operatora wyznaczonego usług pocztowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez jednostkę sektora finansów publicznych

 

Giving proposals of postal services by designated operator in public contract awarding procedure led by unit of the sector of public finances

 

Streszczenie:

 

Autorzy podjęli próbę odpowiedzi na pytanie o prawidłowość praktyki operatora wyznaczonego – Poczty Polskiej S.A., polegającej na oferowaniu w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, prowadzonych przez podmioty należące do jednostek sektora finansów publicznych, usług przesyłek listowych krajowych o wadze i wymiarach określonych w art. 45 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe jako usług umownych – nie będących powszechnymi usługami pocztowymi i w konsekwencji naliczanie w zakresie tych usług 23% podatku VAT. W ramach artykułu omówiono także skutki takiej praktyki dla oferty złożonej przez operatora wyznaczonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zarówno w zakresie zamówień publicznych podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych, jak również zamówień publicznych nie podlegających reżimowi tej ustawy.

 

Słowa kluczowe: operator wyznaczony, powszechne usługi pocztowe, podmiot zaliczony do jednostek sektora finansów publicznych, zamówienie publiczne.

 

Summary:

 

Authors attempt to answer the question concerning accuracy of practice applied by designated operator – Poczta Polska S.A. The practice refers to offering services of sending domestic postal parcels within the weight and dimensions specified in Article 45 Section 1 of Postal Law Act. The services are offered in public contract awarding procedure led by units of the sector of public finances. Besides, the services are treated as contractual ones so they are not common postal services and as a consequence VAT (23%) is charged. The article also discusses consequences of abovementioned practice for the offer placed by designated operator in public contract awarding procedure. It concerns both public contracts under the Public Procurement Law and public contracts that are not under the said Law.

 

Key words: designated operator, common postal services, unit of the sector of public finances, public contract.

 

Marcin Jurewicz, Politechnika Białostocka

 

Wykorzystanie nanotechnologii w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i suplementach żywnościowych w ujęciu prawnym

 

The use of nanotechnology in food additives, food enzymes, flavorings and food supplements from a legal perspective

 

Streszczenie:

 

Nanotechnologia jest technologią umożliwiającą badanie, wytwarzanie i wykorzystywanie struktur, w których co najmniej jeden wymiar nie przekracza 100 nanometrów. Poprawa właściwości dodatków do żywności, enzymów spożywczych, aromatów, witamin i składników mineralnych z wykorzystaniem nanotechnologii powinna odbywać się w sposób bezpieczny dla zdrowia konsumentów. Włączenie przez Komisję Europejską dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących z wykorzystaniem nanotechnologii do unijnych wykazów dozwolonych substancji jest poprzedzone specjalistyczną oceną ryzyka dokonywaną przez EFSA indywidualnie w każdym przypadku. Przepisy prawa UE nie rozróżniają wprowadzania na rynek oraz stosowania witamin i składników mineralnych w postaci konwencjonalnej oraz witamin i składników mineralnych produkowanych z zastosowaniem nanotechnologii. Podmioty działające na rynku spożywczym nie podlegają dodatkowym obowiązkom związanym z dopuszczaniem do obrotu oraz stosowaniem witamin i składników mineralnych, jeżeli postać substancji jest modyfikowana z konwencjonalnej do nanoskali. W takim przypadku należałoby wprowadzić wymóg dokonania powtórnej oceny ryzyka i ponownego wpisania tych substancji do unijnych wykazów dozwolonych substancji; nowe „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności” ustanawia takie wymaganie.

 

Słowa kluczowe: nanotechnologia, środki spożywcze, bezpieczeństwo.

 

Summary:

 

Nanotechnology is a technology that enables the study, the production and the use of structures in which at least one dimension is less than 100 nanometers. Improving the properties of food additives, food enzymes, flavorings, vitamins and minerals with the use of nanotechnology should be done in a manner that protects the health of consumers. The inclusion of food additives, food enzymes and food flavorings with the use of nanotechnology to EU lists of authorized substances by the European Commission is preceded by a specialist risk assessment carried out by EFSA individually in every case. The EU law does not distinguish between the placing on the market and the use of vitamins and minerals in conventional form and vitamins and minerals manufactured using nanotechnology. Operators on the food market are not subject to additional duties associated with the placing on the market and the use of vitamins and minerals if the form of substances is modified from conventional to the nanoscale. In this case, it would be required to make a reassessment of the risks and re-entry of these substances into the EU lists of authorized substances. A new „Regulation of the European Parliament and of the Council on novel foods” establishes such a requirement.

 

Key words: nanotechnology, foods, safety.

 

Sebastian Gajewski, Uniwersytet Warszawski

 

Prawny charakter aktów i czynności składających się na kontrolę działalności gospodarczej przedsiębiorcy a ich sądowa weryfikacja

 

(Legal nature of the acts and activities constituting the control of business activity of entrepreneur and their judicial review)

 

Streszczenie:

 

Analiza zawartych w przepisach prawa administracyjnego materialnego regulacji dotyczących kontroli podmiotów spoza aparatu administracyjnego, w tym przedsiębiorcy, pozwala wyróżnić trzy kategorie składających się na nie aktów i czynności. Są to: akty dotyczące toku postępowania kontrolnego; akty służące stworzeniu warunków skutecznego jego prowadzenia oraz wystąpienia pokontrolne. Biorąc pod uwagę, że z każdą z tych kategorii aktów wiążą się określone prawne obowiązki po stronie kontrolowanego przedsiębiorcy, należy z jednej strony uznać ich władczy charakter, a z drugiej – stwierdzić, że ich podejmowanie w stosunku do przedsiębiorcy stanowi w każdym przypadku ingerencję w sferę chronioną przez konstytucyjną wolność działalności gospodarczej. Przemawia to za objęciem aktów i czynności kontrolnych weryfikacją przez sądy administracyjne, z zastrzeżeniem, że powinna ona odnosić się bezpośrednio jedynie do aktów dotyczących toku postępowania kontrolnego oraz wystąpień pokontrolnych.

 

Słowa kluczowe: kontrola działalności gospodarczej, wolność działalności gospodarczej, kontrola sądowa, akty i czynności kontrolne.

 

Summary:

 

The analysis of regulations of the administrative substantive law that relates to control of entities outside public administration, especially entrepreneurs, allows us to distinguish three categories of control acts. They are: the acts determining the process of control, the acts aimed at creating conditions for its effective conducting and control reports. Taking into consideration that each of distinguished categories of acts is connected with certain legal duties concerning controlled entrepreneur, it should be highlighted that on the one hand all of them are authoritative and on the other – that they make an interference in the sphere protected by the freedom of economic activity. This suggests that it should be created an opportunity to verify by administrative court control acts and activities addressed to entrepreneurs, especially acts determining the process of control and control reports.

 

Key words: control of business activity, freedom of economic activity, judicial review, control acts.

 

Monika Laskowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Rola ryzyka w relacjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, w kontekście stosowania zasady arm’s length i konsekwencji podatkowych

 

The role of risk in related-party intercompany transactions in the context of arm’s length principle application and tax consequences

 

Streszczenie:

 

W celu obniżania efektywnej stawki podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych, podmioty powiązane w coraz to większym stopniu tworzą strategie planowania podatkowego, w których wykorzystywane są wewnątrzgrupowe transakcje prowadzące do odseparowania dochodu od działalności gospodarczej tworzącej ten dochód. Niektóre szczególnie skomplikowane strategie wykorzystują umowy cywilnoprawne do przeniesienia ryzyk dotyczących działalności gospodarczej do podmiotu powiązanego z siedzibą w innej jurysdykcji podatkowej. W transakcjach mających na celu przeniesienie ryzyka, przedmiotem zainteresowania władz podatkowych jest całokształt warunków ustalonych pomiędzy podmiotami powiązanymi. W artykule omówione zostały trudniejsze aspekty stosowania zasady ceny rynkowej, dotyczące odseparowania ryzyka działalności od funkcji i aktywów angażowanych w tej działalności. Analizę dokonano w porównaniu z transakcjami przenoszenia ryzyka wraz z aktywnością gospodarczą (np. z transakcjami restrukturyzacji działalności).

 

Słowa kluczowe: podmioty powiązane, przenoszenie dochodu, analiza ryzyka, zasada ceny rynkowej.

 

Summary:

 

To reduce effective tax rates I corporate income tax, associated companies have increasingly turned to tax planning strategies that use related-party transactions to separate taxable income from the economic activity that generates the income. Some particularly sophisticated strategies use civil law contracts to transfer economic risk to related-parties resident in different tax jurisdictions. When risk shifts from one tax jurisdiction to another, tax authorities often examine the transactions around that shift. This article addresses the more difficult issue of the application of the arm’s length standard to related-party transactions that separate economic risk from functions and assets. The analyses presented in the context of risk shifts along with appropriate economic activity (for example, when a company undertakes a restructuring).

 

Key words: associated enterprises, profit shifting, risk analyses, arm’s length principle.

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w roku 2015

 

Jurisdiction Review of Supreme Court in 2015.

 

Streszczenie:

 

W artykule zaprezentowano wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego wydane w 2015 r. W okresie wydano szereg orzeczeń, które mają istotny wpływ na działalności gospodarczą, dlatego też konieczny był autorki wybór tych najważniejszych.

 

Autor w artykule cytuje wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego wraz z fragmentami ich uzasadnień, a następnie opatruje je komentarzem. W artykule zwrócono uwagę na orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczące: niedopuszczalności prokury łącznej niewłaściwej, przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową, charakteru umowy konsorcjum, pokrywania wynagrodzenia kuratora ustanowionego z urzędu, odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę, dopuszczalności skargi kasacyjnej w sprawie o wpis do rejestru zastawów, odpowiedzialności z art. 594 Ksh, wierzytelności finansującego w przypadku wypowiedzenia przez niego umowy leasingu, reprezentacji wspólnoty mieszkaniowej, konsekwencji wyroku uznającego postanowienie za abuzywne.

 

Słowa kluczowe: bieżące orzecznictwo, Sąd Najwyższy, komentarz.

 

Summary:

 

The article presents current judgements of the Supreme Court ruled in 2015. In this period The Supreme Court issued many judgements which could have big influence on economic activity.

 

The author quotes judgments with part of reasoning and then comments them. He focuses on judgments which especially deals with joint mixed commercial proxy, transformation of an entrepreneur into company, consortium agreement, remuneration of a curator, claims for capital payments, liability for the payment of remuneration for the construction works performed by the subcontractor, possibility of cassation appeal in case connected to the registration of pledges, liability under art. 594 of the Commercial Companies Code, paying all the instalments stipulated in the contract by user in leasing contract in case of the financing party terminates the contract, representation of housing communities, convection of judgement which recognizes agreement provision by wrongful contractual provisions.

 

Key words: current judgements, the Supreme Court, comment.

 

Recenzja

 

Włodzimierz Szpringer, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Finanse osobiste

 

Róża Milic-Czerniak (red.), Finanse osobiste
(kompetencje, narzędzia, instytucje, produkty, decyzje).
Warszawa: Difin 2016

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Nowelizacja przepisów konsumenckich ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów- analiza i ocena nowych rozwiązań prawnych (cz.I)

 

The amendment of consumer provisions of the Law on competition and consumer protection - analysis and evaluation of the new legal solutions (part I)

 

W pierwszej części opracowania zostaną przedstawione najważniejsze zmiany wprowadzone w wyniku nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która wejdzie w życie 17 kwietnia 2016 r. Głównym celem stało się nie tylko przedstawienie i omówienie przez Autorów nowych instytucji wprowadzonych do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lecz również zmian w jej obecnych przepisach. W pierwszej części opracowania zostaną omówione: 1) założenia administracyjnego trybu kontroli wzorców umownych; 2) nowa praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów polegająca na proponowaniu konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom; 3) znaczenie zmiany przepisów w zakresie elementów dodatkowych decyzji wydawanych w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

 

In the first part of the study presents the most important changes introduced by the amended Antimonopoly Law, which will enter into force on 17 April 2016. The main objective was not only the presentation and discussion by the authors of the new institutions introduced to the Act on competition and consumer protection, but also changes in its current legislation. The first part of the study shows: 1) assumptions of administrative mechanisms for the control of contract standards; 2) discusses the new practice infringing collective consumer interests, consisting in proposing the purchase of consumer financial services, which do not correspond to the needs of consumers; 3) reveals the importance of changing the rules on additional elements of decisions taken in cases of practices infringing collective consumer interests.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł