Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 05/2014

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
52.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 05/2014

 

PLIK PDF DO POBRANIA 

 

Spis treści

 

Joanna Kielin Maziarz, Akademia Leona Koźmińskiego

 

Nowa Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej

 

The New Directive on the Energy Efficiency

 

Streszczenie

 

25 października 2012 r. Parlament Europejski przyjął nową dyrektywę 2012/27/EU w sprawie efektywności energetycznej. Dyrektywa ta realizuje chociaż nie w pełni wniosek Komisji Europejskiej w sprawie jej przyjęcia i uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE. Nowa dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej, jest wyrazem realizacji strategii rozwoju „Europa 2020”. Dokument ten uznaje efektywność energetyczną za kluczowy element działań UE w sektorze energetycznym. Głównym celem strategii jest zmniejszenie negatywnych skutków zmian klimatu oraz wprowadzenie zrównoważonego sposobu wykorzystywania energii. Założenia te mają zostać osiągnięte poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu do poziomu z roku 1990. Strategia zakłada również, że 20% energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych. Określa także, że oczekuje się zwiększenia poziomu o 20% Środki wprowadzone przez dyrektywę, określają obowiązek opracowania przez państwa członkowskie strategii, które swym zasięgiem będą wykraczały poza rok 2020. Mają one obejmować renowację budynków, dla zwiększenia ich efektywności energetycznej a także nałożenie na rządy państw członkowskich obowiązku wykorzystywania tylko produktów, usług o wysokiej wydajności energetycznej. Dyrektywa odnosi się także do „Białych Certyfikatów”. Rozwiązanie zaproponowane przez dyrektywę obejmuje wprowadzenie systemów krajowych, które wymagają stosowania narzędzi służących poprawie efektywności energetycznej. Systemy te powinny uwzględniać specyfikę krajową sektora energetycznego, jednak ich ogólne rozwiązania powinny być porównywalne na poziomie UE. W artykule został poruszony także problem tzw. „inteligentnych liczników” Pytanie jakie zostało postanowione dotyczy zakresu zbieranych przez nie informacji, co może być sprzeczne z zasadami ochrony danych osobowych .

 

Słowa kluczowe: strategia „Europa 2020”, efektywność energetyczna, białe certyfikaty, „inteligentne liczniki”.

 

Summary

 

On 25 October 2012, the EU Parliament adopted the new Directive 2012/27/EU on energy efficiency. This directive realize although not completely the proposal from European Commission concerning its adoption and repealing Directives 2004/8/EC and Directive 2006/32/EC. The new directive on energy efficiency is an expression of the “Europa 2020” development strategy. This document recognizes energy efficiency as a key element of the EU action in the energy sector. The main aim of the strategy is diminish the negative effects of the climate change and to introduce the sustainable use of the energy. The objectives of this are to be achieved by reducing the greenhouse gas emissions by 20% compared to the 1990 level. Strategy also assumes that 20% of energy should come from renewable sources. It also specifies that the level of energy efficiency is expected to increase by 20%. The measures which are introduce by the directive in order to achieve the mentioned goals concern preparing strategies by Member States that go beyond the year 2020 for renovation of buildings, in order to improve their energy efficiency; it also imposes an obligation on government to purchase only products, services and buildings with good energy performance. The directive also refers to the system of “White Certificates” - the solution proposed by the act covers the introduction of national systems that would require utilities to improve energy efficiency and the adoption of other alternative measures of a political nature. These systems should take into account national specificities of the energy sector with the general framework should be comparable at EU level. The problem mentioned in the article concerns also introduction of the individual meters. The question is the scope of the information collected, which may be contrary to the principles of data protection.

 

Key words: „Europe 2020” development strategy, energy efficiency, White Certificates, individual meters.

 

Róża Miklaszewska, Szkoła Główna Handlowa

 

Prawo ochrony środowiska w Unii Europejskiej

 

European Union Environmental Law

 

Streszczenie

 

W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące specyfiki unijnych regulacji prawnych w zakresie prawa ochrony środowiska. W sposób kompleksowy omówiono najważniejsze akty prawne charakterystyczne dla tej płaszczyzny regulacyjnej. Przedstawiono też najistotniejsze cele i założenia jakie realizowane są za pomocą tychże aktów. Rozwój prawa ochrony środowiska na poziomie wspólnotowym, został przedstawiony w kontekście działań podejmowanych w ramach kształtowania unijnej polityki w obszarze środowiska. Opisując charakterystykę unijnych aktów prawnych wskazano również na zależność pomiędzy polityką w dziedzinie energetyki a środowiskiem oraz oddziaływaniem polityki w obszarze środowiska na postęp w energetyce. W artykule nie pozostawiono bez komentarza wpływu unijnego porządku prawnego na polskie prawodawstwo w zakresie ochrony środowiska.

 

Słowa kluczowe: prawo ochrony środowiska, unia europejska, prawo energetyczne.

 

Summary

 

The article presents the issues relating to international and EU regulations in the field of environmental law. It discusses in a comprehensive manner the most important acts specific for this regulatory platform. Also presented are the most important objectives and premises, which these acts implement. The environmental law development at the Community level is presented in the context of activities undertaken within the environmental policy framework in the field of environment. The description of the characteristics of EU legislation also refers to the relationship between energy policy and the environment as well as the impact of this policy in the field of environment on the energy sector progress. The article is not left without a comment on the impact of EU law on the Polish environmental law.

 

Key words: environmental law, European Union, energy law.

 

Roman Stec, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Język prawny i prawniczy w legislacji

 

Legal language and legal legislation

 

Streszczenie

 

Opracowanie pt.: „Język prawny i prawniczy w legislacji” przedstawia uwarunkowania związane z pojęciem legislacji oraz relacji tego pojęcia z językiem prawnym i prawniczym w procesie redagowania, stanowienia i stosowania prawa. Definicji legislacji W doktrynie występuje wiele definicji „legislacji”. Na potrzeby tego opracowania przyjęto, że legislacja to proces tworzenia prawa albo redagowania tekstów prawnych. Takie rozumienie przedstawionej definicji jest zaaprobowane przez językoznawców. Celem legislacji jest redagowanie dobrego prawa bowiem dobre prawo podejmuje rozstrzygnięcia trafne merytorycznie i wyraża je w sposób komunikatywny, a także precyzyjny w aktach prawnych, które tworzą spójny i przejrzysty system prawa. Spełniając te powinności legislacja i język są dla prawodawcy narzędziami do tworzenia dobrego prawa i instrumentami zapewniającymi właściwe funkcjonowanie społeczeństwa w państwie.

 

Słowa kluczowe: język prawny i prawniczy w legislacji.

 

Summary

 

A study entitled “Legal Language and legal legislation" presents considerations with the notion of legislation and the relationship of this concept of legal language and law in the process of composing, policing and enforcement of law. The definition of the doctrine of the legislation there are multiple. For the purpose of this study it is assumed that the legislation is the process of creating laws or drafting legal texts. Such understanding of the given definition is approved by linguists. The purpose of the legislation is editing a good law is good law shall settle the relevant substance and expresses them in a clear and precise legal acts which constitute a coherent and transparent system of law. Fulfilling these duties legislation and language are tools for lawmakers in creating good laws and instruments in ensuring the proper functioning of the society in the country.

 

Key words: legal language and legal legislation.

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Zaskarżanie uchwał wspólników spółek osobowych

 

Challenging resolution of partnerships

 

Streszczenie

 

Niniejszy artykuł dotyczy problematyki zaskarżania uchwał w spółkach osobowych. Tematyka ta nie była dotychczas przedmiotem głębszej analizy przedstawicieli doktryny.

 

W pierwszej części artykułu autor prezentuje nieliczne wypowiedzi doktryny w tym przedmiocie.

 

W drugiej części artykułu autor przytacza wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29.8.2013 r. dotyczącego powyżej wskazanej problematyki.

 

W trzeciej wreszcie części autor przedstawia swoje własne stanowisko, podzielając pogląd, iż podstawę prawną zaskarżenia uchwały wspólników spółki osobowej może stanowić jedynie art. 189 kpc, przy czym współuczestnictwo spółki i wspólników w tego typu sporze ma w jego ocenie charakter konieczny, co jest uwarunkowane naturą sporu.

 

Słowa klucze: spółka osobowa, uchwała, zaskarżanie uchwał,

 

Summary

 

The article is about appealing against resolution of partnerships.

 

In the first part of the article the author shows views of legal doctrine. He underlines that there are general and most of representatives of the doctrine do not analyse standing to bring proceedings in this type of cases.

 

In the second part the author quotes judgement of Warsaw Court of Appeal, dated 29.8.2013, in which adjudicated that standing to bring proceedings belong to partner and partnerships together.

 

In the third part the author presents his own view. He agrees with statement of Warsaw Court of Appeal and develops its arguments.

 

Key words: partnerships, resolution, appeal against resolution.

 

Prawo międzynarodowe

 

Leopold Moskwa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Elżbieta Białobrodzka, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

 

Szczególne przypadki odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki jawnej w prawie niemieckim i rosyjskim na tle regulacji polskiej

 

W najbliższym numerze:

 

Jerzy Rotko, Instytut Nauk Prawnych PAN

 

Funkcje i charakter prawny instrumentów planowych w gospodarce wodnej

 

Legal character and function of planning instruments in water management

 

Streszczenie

 

Przedmiotem analizy są dwa podstawowe instrumenty planistyczne gospodarki wodnej, służące transpozycji przepisów ramowej dyrektywy wodnej 2000/60/WE, tj. plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz program wodno-środowiskowy kraju. Przepisy dyrektywy nie formułują wyraźnych wskazówek co do funkcji prawnych programu i planu, z których można by wnosić o formie prawnej, jaką powinny uzyskać w prawie krajowym. Z tego powodu odnoszące się do tego oceny prezentowane w nauce (zwłaszcza niemieckiej) są mocno zróżnicowane a państwa członkowskie przyjmują odmienne rozwiązania prawne. Niedookreśloność unormowań dyrektywy nie ułatwia zatem zadania także prawodawcy polskiemu. W rezultacie pojawiają się wątpliwości co do prawidłowości dokonanej transpozycji oraz nie mniej istotne trudności w praktycznym stosowaniu obu instrumentów planistycznych, wynikające z ich niejasnej funkcji oraz formy prawnej. Dotyczy to zwłaszcza planu gospodarowania wodami, którego ustalenia mają być min. przesłanką udzielanych pozwoleń wodnoprawnych. Odnosząc się do tez orzecznictwa sądowoadministracyjnego przyjąć można, że plan funkcjonuje w praktyce administracyjnej jako tzw. swoiste źródło prawa administracyjnego. Może zatem spełniać funkcje normatywne pomimo tego, że nie jest ani aktem prawa powszechnie obowiązującego, ani aktem prawa wewnętrznego. Prace prowadzone nad nowym Prawem wodnym stwarzają okazję, aby usunąć mankamenty istniejącej regulacji prawnej. W końcowej części artykułu prezentowane są wnioski de lege ferenda, oparte na wynikach przeprowadzonych studiów.

 

Słowa kluczowe: Prawo wodne, plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, program wodno-środowiskowy, ramowa dyrektywa wodna, przesłanki pozwoleń wodno prawnych.

 

Summary

 

The present article focuses on the analysis of two basic planning instruments of water management in Polish law, implementing provisions of the EU Water Framework Directive 2000/60/EC , that is river basin management plans and programmes of measures referred to in Article 11 of Directive. There are no particular guidelines in the Directive as to the legal function of the plan and programme that would allow to precisely determine what legal form these instruments should get in national law. For this reason, views presented by scholars (especially German) are divergent and Member States apply different legal measures.
The vague character of Directive provisions has undoubtedly been a challenge for the Polish legislator. As a result, not only doubts arise as to the quality of the Directive transposition but also practical difficulties may appear in application of both planning instruments due to their unclear function and legal form. This applies especially to water management plans which contain conditions for water permits. According to the administrative courts case-law, in administrative practice such plans are considered to be a so-called specific source of law. Thus, they may have a normative function even though formally they are neither generally binding, nor internal acts of law. Legislative works on Water Law Act which are in progress create an opportunity to remove the shortcomings of the current regulation. In the final part of the present article de lege ferenda conclusions, based on the results of conducted studies, are presented.

 

Key words: Water Law Act, river basin management plans, water and environmental programmes, EU Water Framework Directive, water permits conditions.

 

Specific situations of partners’ liability for commitments of a general partnership under a German and Russian law vis a vis the Polish regulation

 

Streszczenie

 

W każdym z analizowanych porządków prawnych (polskim, niemieckim, rosyjskim) szczególne przypadki odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki jawnej są powiązane z trzema fazami jej funkcjonowania, to jest z fazą początkową (a więc tą, w której nastąpiło zawiązanie spółki, jednak nie doszło jeszcze do jej wpisania do właściwego rejestru), fazą zwykłą (fazą spółki właściwej) oraz fazą transformacji (fazą łączenia się spółki jawnej bądź jej przekształcenia w inną spółkę prawa handlowego). Niniejsze opracowanie nie zawiera omówienia wszystkich szczególnych przypadków odpowiedzialności wspólników, lecz dotyczy wyłącznie tych, które są związane z funkcjonowaniem spółki właściwej. W konsekwencji przedmiotem prowadzonych rozważań i dokonywanych ustaleń jest: 1) odpowiedzialność wspólnika przystępującego do spółki w drodze objęcia nowoutworzonego udziału spółkowego, 2) odpowiedzialność wspólnika przystępującego do spółki w drodze nabycia udziału (części udziału) wspólnika występującego ze spółki, 3) odpowiedzialność spadkobierców wspólnika, 4) odpowiedzialność wspólnika występującego ze spółki, 5) odpowiedzialność wspólnika występującego ze spółki w drodze zbycia w całości swojego udziału oraz 6) odpowiedzialność wspólnika w przypadku wniesienia przez jego osobistego wierzyciela roszczenia o zaspokojenie z udziału wspólnika w spółce.

 

Słowa kluczowe: spółka jawna, wspólnik, zobowiązania, odpowiedzialność.

 

Summary

 

In each of the legal orders analysed in this paper (Polish, German and Russian) specific situations of partners’ liability for commitments undertaken by a general partnership arise in three different stages the functioning of a partnership, i.e. the initial stage (when the partnership has already been formed but not yet entered in a relevant register), the ordinary stage (of the actual partnership) and the transformation stage (the merging of a general partnership or its transformation in a company). In this paper, only the liability of partners that arises at the stage of actual operation of a partnership is analysed. Therefore, the following issues are considered: 1) liability of a partner joining a partnership by way of a newly issued share, 2) liability of a partner joining a partnership by way of acquiring a share (or a part thereof) from a partner leaving a partnership, 3) liability of partners’ heirs, 4) liability of a partner leaving a partnership, 5) liability of a partner leaving a partnership by way of a sale of his total share; and 6) liability of a partner in the event of a claim being made by his personal creditor, demanding satisfaction of the amount due and outstanding from such partner’s share in the partnership.

 

Key words: general partnership, partner, liability, commitments.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł