Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 03/2017

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
57.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 03/2017

 

PLIK PDF DO POBRANIA

 

Spis treści

 

Dariusz Kwiatkowski, Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

 

Zasady określania wartości pomocy publicznej i pomocy de minimis w przypadku zwrotnych instrumentów wsparcia

 

Rules for determining the value of public aid and de minimis aid in the case of repayable financing

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem artykułu jest analiza jednego z aspektów udzielania pomocy publicznej przez organy państwowe, jakim jest obliczanie jej wysokości. Problem ten został omówiony w oparciu o relatywnie nową formę pomocy, tj. instrumenty o charakterze zwrotnym.

 

Stały wzrost znaczenia instrumentów zwrotnych w polityce państwa przy jednoczesnej, niedostatecznej aktywności prawodawcy w zakresie dostosowania przepisów prawnych do formy pomocy zwrotnej, powoduje nieprzejrzystość norm prawnych regulujących ten obszar pomocy. Na gruncie przepisów krajowych podstawowym aktem wymagającym dostosowania do tego rodzaju wsparcia jest ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

Obecna forma tej ustawy nie uwzględnia specyficznej cechy obliczania pomocy w ramach instrumentów zwrotnych, jaką jest fakt, iż ostateczna wartość pomocy znana jest dopiero po całkowitej spłacie instrumentu finansowego. Obecna praktyka udzielania wsparcia odbiega od literalnego brzmienia wskazanych przepisów, dlatego w celu dostosowania przepisów do praktyki gospodarczej powinny one zostać zmienione.

 

Słowa kluczowe: pomoc publiczna, instrumenty zwrotne, pomoc zwrotna.

 

Summary:

 

The article is an analysis of one aspect of the provision of aid by the State, which is a calculation of support. This issue was discussed on the basis of a relatively new form of aid - repayable financing.

 

A steady increase in the importance of repayable instruments of state policy at the same time, insufficient activity of the legislator to adapt the legal framework to the form of repayable assistance, results in opacity legal standards governing this area of support. On the basis of national legislation which requires a basic act to adapt to this type of support is the law on procedural issues concerning public assistance.

 

The current form of the act does not take into account the specific features of the calculation of the aid under the instruments feedback which is the fact that the final amount of aid is known only after full repayment of the financial instrument. The current practice of providing support departs from the literal wording of those provisions therefore, in order to align with the business practice should be changed.

 

Key words: public aid, repayable instruments, repayable aid.

 

Jakub Kociubiński, Uniwersytet Wrocławski

 

„Aktywizm interpretacyjny” Komisji Europejskiej w stosowaniu prawa pomocy publicznej do krajowych środków podatkowych na przykładzie sprawy Differentiated air travel tax rates implemented by Ireland. Analiza krytyczna

 

European Commission’s “Interpretative Activism” in Application of the State Aid Law to National Tax Measures in the Light of “Differentiated Air Travel Tax Rates Implemented by Ireland” Case – A Critical Analysis

 

Streszczenie:

 

Możliwość uznania krajowych instrumentów prawa podatkowego za pomoc publiczną w rozumieniu prawa Unii Europejskiej pozostaje kwestią kontrowersyjną, gdyż z jednej strony opodatkowanie bezpośrednie zasadniczo należy do sfery pozostającej w domenie kompetencji wyłącznych państw członkowskich, a z drugiej nie ulega wątpliwości, że zastosowanie instrumentów podatkowych może wiązać się z przyznaniem beneficjentom korzyści nieosiągalnej w normalnych warunkach rynkowych. Analizując praktykę decyzyjną Komisji Europejskiej daje się zauważyć swoisty „aktywizm interpretacyjny” w ramach dokonywania wykładni przesłanek pomocy publicznej w sposób zmierzający do objęcia koncepcją jak najszerszego katalogu środków państwowych, w tym podatkowych.

 

Niniejszy artykuł przedstawia szczegółową analizę interpretacji przesłanek pomocy publicznej podczas badania środków podatkowych. Jako przykład referencyjny posłużyła sprawa Differentiated air travel tax rates implemented by Ireland skupiająca najważniejsze zagadnienia opisywanej problematyki, ale zasadniczy wywód, jak i wnioski mają charakter ogólny. W pracy przedstawione zostały zagadnienia interpretacji kryteriów selektywności, korzyści, oceny istnienia zaburzenia konkurencji i handlu oraz kwestie kiedy środek podatkowy może być wyłączony spod reżimu prawa subwencyjnego ze względu „na naturę i ogólną konstrukcję systemu”.

 

Słowa kluczowe: pomoc publiczna, podatki, selektywność, kryterium korzyści.

 

Summary:

 

The possibility to qualify internal tax measures as State Aid in the European Union Law remains controversial because on one hand direct taxation lies firmly in the sphere of State’s exclusive competences but on the other it is glaringly obvious that tax law instrument may confer a significant non-market like advantage to certain undertakings. The analysis of the European Commission decision-making reveals a certain “Interpretative Activism” in applying State aid criteria aimed at expanding the scope of EU law to include tax measures.

 

This paper provides an in-depth analysis of the interpretation of State aid criteria in assessment of tax measures. The case “Differentiated air travel tax rates implemented by Ireland” serves as a case study although both core analysis and conclusions are of the general nature. Following specific issues are within the scope of this paper: interpretation of selectivity and advantage criteria, measuring of distortion of competition and trade and when tax measure can be exempted from State aid rules as per “the nature of the general system” derogation.

 

Key words: state Aid, taxation, selectivity, advantage criterion.

 

Marek Niedużak

 

Teoretycznoprawne podstawy konfliktu interesów w ujęciu law and economics

 

Theoretical foundations of conflict of interests from law and economics perspective

 

Streszczenie:

 

Artykuł jest próbą przedstawienia istoty konfliktu interesów w ujęciu ekonomicznej analizy prawa. Opisuje ona ten konflikt w kategoriach teorii agencji, przy czym istotą agencji jest tu rozdzielenie podmiotu, który podejmuje decyzje („agent”), od podmiotu, który ponosi decyzji tych konsekwencje („pryncypał”). Konflikt interesów sprowadza się wówczas do sytuacji, w której racjonalną, czyli najbardziej korzystną strategią postępowania dla agenta jest zachować się nielojalnie względem swojego pryncypała.

 

Słowa kluczowe: konflikt interesów, ekonomiczna analiza prawa, teoria agencji.

 

Summary:

 

The article is an attempt to present the nature of conflict of interests from law and economics perspective. It describes conflict of interests within the framework of agency theory. Agency theory addresses problems that arise when one person or entity (the “agent”) is able to make decisions on behalf of, or that impact, another person or entity (the “principal”). In this context conflict of interests consists in a situation when the best (most beneficial) strategy for the agent is to act disloyally towards his or her principal.

 

Key words: conflict of interests, law and economics, agency theory.

 

Kama Chlabicz, Uniwersytet Warszawski

 

Postępowanie sprzeciwowe w prawie znaków towarowych po nowelizacji prawa własności przemysłowej

 

Procedure for opposition in the trademark law on the ground of amendment of the Industrial Property Law Act

 

Streszczenie:

 

W dniu 15 kwietnia 2016 r. weszły w życie regulacje dotyczące nowego modelu postępowania sprzeciwowego w prawie znaków towarowych. Taki system obowiązuje obecnie w większości państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Przyjęty w ustawie – Prawo własności przemysłowej model postępowania został ukształtowany na wzór postępowania w sprawie sprzeciwu odnoszącego się do znaków towarowych Unii Europejskiej. Istotną zmianą - w zakresie postępowania w przedmiocie nabycia prawa ochronnego na znak towarowy - jest wprowadzenie nowego modelu postępowania w sprawie udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe. Celem niniejszego artykułu jest przede wszystkim poddanie analizie unormowań dotyczących postępowania w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego oraz ich ocena. Przedstawione zostaną skutki prawne wynikające z przyjętego modelu postępowania dla zgłaszających i właścicieli znaków towarowych. Dokonana zostanie również ocena realizacji postulatów nowelizacji ustawy - Prawo własności przemysłowej w zakresie przyspieszenia i uproszczenia procedury nabycia prawa ochronnego na znak towarowy.

 

Słowa kluczowe: znaki towarowe, sprzeciw, prawo ochronne, Urząd Patentowy.

 

Summary:

 

On 15 of April 2016 were entered into force the regulations concerning new opposition procedure model in Polish trademark law. Actually, this system is in force in the majority of Member States in the European Union and also in European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The system which was adopted in the Industrial Property Law Act is similar to the procedure for opposition relate to European Union trademarks. Essential modification is introduction the new procedure on granting protection right to trademark. The main purpose of this article is to analyze the new provisions concerning the procedure for opposition and also its evaluation. This article describes the new opposition proceeding system and presents its consequences for both applicants and trademark owners. It will be also done the evaluation of the presented postulates to accelerate and simplify the procedure of granting protection rights for trademarks.

 

Key words: trade marks, opposition, protection right, Patent Office.

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Dopuszczalność prokury łącznej niewłaściwej

 

Admissibility of inappropriate joint proxy

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza dopuszczalności ustanowienia prokury łącznej niewłaściwej rozumianej jako obowiązek współdziałania prokurenta z członkiem zarządu lub wspólnikiem reprezentującym spółkę akcyjną. Autor podkreśla, że kwestia ta nie była jednoznacznie rozstrzygana w orzecznictwie i doktrynie. Niemniej punktem zwrotnym była ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (DzU 2016, poz. 2255) dokonująca nowelizacji Kodeksu cywilnego, która wprowadzono podstawę prawną do ustanowienia prokury łącznej niewłaściwej. Nowelizacja ta weszła w życiem z dniem 1 stycznia 2017 r. Autor zwraca jednak uwagę na ułomności tej regulacji.

 

Słowa kluczowe: prokura łączna niewłaściwa, Kodeks cywilny.

 

Summary:

 

The article is analyzing the acceptability of joint mixed commercial proxy understood as an obligation of a proxy and a partner of partnerships or member of a management board act jointly. The author presents different rulings which deals with this problem. Finally, the author focuses on new law, which entered into force 1.1.2017. The law changed the Civil Code and authorizes mixed commercial proxy. The authors underlines lots of defectiveness of new legislation.

 

Key words: mixed commercial proxy, the Civil Code.

 

 

 

W najbliższych numerach:

 

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Zakład Prawa Konkurencji INP PAN
Grzegorz Materna, Zakład Prawa Konkurencji INP PAN

 

Perspektywy przeciwdziałania przez Prezesa UOKiK nadużywaniu tzw. zamówień in-house na przykładzie usług utrzymania czystości i porządku w gminach

 

The perspectives of the protection by the antitrust authority against the abuse of the in-house exemption (the example of services of for maintenance of cleanliness and order in municipalities)

 

Streszczenie:

 

Artykuł dotyczy oceny koncepcji tzw. zamówień in-house w polskim prawie zamówień publicznych z perspektywy ochrony konkurencji. Bezprzetargowe powierzanie kontrolowanym podmiotom przez publicznego zamawiającego realizacji użytecznych publicznie zadań może negatywnie wpływać na konkurencję na tych rynkach, na których dotąd rywalizowali publiczni i prywatni usługodawcy. Wnioski w tym zakresie są przedstawiane na przykładzie usług utrzymania czystości i porządku w gminach. Zarazem, zdaniem autorów, pomimo legalności tzw. zamówień in-house, to nadużycie tej procedury polegające na korzystaniu z tego wyłączenia pomimo braku spełnienia przesłanek ustawowych uprawnia Prezesa UOKiK do stawiania zarzutu nadużycia pozycji dominującej przez gminę – organizatora rynku usług użyteczności publicznej, gdy prowadzi do eliminacji wcześniej istniejącej konkurencji na rynku.

 

Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, prawo antymonopolowe, zamówienia in-house, Prezes UOKiK, utrzymanie czystości i porządku w gminach.

 

Summary:

 

The article concerns the assessment of the concept of in-house exemption in the Polish public procurement law from the perspective of competition protection. Entrusting contract for public services to entities controlled by the contracting entity without procurement procedure may have negative impact on competition in these markets, in which public and private providers previously competed. The conclusions in this regard are presented on the example of services for maintenance of cleanliness and order in municipalities. According to the authors, despite the legality of the in-house exemption, when it is abused and when it leads to the elimination of pre-existing competition on the market, the President of the OCCP is entitled to put charges of abuse of a dominant position by the municipality which is the organizer of the market for providing certain public services.

 

Słowa kluczowe: public procurement, antitrust law, in-house exemption, President of the OCCP; maintaining cleanliness and order in communes.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł