Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 04/2018

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 04/2018

 

Numer do pobrania

 

Spis treści/Content list

 

Katarzyna Tomaszewska, Uniwersytet Wrocławski/University of Wrocław

katarzyna.tomaszewska@uwr.edu.pl

 

Prawne aspekty informatyzacji systemu zamówień publicznych

 

Legal aspects of the informatization of the public procurement system

 

Streszczenie:

 

Zamówienia publiczne wymagają nie tylko prawidłowego, ale również sprawnego postępowania podmiotów będących uczestnikami postępowania w sprawie o powierzenie realizacji określonej usługi, dostawy lub roboty budowlanej finansowanej ze środków publicznych. Osiągnięciu niniejszego ma sprzyjać proces informatyzacji, którego elementy są wykorzystywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności zaś w zakresie wzajemnego komunikowania się podmiotu zamawiającego z zainteresowanymi wykonawcami. Określeniu niniejszych elementów poświęcone jest niniejsze opracowanie.

 

Słowa kluczowe: informatyzacja, zamówienia publiczne, nowe technologie, administracja publiczna.

 

Summary:

 

Public procurement requires the correct and efficient practice of entities who are involved in the procedure concerning entrusting them with providing services, delivery, or construction works financed with public funds. The process of informatization, the elements of which are used in a public procurement procedure, in particular within the scope of mutual communication of a contracting entity with contractors, is to aid in enabling this correct and efficient practice. This study serves to specify these elements of the informatization process.

 

Key words: IT, public procurement, new technologies, public administration.

 

Bibliografia/References
Bielińska – Kuniszewska, K. (2011). Trzeci wymiar informatyzacji. IT w administracji, (11), 60-61. 
Blicharz, J., Boć, J. (red.) (2009). Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Wrocław: Kolonia Limited. 
Borkowski, A., Chełmoński, A., Guziński, M., Kiczka, K., Kieres, L., Kocowski, T., Szydło, M. (2009). Administracyjne prawo gospodarcze. Wrocław: Kolonia Limited. 
Burczyński, T. (2011). Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej. Wrocław: PRESSCOM Sp. z.oo. 
Chałubińska-Jentkiewicz, K., Karpiuk, M. (2015). Prawo nowych technologii. Wybrane zagadnienia. SIP Lex. https://sip.lex.pl/#/monografia/369355788/6/chalubinska-jentkiewicz-katarzyna-karpiuk-miroslaw-prawo-nowych-technologii-wybrane-zagadnienia?cm=RELATIONS, data pobrania: 20.07.2017. 
Chmieliński, P. (2015). Glosa krytyczna do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2015 r. IV SAB/Wr 17/15, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny,(6). SIP Legalis. http://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zogi3damjug43deoi, data pobrania: 20.07.2017. 
Gniewek, E., Machnikowski, P. (red.) (2014). Zarys prawa cywilnego. Warszawa: C.H. BECK. 
Gołaczyński, J. (red.). (2003). Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. 
Kotecka, S. (2010). Informatyzacja postępowania cywilnego w Polsce. W: J. Gołaczyński (red.), Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej. Warszawa: C.H. BECK. 
Martysz, Cz., Szpor, G., Wojsyk, K. (2015). Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz. SIP Lex. https://sip.lex.pl/#/komentarz/587229141/474448/martysz-czeslaw-szpor-grazyna-wojsyk-kajetan-ustawa-o-informatyzacji-dzialalnosci-podmiotow...?cm=URELATIONS, data pobrania: 20.07.2017. 
Olszewski, J. (red. ). (2015). Publiczne prawo gospodarcze. Warszawa: C.H. BECK. 
Siewicz, K. (2010). Obowiązek korzystania z otwartych standardów w informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. W: J. Gołaczyński (red.), Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej. Warszawa: C.H. BECK. 
Szpor G. (red.) (2013). Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych. SIP Lex. https://sip.lex.pl/#/monografia/369278065/3/szpor-grazyna-red-dokumentacja-elektroniczna-w-podmiotach-publicznych?cm=RELATIONS, data pobrania: 20.07.2017, 
Szostek D. (red.). (2009). e-Administracja. Prawne zagadnienia informatyzacji administracji. Wrocław: PRESSCOM Sp. z.oo. 
Wilk, A.M. (1999). Państwo w dobie społeczeństwa informacyjnego. W: R. Skubisz (red.), Internet 2000 – prawo – ekonomia – kultura. Lublin: Wydawnictwo UMCS. 
Zaremba, M. (2009). Prawo dostępu do informacji publicznej. Zagadnienia praktyczne. Warszawa: Difin SA. 
Złotowski, K. (2001). Sejm a społeczeństwo informacyjne. W: T. Zasępa (red.), Internet – fenomen społeczeństwa informacyjnego. Częstochowa: Sfinks.

 

Wawrzyniec Żbikowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Adam Mickiewicz University Poznań

wawrzyniec.zbikowski@amu.edu.pl

 

Brak szkody wierzyciela jako przesłanka egzoneracyjna odpowiedzialności likwidatora spółki z o.o.

 

Lack of creditor’s damage as an exoneration precondition in the context of the liquidator’s liability in the limited liability company

 

Streszczenie:

 

Celem niniejszego opracowania jest zbadanie kwestii braku szkody wierzyciela jako przesłanki egzoneracyjnej w kontekście odpowiedzialności likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W pierwszej kolejności omówiona jest charakterystyka działalności likwidatora, następnie wybrane aspekty odpowiedzialności likwidatorów w związku z art. 299 Kodeksu spółek handlowych, po czym przedstawiona jest problematyka braku szkody wierzyciela jako jednej z przesłanek egzoneracyjnych określonych w tymże artykule oraz braku szkody wierzyciela w kontekście odpowiedzialności likwidatorów; na koniec przedstawione są inne możliwości zwolnienia się z odpowiedzialności przez likwidatorów. Autor przedstawia też szereg wniosków, wynikających z przeprowadzonych wcześniej rozważań oraz uznaje obecny stan prawny w danej materii za godny aprobaty.

 

Słowa kluczowe: likwidator, odpowiedzialność, szkoda, wierzyciel.

 

Summary:

 

The aim of this study is to scrutinize the issue of lack of creditor’s damage as an exoneration precondition in the context of the liability of liquidator in the limited liability company. In the first place, the characteristics of the liquidator’s activity is given, and after that - chosen aspects of the liquidator’s liability in connection to the article 299of the Polish Commercial Companies Code are discussed. Further the author presents the issue of lack of creditor’s damage as one of the exoneration preconditions set in this article and the issue of lack of creditor’s damage in the context of the liquidator’s activity. At the end, other ways of discharging the liability are presented. Author also produces various conclusions, resulting from foregoing considerations, and approves the present legal regulations in that field.

 

Key words: liquidator, liability, damage, creditor.

 

Bibliografia/References
Giza, Ł. (2015). Odpowiedzialność członków zarządu i likwidatorów za cywilnoprawne zobowiązania spółki z o.o. po 1 stycznia 2016 r.; https://www.skarbiec.biz/prawo/prawnik-radzi/prawo-restrukturyzacyjne.html (25.09.2016). 
Gutowski, M. (2008). Charakter prawny i zakres przedmiotowy odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 k.s.h. Przegląd Prawa Handlowego, (11), 24-30. 
Kappes, A. (2009). Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. 
Litwińska-Werner, M. (2007). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. 
Mariański, A., Karolak, A. (2006). Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. Warszawa: C.H. Beck. 
Osajda, K. (2008). Odpowiedzialność cywilna członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. Warszawa: LexisNexis. 
Pabis, R. (2015). Art. 299. Odpowiedzialność członków zarządu. W: J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck. 
Pabis, R. (2004). Spółka z o.o. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. 
Stefanicki, R. (2017). Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej władz spółek kapitałowych. Monitor Prawa Handlowego, (2), 16-24. 
Szczurowski, T. (2017). Art. 2991. Odpowiednie stosowanie. W: Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck. 

 

Konsultacje

 

Bartosz Armknecht, Uniwersytet Gdański/University of Gdańsk

dziekanat@prawo.ug.edu.pl
Mateusz Stramski, Uniwersytet Gdański/University of Gdańsk

dziekanat@prawo.ug.edu.pl

 

Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu klubu sportowego, działającego w formie spółki akcyjnej

 

The responsibility of board members of the sports clubs conducting as a joint-stock company

 

Streszczenie:

 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki odpowiedzialności prawnej członków zarządu klubu sportowego działającego w formie spółki akcyjnej na tle regulacji prawa pracy, prawa cywilnego oraz prawa spółek handlowych.

 

Analiza przedmiotowego zagadnienia jest istotna, ze względu na rosnąca rolę klubów sportowych działających w formie spółek akcyjnych w obrocie gospodarczym. Tematyka jest tym bardziej doniosła, iż prezentowane zagadnienie wykracza poza ramy klasycznie przyjmowanej odpowiedzialności członków zarządu spółek akcyjnych, ponieważ znaczący wpływ na określenie ich odpowiedzialności w tym przypadku mają takie okoliczności jak treść i charakter klauzuli specyfiki sportu, interpretacja prawnego charakteru regulacji statutowo-regulaminowych prawa sportowego oraz poddanie tych wszystkich czynników ocenie sądu powszechnego. Powyższe rozważania prowadzą do oceny takich zjawisk jak prywatyzacja prawa, multicenrtyzm prawa na tle regulacji i stosowania norm prawa sportowego. Przyjęte metody badawcze takie jak analityczna, porównawcza i empiryczna, doprowadziły do wniosku, iż szerszej analizie należy poddać problematykę związaną z klauzulami generalnymi, jednolitością i koncepcjami prawa jak również wykładni prawa oraz krytyce źródeł prawa.

 

Słowa kluczowe: prawo sportowe, prawo spółek handlowych, prawo prywatne, odpowiedzialność zarządu, spółka akcyjna, klub sportowy, sportowa spółka akcyjna, prawo spółek handlowych.

 

Summary:

 

The aim of this study is to present the issue of the responsibility of board members
of the sport clubs conducting as a joint-stock company. So far the issue has not been widely described in the scientific literature.

 

To examine the above issues seems to be justified, due to the significant increase in subjects (sport clubs and organizations) engaged in professional sports. Entities that are members of professional sport rotate at the same time huge financial resources, and therefore the role of the governing bodies seems to be extremely important. The more that the Polish law is no longer any special form of legal organization devoted exclusively to sport clubs such entities must be based on the provisions of the Commercial Companies Law and reference contained in the statutes of various sports federations.

 

Key words: sports law, company and commercial law, board liability, joint stock company, sports club, sport joint stock company.

 

Bibliografia/References
Armknecht, B. (2010) Reforma prawa sportowego w Polsce – komentarz krytyczny. Studia Europejskie, T.XX, (1-4/), (283-284). 
Armknecht, B. (2011) Umowa sponsoringu w sporcie. Warszawa. Wydawnictwo: Promotor. 
Armknecht, B. ( 2016 ) Skuteczność prawa – zakaz stadionowy jako instytucja prawa publicznego lub prawa prywatnego. Studium jednego przypadku w ujęciu prawno-porównawczym Polska – RFN Kijów [w:] Ефективність норм права. Зб. наук. праць. Матеріали VIІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 лист. 2016 р.) / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М. М. Шумила, І. О. Ізарової. – Київ: Ніка-Центр, 2016, s. 147-148. (Skuteczność norm prawa. Kolekcja prac naukowych. Materiały VIІ Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji (Kijow, 17 listopada 2016 r.) / redagowane przez: Parchomenko, N. M. Szumylo, I. O. Izarowa, M. M. – Kijów: Nika-Centrum, 2016 (. 147-148) – tłumaczenie własne - B.A.). 
Belohlavek, A.J., Hotova, R. (2011). Biegli w środowisku międzynarodowym w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym oraz arbitrażowym, a także w sporach inwestycyjnych. (4-11, 15-17, 262-265). Warszawa. Wydawnictwo: C.H. Beck. 
Bieniak, J. Bieniak, M. Nita-Jagielski, G. Oplustil, K. Pabiś, R. Rachwał, A. Spyra, M. Suliński, G Toefel, M. Zawłocki, R. (2015) Kodeks spółek handlowych. Komentarz. . (1120). Warszawa. Wydawnictwo: C.H. Beck. 
Błażejczak, B. Formy prowadzenia działalności gospodarczej a sport zawody [w:] Kijowski, A. (red.) (1995) Prawne problemy sportu zawodowego (23). Poznań. Wydawnictwo: Poznańskie. 
Cajsel. W. (2011). Ustawa o sporcie. Komentarz Warszawa. Wydawnictwo: CH Beck. 
Cajsel, W. (2001).Sp ortowa spółka akcyjna- szczególny rodzaj spółki kapitałowej, Sport Wyczynowy. (nr 7-8). (59). 
Dubrawski, T. Zmiany w organizacji kierowania przez państwo kulturą fizyczną w Polsce w okresie od 1984 do 2000 roku, [w:] Rodziewicz-Gruhn, J. Małolepszy, E. (red.) (2003) „Prace Naukowe AJD w Częstochowie, Seria: Kultura Fizyczna”, z. 5, Częstochowa, (130-131). 
Fundowicz,, S. (2013). Prawo sportowe: Warszawa. Wydawnictwo: Wolters Kluwer. 
Gujski, W. (2003) Kontrakty menedżerskie oraz inne umowy cywilnoprawne o świadczenie pracy. Warszawa. Wydawnictwo: Librata,. 
Hensel, P. Ponadnarodowi normo dawcy i biznes [w] Kostera, M., Glinka, B., (red) (2016). Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania . (46-62). Warszawa. Wydawnictwo: Wolters Kluwer 
Jacyszyn, J. Krześ, S. Marszałkowska-Krześ, E. (2001) Kodeks spółek handlowych – komentarz. (568-570). Warszawa. Wydawnictwo: Librata. 
Jaczynowski, L., Stopczyński, M., Zyśko, J., (red) (2007). Wypis z podstawowych aktów dotyczących kultury fizycznej( 8). Warszawa. Wydawnictwo: AWF. 
Kawałek, P. Formy działania klubów sportowych [w:] Koszowski, M. Kaliński, M. (red.) (2011) Prawo sportowe i turystyczne - między regulacją i deregulacją (33). Kraków. Wydawnictwo: AT. 
Kidyba, A., Michalski, M. (red.) (2014). Spółka akcyjna (21-54). Warszawa. Wydawnictwo: Wolters Kluwer. 
Kidyba, A. (red.) (2014). Kodeks cywilny. Komentarz LEX, Tom III Zobowiązania. Część ogólna (414-425 i 428-436). Warszawa. Wydawnictwo: Wolters Kluwer. 
Kłoda, M. (2009). Problemy międzyczasowe nowelizacji KSH z 2008r., Monitor Prawniczy. (nr 4). (193-201). 
Kopczyk, R. (2013). Zakaz dyskryminacji w sporcie w prawie Unii Europejskiej. Warszawa. Wydawnictwo: Wolters Kluwer. 
Krześniak, E. J. (2016). Kluby i organizacje sportowego w prawa wie polskim na tle rozwiązań zagranicznych. Warszawa. Wydawnictwo: Wolters Kluwer. 
Muszalski, W. (red.) (2004). Kodeks pracy – komentarz (358-363). Warszawa. Wydawnictwo: C.H.Beck. 
Nowak, A. (2008) Bezprawność zachowania jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej członka zarządu spółki kapitałowej, Z problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, (nr 17) . (7-24). 
Panfil, R. (2004). Zarządzanie produktem klubu sportowego. Warszawa. Wydawnictwo: WSEwS. 
Pawlak, Z. Smoleń, A. (2011). Zachowania obronne spółek kapitałowych w sporcie kwalifikowanym w sytuacjach kryzysowych – analiza wybranych przypadków, Master of Business Administration. (nr 3 (110). Wydawnictwo: ALK, (63-74). 
Piotrowicz, E., (2014). Sport i jego funkcje społeczne, [w:] Kossakowski, R. Michałoski, L. (red.). Sport, Sportowcy, Kibice. Perspektywa socjologiczna (19-380). Pszczółki: Wydawnictwo Orbis Exterior,s. oraz Fabiszak, M. Sportowe ideały – wyścigi dawniej i dziś, publ. http://www.strefatestow.pl/sportowe-idealy-wyscigi-dawniej-dzis/ (28.02.2016r.). 
Pyzioł, W., Szumański, A., Weiss, I. (red) (2003). Prawo spółek (463-481). Bydgoszcz. Wydawnictwo: Branta. 
Rodzynkiewicz, M. (2009). Kodeks spółek handlowych – komentarz (541-543, 777-778 i 1028-1029). Warszawa. Wydawnictwo: Lexis Nexis. 
Siemiątkowski. T, Potrzeszcz, R. (red) (2012) Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł III. Spółki kapitałowe, Dział II. Spółka akcyjna, T. 3. (1400) Warszawa. Wydawnictwo: Lexis Nexis. 
Sołtysiński, S. (red.) (2016). Prawo spółek kapitałowych. (560-579) Tom 17A. Warszawa. Wydawnictwo: C.H.Beck. 
Sołtysiński, S. (red.) (2015). Prawo spółek kapitałowych. (715-716)., Tom 17B. Warszawa. Wydawnictwo: C.H.Beck 
Sołtysiński S., Szajkowski, A. Szumański, A. Szwaja, J. Herbet, A., Mataczyński, M., Mika I.B., Sójka, T., Tarska. M,. Wyrwiński. M.( 2013). Kodeks spółek handlowych. Tom III Spółka akcyjna (1909-1910). Warszawa. Wydawnictwo: C.H.Beck,. 
Stelmachowski, A. (1998). Zarys teorii prawa cywilnego. (209-2010, 2013-225) Warszawa. Wydawnictwo: Prawnicze PWN, ,. 
Strzępka, J.A., (red.), (2015). Kodeks spółek handlowych. Komentarz (1185). Warszawa. Wydawnictwo: C.H.Beck. 
Supera-Markowska, M. (2013). Zarys prawa hiszpańskiego i prawa polskiego Warszawa. Wydawnictwo: CH Beck. 
Szajkowski, A. (red) (2008). Prawo spółek osobowych (18-20). Warszawa. Wydawnictwo: CH Beck. 
Szczęsny, R. (2004). Zarząd w spółkach kapitałowych. Kraków. Wydawnictwo: Zakamycze. 
Szwarc, A.J. (red) (2014). Kompatybilność pozaprawnych regulacji sportowych z regulacjami prawnymi (23-27). Poznań. Wydawnictwo: Nauka i Innowacja, 
Szwarc, A.J. (1977). Karnoprawne funkcje reguł sportowych. Poznań. Wydawnictwo: UAM. 
Wiącek, M. Źródła prawa [w] Safian. M, Bosek, L. (red.) (2016). Konstytucja RP. Komentarz, T. II. (60-85)., Warszawa. Wydawnictwo: C.H. Beck. 
Winczorek. P, (2000). Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Poleskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (109-122)., Warszawa. Wydawnictwo: Liber. 
Włodyka, S. (red.) (2007). Prawo spółek handlowych. ( 353-355) Warszawa. Wydawnictwo: C.H. Beck.. 
Wratny, J. (red.) (2013). Kodeks pracy – komentarz. (270-278.). Warszawa. Wydawnictwo: C.H.Beck. 

 

RECENZJA

 

Aleksander Werner, Szkoła Główna Handlowa/SGH Warsaw School of Economics

awerne@sgh.waw.pl


Nowa Ekonomia Strukturalna
(J. Y. Lin, A. Z. Nowak,
New Structural Ecomomics for less advanced countries.
Nowa Ekonomia Strukturalna wobec krajów mniej zaawansowanych.

Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017).

 

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł