Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 04/2016

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
55.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 04/2016

 

PLIK PDF DO POBRANIA

 

Spis treści

 

Joanna Kuźmicka-Sulikowska, Uniwersytet Wrocławski

 

Elektroniczne postępowanie upominawcze a dochodzenie roszczeń przedawnionych

 

Electronic writ-of-payment proceedings and pursuing claims after the period of their limitation

 

Streszczenie:

 

W artykule podjęto się oceny adekwatności zmian wprowadzonych w wyniku nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 10 maja 2013 r. w ramach elektronicznego postępowania upominawczego w zakresie dotyczącym wdrożenia rozwiązania wyłączającego możliwość dochodzenia w tym ostatnim postępowaniu roszczeń, które stały się wymagalne wcześniej niż na trzy lata przed dniem wniesienia pozwu. Zmiana ta powszechnie odczytywana jest bowiem jako mająca służyć wyłączeniu dochodzenia w elektronicznym postępowaniu upominawczym roszczeń przedawnionych. W artykule wykazano jednak, że wcale temu celowi w praktyce nie służy. Zakwestionowano też w ogóle zasadność wprowadzenia takiego wyłączenia możliwości dochodzenia w tym ostatnim wspomnianym postępowaniu roszczeń, które stały się wymagalne wcześniej niż na trzy lata przed dniem wniesienia pozwu. Podkreślono przy tym między innymi, że rozwiązanie to pozostaje w sprzeczności z regulacjami kodeksu cywilnego dotyczącymi przedawnienia.

 

Słowa kluczowe: przedawnienie roszczeń, elektroniczne postępowanie upominawcze, dochodzenie roszczeń, terminy przedawnienia roszczeń, Kodeks postępowania cywilnego.

 

Summary:

 

The article presents an assessment of the adequacy of changes introduced by way of amendments to the Code of Civil Procedure on 10 May 2013. These amendments concern electronic writ-of-payment proceedings and the implementation of a solution disallowing the pursuit of claims which came due more than three years before the day on which the action was filed. This change is generally understood as a way of excluding the pursuit of claims after the period of their limitation in mentioned proceedings. In the article, however, it is demonstrated that this objective is not served in practice. In addition the overall sense of introducing such an exclusion on pursuing claims is questioned, i.a. because this solution is in conflict with regulations of the civil code addressing limitation periods.

 

Key words: limitation of claims, electronic writ-of-payment proceedings, pursuing claims, limitation periods, the Code of Civil Procedure.

 

Rafał Woźniak, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 

Wpływ zbycia przedsiębiorstwa na stosunek zobowiązaniowy z obligacji

 

Impact of the transfer of the enterprise on the contract obligations from bonds

 

Streszczenie:

 

Zbycie przedsiębiorstwa, które jest stroną stosunku zobowiązaniowego z obligacji powoduje szereg implikacji prawnych. Wpływ takiej zmiany podmiotowej jest różny w zależności od tego czy występuje ono w roli emitenta czy też obligatariusza. Z pozycji prawnej w stosunku zobowiązaniowym z obligacji wynikają bowiem różne konsekwencje prawne.

 

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie wpływu zmian podmiotowych stron stosunku zobowiązaniowego z obligacji w związku ze zbyciem przedsiębiorstwa i dokonanie podsumowania możliwych rozwiązań. Przedstawiona analiza prowadzi do wniosku, że nie jest możliwe przeniesienie zobowiązań z obligacji w związku ze zbyciem przedsiębiorstwa. Sytuacja wygląda odmiennie w przypadku gdy przedsiębiorstwo występuje w roli obligatariusza. Z uwagi na ogólną zasadę swobody obrotu, nie istnieją, co do zasady, ograniczenia w przenoszeniu obligacji. Z tego też powodu przeniesienie przedsiębiorstwa będzie skutkowało również przeniesieniem obligacji.

 

Słowa kluczowe: obligacje, przedsiębiorstwo, obligatariusz, emitent.

 

Summary:

 

Transfer of the enterprise being a party to the contract obligation from bonds results in a number of legal implications. Result of the change of subject party of the contract obligation is different depending on the role of the enterprise in the contract. The legal nature of such role determines the legal consequences.

 

The aim of this article is to present the impact of the changes of the subject party of the contract relationship on such relationship and to summarize the possible solutions. The analysis made in the article leads to the conclusion that the obligation from the bods cannot be transferred together with the enterprise. The issue looks otherwise in the case when the enterprise is a bond holder. Due to the general rule of free trading of the bonds there are no, as a rule, limitation to transfer the bonds Therefore, transfer of the enterprise will result in the transfer of bonds.

 

Key words: bonds, enterprise, bond holder, issuer.

 

Marcin Jurewicz, Politechnika Białostocka

 

Prawne aspekty zastosowania nanotechnologii w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością

 

Legal aspects of the use of nanotechnology in materials and articles intended to come into contact with food

 

Streszczenie:

 

Nanotechnologia oznacza projektowanie i wytwarzanie struktur, w których przynajmniej jeden rozmiar jest poniżej 100 nanometrów i które posiadają nowe właściwości wynikające z nanorozmiaru. Korzystanie przez społeczeństwo z zastosowań nanotechnologii w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, odznaczających się nowymi parametrami, powinno następować w sposób bezpieczny. Dopuszczanie do obrotu materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w których procesie wytwórczym wykorzystano nanotechnologię, jest uwarunkowane wpisaniem przez Komisję Europejską substancji będących ich składnikami do unijnych wykazów dozwolonych substancji. Komisja Europejska dokonuje wpisów w następstwie eksperckiej oceny ryzyka dotyczącego tych substancji dla zdrowia ludzi i środowiska przeprowadzanej przez EFSA na podstawie indywidualnych przypadków. Wskazane jest wprowadzenie wymogu wykonania oddzielnej oceny ryzyka oraz uzyskania zezwolenia Komisji Europejskiej i włączenia do unijnych wykazów dozwolonych substancji względem substancji występujących w formie nano w innych materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w przypadku, gdy w procesie wytwórczym substancji, która znajduje się już w obrocie w formie konwencjonalnej, wykorzystuje się nanotechnologię.

 

Słowa kluczowe: nanotechnologia, opakowania do żywności, bezpieczeństwo.

 

Summary:

 

Nanotechnology means the design and the production of structures in which at least one size is below 100 nanometers and which have new properties resulting from the nanosize. The use by the public of the applications of nanotechnology in materials and articles intended to come into contact with food, characterized by new parameters, should be done in a safe manner. The marketing of plastic materials and articles intended to come into contact with food and active and intelligent materials and articles intended to come into contact with food, which uses nanotechnology manufacturing process, is conditioned by placing the substances which are their constituents in the EU lists of authorized substances by the European Commission. The European Commission makes entries following expert risk assessment of these substances on human health and the environment carried out by EFSA on the basis of individual cases. It is advisable to introduce the requirement of a separate risk assessment and to obtain authorization from the European Commission and inclusion in the EU lists of authorized substances with regard to substances present in a nanoform in other materials and articles intended to come into contact with food in case nanotechnology is used in the manufacturing process of a substance that is already in turnover in a conventional form.

 

Key words: nanotechnology, food packaging, safety.

 

Roman Stec, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Organizacje ekologiczne w Polsce a gospodarka łowiecka

 

Ecological organizations in Poland and hunting administration

 

Streszczenie:

 

W artykule przeanalizowano podstawy prawne działania organizacji ekologicznych i podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy w Polsce występują bądź występowały i były odnotowane przypadki aktów ekoterroryzmu? Analiza ta skłania do wniosku, że w Polsce może występować ekstremizm i to raczej umiarkowany ze względu na metody działania, a efektem tych działań jest tylko niszczenie mienia. Źródła tego zjawiska tkwią zazwyczaj w radykalnych poglądach określonej grupy osób na ochronę przyrody jako taką. Ekologia i ochrona przyrody są tematami często pojawiającymi się w politycznych debatach. Ale zwolennicy m.in zatrzymania wycinki lasów w Puszczy Białowieskiej, Puszczy Knyszyńskiej, Puszczy Kozienickiej, Puszczy Nadnoteckiej i w innych rejonach Polski to za mało.

 

Słowa kluczowe: ekologia, ekoterroryzm, łowiectwo.

 

Summary:

 

This article examines the legal bases for the environmental performance of the organisation and responds to the question, whether in Poland, there or there were cases were recorded ecoterrorism facts. This analysis is rather says that may be present in Poland, extremism and a very moderate due to the methods of operation and the effect of these actions is just destroying property. The source of this phenomenon are usually too radical-minded groups on nature protection as such. In the views of a group of persons that form the backbone of many radical organization fighting for the environment moving ideological action. Ecology and nature protection are topics recently often on political debates. But for supporters of stop m.in slices of forests in Białowieża, Knyszyńskiej, Kozienickiej, Nadnoteckiej and in other parts of the Polish is not enough.

 

Key words: cology, economy, hunting, ecoterrorism.

 

Nowelizacja przepisów konsumenckich ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - analiza i ocena nowych rozwiązań prawnych (cz.I)

 

The amendment of consumer provisions of the Law on competition and consumer protection - analysis and evaluation of the new legal solutions (part I)

 

Bartosz Kotowicz, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 

Najważniejsze zmiany wprowadzane przez nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, które wejdą w życie od 17 kwietnia 2016 r.

 

The most important changes introduced by the
amendment of the Act on competition and consumer protection, which will enter into force on 17 April 2016

 

Streszczenie:

 

Artykuł porusza kwestię zmian w Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, które wejdą w życie w dniu 17 kwietnia 2016 r. Nowelizacja ustawy dotyczy przede wszystkim wprowadzenia nowego modelu kontroli postanowień wzorców umów - to Prezes UOKiK w decyzji administracyjnej będzie rozstrzygał o niedozwolonym charakterze postanowienia wzorca umowy i zakazywał jego dalszego wykorzystywania. Na mocy ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wprowadzono ponadto instytucję „tajemniczego klienta”. Na mocy nowej Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zabronione będzie również proponowanie konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom (z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych konsumentów ) lub proponowanie nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wprowadza również do porządku prawnego możliwość wydawania decyzji tymczasowych w toku postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów na wzór postępowań w sprawie praktyk ograniczających konkurencję, co spowoduje szybszą reakcję na praktyki zagrażające zbiorowym interesom konsumentów. Nowelizacja ustawy zakłada również możliwość wyrażenia poglądu istotnego w sprawie oraz możliwość publikowania bezpłatnych komunikatów i ostrzeżeń w publicznym radiu i telewizji.

 

Słowa kluczowe: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, postanowienia wzorców umów, kontrola abstrakcyjna, decyzja o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone, decyzja zobowiązująca, przyjaciel sądu, kontrola, tajemniczy klient, zbiorowe interesy konsumentów, decyzja tymczasowa w sprawach konsumenckich, praktyki missellingu.

 

Summary:

 

The article raises the question of amendments to the Act on competition and consumer protection, which will enter into force on 17 April 2016. Amendments to the Act relates primarily to the introduction of a new model for the control of standard contracts - is President of the Office shall be settled by an administrative decision of the unauthorized nature of the provisions of the standard contract and to ban its further use. Under the Act amending the Act on Competition and Consumer Protection also sports institution "mystery shopper". Under the new Act on competition and consumer protection will also be allowed to propose the purchase of consumer financial services, which do not correspond to their needs (taking into account available information entrepreneur in the features of these consumers) or offering of these services as inadequate to their character. Law amending the Law on competition and consumer protection also introduces into the legal possibility to take interim measures in proceedings regarding violation of collective consumer interests pattern proceedings restrictive practices, which will result in faster response to practices that threaten the collective interests of consumers. Amendments to the Act also envisages the possibility to express a view on the essential and the ability to publish free messages and warnings in public radio and television.

 

Key words: Act on Competition and Consumer Protection, President of the Office of Competition and Consumer Protection, standard contract terms, verification in abstracto, decision on abusive standard contract term, commitment decision, amicus curiae, inspection, mystery shopper, collective consumer interests, provisional decision, misspelling.

 

Jarosław Sroczyński, radca prawny

 

Misselling: nowy rodzaj zakazanej praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów

 

Misselling: new type of practice violating the collective consumer interests

 

Streszczenie:

 

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wprowadza z dniem 17 kwietnia 2016 r. nowy typ praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, tzw. misselling usług finansowych. Polega ona na proponowaniu konsumentom nabycia usług finansowych bez uwzględnienia ich rzeczywistych potrzeb, względnie na proponowaniu takich usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru. W artykule poddano analizie genezę, potrzebę i możliwe skutki wprowadzenia nowej regulacji. Wskazano na istniejące kontrowersje w tym zakresie i współzależność z innymi obowiązującymi przepisami chroniącymi konsumentów. Podkreślona została istotna rola nowowprowadzonej przesłanki oceny naruszeń, jaką stanowi klauzula dobrych obyczajów.

 

Słowa kluczowe: misselling, usługi finansowe, konsumenci, zbiorowe interesy konsumentów, nowelizacja uokik, UOKiK.

 

Summary:

 

The amended Law on the Protection of Competition and Consumers introduced, as of 17 April 2016, a new type of prohibited practice violating the collective consumer interests, so-called misselling of financial services. This practice consists in offering consumers the purchase of financial services without regard to the specific requirement or features of the consumer or in offering such services in a manner inadequate to the nature of the service. The author discusses the origin, necessity and possible effects of the introduction of the new legislation. The article contains an analysis of the existing controversies regarding the regulation of misselling and the correlation of the amendment with other mandatory provisions of Polish consumer protection laws. Special attention has been devoted to the role of the principles of fair behavior being a new tool of assessment of the misselling practice.

 

Key words: misselling, financial services, consumers, collective consumer interests, amended Polish Antimonopoly Law, OCCP, UOKiK.

 

Małgorzata Sieradzka, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 

Uprawnienie do nakazania publikacji decyzji w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów niezależnie od stwierdzenia potrzeby usunięcia jej skutków

 

The right to order the publication of decisions in matters of practices infringing collective consumer interests irrespective of determining the need to remove its effects

 

Streszczenie:

 

W publikacji przedstawiono bardzo istotną zmianę w zakresie obecnych przepisów ustawy dotyczących decyzji wydawanych w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W dotychczasowej praktyce stosowania art. 26 i art. 27 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek publikacji decyzji był różnie kwalifikowany- bądź jako środek usunięcia skutków praktyki lub jako środek o innym charakterze. W konsekwencji w zależności od przyjętego stanowiska niezbędne było lub też nie wykazanie związku między nakazem publikacji a koniecznością usunięcia skutków praktyki. W wyniku nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów usunięto dotychczasowe wątpliwości i przyjęto, iż publikacja decyzji nie wymaga wykazania tego związku (nowe brzmienie ust. 2 oraz dodane ust. 3 i 4 w art. 26 oraz nowe brzmienie ust. 4 w art. 27).

 

Słowa kluczowe: decyzja w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, nakaz publikacji, środki usunięcia skutków praktyki, funkcja prewencyjno-wychowawcza.

 

Summary:

 

The publication presents a very significant change in terms of the current provisions of the Law relating to decisions issued in cases of practices infringing collective consumer interests. So far the practice of applying Art. 26 and Art. 27 of Anti Monopoly Law the obligation to publish a decision has been variously qualified - either as a measure to remove the effects of the practice, or as a measure of a different nature. As a result, depending on the adopted position it was necessary or not to display the relationship between the order of publications and the need to remove the effects of the practice. In the Amended Anti Monopoly Law the existing doubts have been removed and it has been assumed that the publication of a decision does not need to prove this relationship.

 

Key words: decision concerning practices infringing collective consumer interests, order to publish, measures to remove the effects of the practice, preventive and educational function.

 

Recenzja

 

Dominik J. Gajewski, Szkoła Główna Handlowa

 

Wyzwania dla gospodarki Unii Europejskiej po okresie turbulencji finansowych

 

(Alojzy Z. Nowak (red.), Global Financial Turbulence in the Euro Area. Polish Perspective. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2015)

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Anna Piszcz, Uniwersytet w Białymstoku

 

Czynności kontrolne tzw. tajemniczego klienta według ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

 

The so-called mystery shopping activities under the act on competition and consumers protection

 

Streszczenie:

 

Artykuł prezentuje jedną spośród zmian przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jakie wchodzą w życie 17 kwietnia 2016 r., a mianowicie wprowadzenie regulacji prawnej czynności kontrolnych tzw. tajemniczego klienta podejmowanych w celu udowodnienia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Autorka analizuje zakres czynności, warunki ich podjęcia oraz sposób ich prowadzenia. Wskazuje przy tym, jakie problemy mogą zostać rozwiązane oraz jakie wątpliwości mogą powstać w związku z nowymi przepisami ustawy.

 

Słowa kluczowe: kontrola, tajemniczy klient, zbiorowe interesy konsumentów.

 

Abstract:

 

This article presents one of the amendments to provisions contained in the Act on Competition and Consumers Protection that shall come into effect on April 17, 2016, that is the introduction of the legal framework for the so-called mystery shopping activities performed in order to prove the application of practices violating collective consumer interests. The author examines conditions for undertaking activities, their scope and course. At the same time, the author presents which problems may be resolved and what new doubts might emerge as a result of the new provisions.

 

Key words: inspection, mystery shopper, collective consumer interests.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł