Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 04/2015

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
54.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 04/2015

 

PLIK PDF DO POBRANIA  

 

Spis treści

 

Dominik J. Gajewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Wybrane konsekwencje podatkowe funkcjonowania narzędzi hybrydowych oraz koncepcje ich przeciwdziałania

 

Selected tax-related consequences of operation of hybrid tools and the schemes for preventing them

 

Streszczenie:

 

Instrumenty hybrydowe są coraz częściej wykorzystywanym narzędziem w optymalizacji opodatkowania. Głównym beneficjentem tych rozwiązań są podmioty działające transgranicznie. Szczególne ich znaczenie związane jest z tym, że są one najczęściej neutralne podatkowo. Z drugiej zaś strony wykorzystują one luki w prawie podatkowym w poszczególnych ustawodawstwach wewnątrzkrajowych, ale również w prawie unijnym i międzynarodowym. Skutkuje to tym, że są one niezmiernie popularne wśród holdingów. Szczególnie, że ich wykorzystywanie nie niesie za sobą negatywnych konsekwencji podatkowych.

 

Słowa kluczowe: instrumenty hybrydowe, holding, optymalizacja opodatkowania.

 

Summary:

 

Hybrid instruments are more and more commonly used as a measure for optimization of taxation. The main beneficiaries of such solutions are entities operating on a cross-border scale. The significance of these instruments is related to the fact that they are usually neutral in terms of taxation. On the other hand, they exploit the legal loopholes present in the domestic legislations as well as in the law of the European Union and the international law. Thus they are highly popular among holding companies; particularly, since employing such measures does not lead to negative tax-related consequences.

 

Key words: hybrid instruments, holding, optymalization of taxation.

 

Jowita Pustuł, Uniwersytet Jagielloński

 

Cash-pooling - konsekwencje w podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (część 1)

 

VAT and tax on law transaction consequences on cash pooling agreement (part 1)

 

Streszczenie:

 

Przystąpienie do systemy cash poolingu wiąże się z powstaniem istotnych skutków podatkowych. Należy zauważyć, że postanowienia poszczególnych umów cash poolingowych mogą się różnić. Cash pooling może być tzw. cash poolingiem wirtualnym (któremu nie towarzyszą faktyczne transfery środków finansowych między uczestnikami) lub rzeczywistym (z którym związane są wpływy i wypływy środków finansowych między rachunkami uczestników). Uczestnicy systemów cash-poolingowych mają wątpliwości, czy umowa cash poolingu powinna być uznana za rodzaj umowy pożyczki i w konsekwencji opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nie mają też pewności, czy spółki uczestniczące w systemie cash poolingu powinny być uznawane za podatników VAT, czy usługi wykonywane przez pool leadera powinny być zwolnione z opodatkowania VAT, itp. W artykule omówione zostały konsekwencje podatkowe związane zawarcia umowy cash poolingu w podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od towarów i usług.

 

Słowa kluczowe: cash pooling, zarządzanie gotówką, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych, podmioty powiązane.

 

Summary:

 

Cash pooling can have significant tax implications. It should be noted that cash pooling agreements may be structured in a variety of ways including notional cash pooling (where there is no actual transfer of money between cash pool participants) and zero-balancing cash pooling (where there may be actual inflow and outflow of cash to and from the accounts of particular pool members). Cash pooling participants have doubts if the cash pooling agreement should be treated as a loan agreement and being subject to tax on civil law transactions. They are also not certain if cash pooling participants should be considered as VAT taxpayers, if pool leader’s services should be subject to exemption from VAT, etc. The purpose of this article is to present the tax implications of the cash pooling agreement in the context of Polish regulations concerning VAT and tax on civil law transactions.

 

Key words: cash pooling, cash management, VAT, tax on civil law transactions, related entities.

 

Sławomir Czarnecki, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie

 

O zasadach przenoszenia praw z weksla niezupełnego w chwili wystawienia – rozważania na tle wyroku Sądu Najwyższego z 23 października 2008 r.

 

Principles of transferring the rights arising from a bill of exchange (promissory note) issued in blank — reflections in the context of the decision of the Supreme Court of 23 October 2008

 

Streszczenie:

 

Opracowanie dotyczy wąsko zakreślonej problematyki. Omówiono w nim sporne zagadnienia związane z obiegiem weksla wystawionego w stanie niezupełnym. W myśl art. 10 ustawy wekslowej, jeżeli taki weksel zostanie uzupełniony niezgodnie z zawartym porozumieniem, nie można wobec nabywcy w dobrej wierze zasłaniać się zarzutem, że nie zastosowano się do tego porozumienia. Główną przyczyną kontrowersji jest fakt, iż twórcy genewskiej konwencji wekslowej (ustawy jednolitej) zredagowali art. 10 w sposób nieprecyzyjny, stwarzając tym samym pole do rozbieżnych interpretacji. Przedmiotem sporu jest przede wszystkim kwestia, czy przepis ten chroni wyłącznie nabywcę weksla uprzednio uzupełnionego czy też także uczciwego nabywcę blankietu. Przeważająca część polskiej doktryny i orzecznictwa prezentuje w tej mierze stanowisko zapewniające ochronę interesu wystawcy. Zgodnie z nim, dłużnik może w stosunku do indosatariusza weksla nieuzupełnionego skutecznie formułować zarzut niezastosowania się do zawartego porozumienia. Autor niniejszego opracowania podziela ten pogląd. Uważa jednak, że kwestia dopuszczalności pozostałych zarzutów opartych na stosunkach osobistych powinna być rozwiązana w odmienny sposób. Tło rozważań stanowi wyrok Sądu Najwyższego z 23 października 2008 r. (V CSK 71/08, LEX nr 485921).

 

Słowa kluczowe: weksel in blanco, przeniesienie praw, zarzuty.

 

Summary:

 

This article has a narrow scope. The principal aim of the analyses presented in it is to show the controversies related to transferring the rights arising from a bill of exchange (promissory note) issued in blank. This can be mainly attributed to the wording of Article 10 of the Geneva Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes. According to this provision, if the bill (note) is later filled in contrary to the filling agreement, the breach of such agreement cannot be invoked against the holder, unless the latter has acquired the instrument in bad faith or with gross negligence. The question arises whether an acquirer of a blank instrument should be protected in such a way. The majority of Polish legal scholars as well as courts express the view that the debtor should be liable towards any subsequent acquirer of a blank instrument only to the extent of the filling agreement. In other words, the subscriber can invoke against the holder of such an instrument the specific type of defense – a breach of agreement to complete the bill (note). The author agrees with the above standpoint. But, in the author's opinion, the question of admissibility of other personal defenses should be assessed in a different manner. The background of these considerations is the decision of the Supreme Court of 23 October 2008 (V CSK 71/08, LEX nr 485921).

 

Key words: blank bill of exchange (promissory note), transfer of rights, defenses.

 

Franciszek Strzyczkowski, Uniwersytet Łódzki

 

Unia Europejska jako wielopoziomowy system rządności

 

European Union as a multi-level system of governance

 

Streszczenie:

 

Zadaniem opracowania jest przedstawienie jednej z teorii integracji europejskiej opisującej Unię Europejską jako wielopoziomowy system rządności. Zgodnie z założeniami tej teorii Unia Europejska stała się nowego typu systemem politycznym i prawnym, którego cechą wyróżniającą jest rozproszenie władzy publicznej na poziomie władzy Państwa Członkowskiego i na poziomie Unii Europejskiej. Jest to więc model rządów zakładający wielopodmiotowe uczestnictwo rządów Państw Członkowskich i organów Unii Europejskiej w prowadzeniu polityki europejskiej. Oznacza to odejście od modelu państwowo-centrycznego na rzecz wielopoziomowego rządzenia, w którym Państwa Członkowskie stanowią integralną część Unii Europejskiej.

 

Słowa kluczowe: Prawo europejskie, teoria integracji europejskiej, wielopoziomowa rządność.

 

Summary:

 

This article will make an attempt to describe the development and proposition one of theoretical accounts of the European Integration phenomena describing it as multi-level or multi-tiered type of governance, according to which authority in European Union is horizontally and vertically dispersed between different layers of government. The ongoing interaction between different political actors and overlapping competencies among multiple levels of government makes Member States executives only one among many actors exercising public power in the European polity. Multi-level claims take debate on authority in Europe away from zero-sum notion of sovereignty, yet they change perception of the Member States perceiving it as a new kind of arenas in which different interest, ideas and agendas are contested.

 

Key words: European law, European integration theory, Multi-level governance.

 

Prawo własności intelektualnej

 

Inga Oleksiuk, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

 

Nadużycie pozycji dominującej przez organizacje zbiorowego zarządzani prawami autorskimi i pokrewnymi

 

The abuse of a dominant position by collective management organizations of copyright and related rights

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem studiów przedstawionych w niniejszym artykule jest krytyczna ocena stosowania prawa antymonopolowego wobec uczestników krajowego rynku zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Rozważania odnoszą się do działalności realizowanej w Polsce przez organizacje zbiorowego zarządzania w rozumieniu art. 104 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Decyzje organów ochrony konkurencji, włączające prawo antymonopolowe do oceny działań ozz mają istotny wpływ na zasady funkcjonowania system zbiorowego zarządzania w Polsce. UOKiK stosuje środki prawne, znamienne dla systemu zbiorowego zarządu opartego na konkurencji rynkowej. Odpowiednio kieruje się zasadą wolności kontraktowej podmiotów uprawnionych i ocenia zbiorowy zarząd wyłącznie w kategoriach ekonomicznych. Celem studium jest rozpoznanie skutków i przeanalizowanie zagadnień problemowych, jakie powinny być brane pod uwagę w toku konkretnego postępowania antymonopolowego.

 

Słowa kluczowe: pozycja dominująca, organizacje zbiorowego zarządzania, konkurencja, prawa autorskie.

 

Summary:

 

The subject of the study presented in this article is a critical evaluation of application of anti-monopoly law to the conduct of undertakings active in the national market for the provision of the service of collective management of copyright and related rights. It refers to the collective management organizations ("CMO") as defined in Article 104 of the Copyright and Related Rights Act of 4 February 1994. The consequences of the application of antimonopoly law to CMO are ground-breaking for the national system of collective administration. Antitrust authority applies a regulatory framework based on competition-oriented system of collective administration. Thus, relies on a principle of contractual freedom of the right-holder and evaluate collective management exclusively in economic terms. In her research, the author identifies the consequences and analyses the problematic issues that should be taken into account in the course of a particular antitrust investigation.

 

Key words: dominant position, collective management organizations, competition, copyrights.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Magdalena Szczepańska, Uniwersytet Łódzki

 

Kontrola podatkowa jako element konstrukcyjny postępowania podatkowego – alternatywny model kontroli podatkowej

 

Tax audit as a structural element of the tax treatment –alternative model of tax audit

 

Streszczenie:

 

Autor tekstu podejmuje analizę problemów praktycznych i teoretycznych jakie wiążą się ze sposobem unormowania procedury kontroli podatkowej na gruncie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa takich, jak powtarzanie kontroli podatkowej, powielanie czynności dowodowych, problematyka kolejności podejmowania procedur. Istotą artykułu jest również wskazanie kierunku badań nad procedurą kontroli podatkowej pozwalającego na opracowanie innych normatywnych modeli tej instytucji tak aby odpowiadały one współczesnym potrzebom. Jednym z rozwiązań może być uregulowanie kontroli podatkowej jako elementu konstrukcyjnego postępowania w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych. Model taki pozwala na wyeliminowanie niektórych problemów praktycznych i teoretycznych związanych z regulacją tej instytucji.

 

Słowa kluczowe: kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe, wszczęcie postępowania, wymiar podatkowy, postępowanie podatkowe.

 

Summary:

 

The text concerns the issue of theoretical and practical problems that are associated with the way the Tax Audit is normalized under the Tax Ordinance Act of 29 August 1997 such as the repetition of a tax audit, repeating of evidentiary action, the issue of hierarchy of taking up of procedure. The essence of the article is also an indication of the direction of research on control procedures in matters of tax liabilities. Indeed, it is possible to develop other normative models of a tax audit institutions so that they meet contemporary needs. In conclusion the author stated that it is possible to regulate tax audit as a structural element of the tax proceedings. This model allows to eliminate some of the theoretical and practical issues related to the regulation of the institution.

 

Key words: tax audit, tax proceedings, the initiation of proceedings, tax dimension, tax proceedings

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł