Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 05/2015

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
54.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 05/2015

 

PLIK PDF DO POBRANIA

 

Spis treści

 

Beata Kozłowska – Chyła, Uniwersytet Warszawski

 

Nieformalny zarząd spółki partnerskiej

 

Informal management of a limited partnership

 

Streszczenie:

 

W artykule podjęta została próba wykazania, iż na gruncie obecnie obowiązujących przepisów prawa model prowadzenia spraw spółki partnerskiej i jej reprezentacji ukształtowany może zostać w trojaki sposób. Pierwszy wariant, charakterystyczny dla handlowych spółek osobowych, opiera się na założeniu prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji przez partnerów, drugi wynika z możliwości ustanowienia w spółce partnerskiej zarządu, któremu powierza się prowadzenie spraw spółki i jej reprezentację na podstawie art. 97 Ksh. Możliwe jest ukształtowanie sfery prowadzenia spraw spółki partnerskiej i jej reprezentacji w sposób „pośredni”, polegający na wyłonieniu w spółce nieformalnego zarządu. Celem ustanawiania w spółce partnerskiej formalnego zarządu jest ułatwienie partnerom sprawnego zarządzania spółką z jednoczesnym zwolnieniem partnerów od obowiązków w tym zakresie. Realizacja powyższego celu dokonana może zostać w drodze ukonstytuowania się w spółce gremium pełniącego funkcje nieformalnego zarządu. W jego skład wchodzić mogą osoby trzecie spoza stosunku spółki (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) oraz przynajmniej jeden partner spółki. Pozostali partnerzy powinni zostać pozbawieni prawa prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji. W artykule przeprowadzona została analiza podstaw prawnych wykonywania obowiązków w zakresie prowadzenia spraw spółki partnerskiej i jej reprezentacji przez osoby trzecie, statusu prawnego tych osób z punktu widzenia stosunków wewnętrznych i zewnętrznych spółki oraz dopuszczalne tryby pozbawienia partnerów prawa prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji. Wskazane również zostały walory funkcjonalne wynikające z powierzenia prowadzenia spraw spółki partnerskiej i jej reprezentacji nieformalnemu zarządowi w porównaniu do sytuacji ustanowienia w spółce formalnego zarządu na podstawie art. 97 Ksh.

 

Słowa kluczowe: reprezentacja spółki partnerskiej, prowadzenie spraw spółki partnerskiej, nieformalny zarząd, pozbawienie partnerów prawa prowadzenia spraw i reprezentacji spółki.

 

Summary:

 

The article is an attempt to prove that in the light of the legal regulations now in force the model of management of a limited partnership and its representation may be arranged in three different ways. The first variant, specific for commercial partnerships, is based on the assumption of conducting the partnership’s affairs and its representation by the partners, the second one results from the possibility of establishing a management board of the partnership which will be entrusted with the conducting of the partnership’s affairs and its representation on the basis of art. 97 of the Code of Commercial Companies. It is also possible to arrange the sphere of the conducting of the partnership’s affairs and its representation in an “indirect” way consisting in creation of an informal management board in the partnership. A formal management board in a partnership is established with the aim to enable the partners an efficient (smooth) management of the partnership while, simultaneously, releasing the partners from the obligations in this respect. The above aim may be achieved by establishing of a group of people in the partnership, performing the functions of its informal management. It may consist of third persons from outside the partnership (physical persons, legal persons or organisational units not being legal persons but empowered with the legal capacity by the law) and of at least one partner of the partnership. The other partners should be deprived of the right to conduct the partnership’s affairs and its representation. In the article an analysis was made of the legal basis of performing obligations in the scope of conducting of the partnership’s affairs and its representation by third persons, legal status of these persons from the point of view of internal and external relations of the partnership and permissible procedures of depriving the partners of the right to conduct the partnership’s affairs and its representation. The functional benefits resulting from the entrusting of an informal management board with the conducting of the partnership’s affairs and its representation against the situation of establishing a formal management board in the partnership on the basis of art. 97 of the Code of Commercial Companies, were also presented in the article.

 

Key words: representation of a partnership, conducting affairs of a partnership, informal management (board), depriving the partners of the right to conduct the partnership’s affairs and its representation.

 

Jowita Pustuł, Uniwersytet Jagielloński

 

Cash-pooling – konsekwencje w podatku dochodowym od osób prawnych

 

Corporate income tax consequences on cash pooling agreement

 

Streszczenie:

 

Cash-pooling pozwala na zarządzanie środkami finansowymi spółek powiązanych. Ilość interpretacji podatkowych dotyczących cash-poolingu świadczy o tym, że polskie spółki coraz częściej uczestniczą w tym systemie. Wciąż jednak mają trudności z ustaleniem skutków podatkowych związanych z zawarciem umowy cash-poolingowej, gdyż w przepisach polskich ustaw podatkowych brak jest regulacji odnoszących się wprost do umowy cash poolingu. Największe wątpliwości podatkowe towarzyszące zawarciu umowy cash poolingu związane są z zagadnieniem cen transferowych, niedostatecznej kapitalizacji i podatku u źródła. Przedmiotem artykułu jest przedstawienie skutków podatkowych, jakie zawarcie umowy cash poolingu wywołuje w podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Słowa kluczowe: cash pooling, podatek dochodowy od osób prawnych, ceny transferowe, niedostateczna kapitalizacja, podatek u źródła.

 

Summary:

 

Intra-group cash pooling structures allow to efficiently manage intercompany lending among members of the group, reducing financing costs to the group as a whole, etc. The number of tax rulings shows that Polish companies more and more frequently take part in cash pooling structures. Tax consequences of the cash pooling agreement still give rise to various controversies because Polish tax law does not provide any special regulations on the tax treatment of cash pooling agreements. The main doubts resulting from a cash pooling agreement concern: transfer pricing, thin capitalization and withholding tax. The purpose of this article is to present tax implications of the cash pooling agreement in the context of corporate income tax.

 

Key words: cash pooling, corporate income tax, transfer pricing, thin capitalization, withholding tax.

 

Szymon Syp, Szkoła Główna Handlowa

 

Zmiana treści stosunku prawnego wynikającego z obligacji (w tym obligacji zamiennych)

 

The change of essence of legal relationship arising from bonds (including convertible bonds)

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest - wciąż kontrowersyjne – zagadnienie prawne zmiany treści stosunku prawnego wynikającego z obligacji. Zagadnienie to jest przedmiotem sporów w doktrynie, jakkolwiek praktyka obrotu w znacznej mierze poradziła sobie z nim i wykształciła instytucje prawne pozwalające na dokonanie przedmiotowej zmiany. Uzupełnieniem rozważań jest rozstrzygnięcie zakresu zmiany treści stosunku prawnego inkorporowanego w obligacjach zamiennych, co dotychczas nie zostało dostrzeżone w literaturze. Zasadnicza teza artykułu akcentuje doniosłość możliwości zmiany treści stosunku prawnego inkorporowanego w obligacjach, z pewnymi zastrzeżeniami w stosunku do obligacji zamiennych. Dodatkowo, artykuł omawia wybrane zmiany w prawie o obligacjach nadające rangę ustawową zgromadzeniu obligatariuszy, jako instytucji pozwalającej na dokonanie zmiany treści stosunku prawnego wynikającego z obligacji in gremio.

 

Słowa kluczowe: obligacje, obligacje zamienne, zmiana treści stosunku prawnego inkorporowanego w obligacjach, zgromadzenie obligatariuszy.

 

Summary:

 

The subject-matter of this article is - still controversial – the legal issue of changing (revising) the essence of legal relationship arising from bonds. This issue is the subject of disputes in the literature; however, the practice of trading largely coped with it and developed legal institutions that allow making the revision of legal relationship arising from bonds. Additionally, the consideration in the article is to determine the scope of changes of the legal relationship incorporated in convertible bonds, which has not yet been identified in the literature. The main thesis of article emphasizes the importance of the possibility of changing the legal relationship incorporated in bonds, with some reservations in relation to convertible bonds. Moreover, the article discusses the changes to the law of bonds concerning bondholders’ meeting leading to the statutory rank of this institution. The bondholders’ meeting is supposed to be an institution in gremio allowing for the change of the legal relationship resulting from bonds.

 

Key words: bonds, convertible bonds, the issue of changing (revising) the essence of legal relationship arising from bonds, bondholders’ meeting.

 

Magdalena Szczepańska, Uniwersytet Łódzki

 

Kontrola podatkowa jako element konstrukcyjny postępowania podatkowego –alternatywny model kontroli podatkowej.

 

Tax audit as a structural element of the tax treatment –alternative model of tax audit

 

Streszczenie:

 

W tekście podjęto analizę problemów praktycznych i teoretycznych jakie wiążą się ze sposobem unormowania procedury kontroli podatkowej na gruncie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa takich, jak powtarzanie kontroli podatkowej, powielanie czynności dowodowych, problematyka kolejności podejmowania procedur. Istotą artykułu jest również wskazanie kierunku badań nad procedurą kontroli podatkowej pozwalającego na opracowanie innych normatywnych modeli tej instytucji tak, aby odpowiadały one współczesnym potrzebom. Jednym z rozwiązań może być uregulowanie kontroli podatkowej jako elementu konstrukcyjnego postepowania w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych. Model taki pozwala na wyeliminowanie niektórych problemów praktycznych i teoretycznych związanych z regulacją tej instytucji.

 

Słowa kluczowe: kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe, wszczęcie postępowania, wymiar podatkowy, postępowanie podatkowe.

 

Summary:

 

The text concerns the issue of theoretical and practical problems that are associated with the way the Tax Audit is normalized under the Tax Ordinance Act of 29 August 1997 such as the repetition of a tax audit, repeating of evidentiary action, the issue of hierarchy of taking up of procedure. The essence of the article is also an indication of the direction of research on control procedures in matters of tax liabilities. Indeed, it is possible to develop other normative models of a tax audit institutions so that they meet contemporary needs. In conclusion the author stated that it is possible to regulate tax audit as a structural element of the tax proceedings. This model allows to eliminate some of the theoretical and practical issues related to the regulation of the institution.

 

Key words: tax audit, tax proceedings, the initiation of proceedings, tax dimension, tax proceedings.

 

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

Joanna Błeszyńska-Wysocka, Uniwersytet Warszawski

 

Kwestia otwartego lub wyczerpującego określenia zakresu opłat stanowiących kompensatę dozwolonego kopiowania utworów w ramach własnego użytku osobistego

 

The issue of open or exhaustive list of levies compensating allowed copying of works for private use

 

Streszczenie:

 

Podjęty w opracowaniu problem ma doniosłe znaczenie, ze względu na usterki rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydanego w wykonaniu art. 20 ust. 5 PrAut. Wyrażają się one przede wszystkim brakiem aktualizacji listy urządzeń i nośników objętych opłatami, jak również pominięciem oczywistego faktu, że cyfrowo wykonywane kopie utworów rejestrować mogą zarówno tekst, dźwięk, jak i obraz z dźwiękiem, w szczególności obraz ruchomy. Ponadto od kilku lat oferowane urządzenia zdatne do kopiowania utworów w ramach własnego użytku osobistego, dzięki lawinowemu postępowi techniki, są obecnie z reguły urządzeniami wielofunkcyjnymi.

 

Zakres obowiązku opłat, także w sensie przedmiotowym, określony jest ustawowo, w art. 20 ust.1 PrAut. Rozporządzenie wykonawcze, wydane na podstawie art. 20 ust. 5 PrAut ma za zadanie kategoryzację urządzeń, pod kątem wysokości opłat. Ustawa określa jednocześnie kryteria opłat, a mianowicie zdolność urządzenia lub nośnika do wykonywania prywatnego kopiowania. W przypadku urządzeń wielofunkcyjnych opłaty powinny być naliczane od części, która służy do kopiowania utworów (§ 2 ust. 2 rozporządzenia).

 

Sprzeczna z porządkiem konstytucyjnym i brzmieniem przytoczonych przepisów jest więc wykładnia nadająca wykazowi urządzeń, dla których expressis verbis przewidziano w rozporządzeniu stawkę, jako listę wyczerpującą obowiązek opłat. Byłoby to bowiem niedopuszczalne korygowanie normy ustawowej przepisem wykonawczym niższego rzędu. Materia opłat, ze względu na to, że jest źródłem obowiązków, powinna być i jest regulowana ustawowo. Opłaty od urządzeń i nośników niewymienionych wyraźnie w rozporządzeniu powinny być zatem odpowiednio stosowane do urządzeń i nośników zdolnych do kopiowania utworów w ramach własnego użytku osobistego w rozporządzeniu niewymienionych, z uwzględnieniem zdolności do kopiowania danego rodzaju urządzenia lub nośnika i przy pominięciu innych funkcji.

 

Słowa kluczowe: własny użytek osobisty , podział opłat, Organizacje Zbiorowego Zarządzania, opłaty od urządzeń i nośników, rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, urządzenia wielofunkcyjne.

 

Summary:

 

The subject matter discussed within this paper is of the significant meaning due to defects of the Decree of Ministry of Culture and National Heritage issued on the basis of Article 20 sec. 5 of the Copyright Act. These defects consist first of all in lack of actualization of the list of devices and carriers being subject to charges, and omission of the obvious fact, that digital copies of the work may contain text, sound, sound with image, especially the moving one. Moreover, for a few years now, due to enormous technical development, devices offered on the market capable of copying works for own private use, are multifunctional.

 

The scope of obligation to pay charges, in subjective scope also, is being determined by the statute, in Article 20 sec.1 of the Copyright Act. The executive Decree issued on the basis of Article 20 sec. 5 of the Copyright Act is supposed to categorize devices according to the amount of the charge. The statute is at the same time providing criteria, that is the capability of device or carrier to produce private copies. In case of multifunctional devices levies should be calculated on the basis of the element used for copying of works (§ 2 sec. 2 of the Decree).

 

The interpretation, that the list of devices being subject to levies expressis verbis on the basis of the decree, is the list exhausting the obligation to pay charges, is against the Constitution and against the wording of the above mentioned regulations. It would mean the impermissible correction of the statute by the executive regulation of the lower level. The matter of charges, due to the fact, that it creates obligations, should be and is being regulated by the statute. Charges on devices and carriers not expressly listed by the executive decree, should be therefore applied accordingly to devices and carriers capable of copying of works within own private use not listed in the Decree, with the consideration of capability of the particular type of the device or carrier to copy, while ignoring other functions.

 

Key words: private use, distribution of levies, Collecting Society, levies on devices and carriers, Decree of the Ministry of Culture and National Heritage, multifunction devices.

 

GLOSA

 

Małgorzata Sieradzka, Uczelnia Łazarskiego

 

Cartel members’ compensation liability as a result of umbrella effect - commentary on the CJ Judgment, 5 June 2014, Case C-557/12
Kone AG and others v ÖBB Infrastructure AG

 

Problem odpowiedzialności odszkodowawczej uczestników kartelu w warunkach umbrella effects - glosa do wyroku TSUE z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie C- 557/12 Kone AG i inni przeciwko ÖBB Infrastruktur AG

 

Streszczenie:

 

Skuteczna egzekucja unijnych reguł konkurencji wymaga zapewnienia właściwych krajowych instrumentów dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia zakazów praktyk ograniczających konkurencję. W glosowanym wyroku TSUE odniósł się do jednej z kwestii prywatnoprawnego egzekwowania unijnych reguł konkurencji, lecz dotychczas nieporuszanej w orzecznictwie. Trybunał badał, czy cywilnoprawna odpowiedzialność członka kartelu cenowego obejmuje również efekty „parasola cenowego”. W tym zakresie przypomniał swoje wcześniejsze orzecznictwo dotyczące prywatnoprawnego stosowania prawa konkurencji i podkreślił, że każdy podmiot ma prawo do żądania naprawienia poniesionej szkody, która jest wynikiem naruszenia reguł konkurencji, jeżeli pomiędzy naruszeniem a powstała szkodą istnieje związek przyczynowy. Orzekł, że pełna skuteczność art. 101 TFUE byłaby zakwestionowana, gdyby prawo każdej osoby do żądania naprawienia poniesionej szkody było objęte wymogiem - niezależnie od oceny okoliczności sprawy - wykazania bezpośredniego związku przyczynowego. Powyższy wymóg pozbawiałby bowiem w praktyce prawa do odszkodowania pomimo poniesienia szkody, a należy przecież pamiętać, że przepisy krajowe powinny gwarantować pełną skuteczność unijnego prawa konkurencji.

 

Wydany wyrok ma kluczowe znaczenie dla prywatnoprawnego stosowania prawa konkurencji. Po pierwsze -TSUE jednoznacznie potwierdził włączenie efektów parasola cenowego do odpowiedzialności cywilnoprawnej członków kartelu cenowego. Po drugie- sądy krajowe są zobowiązane na tle konkretnego stanu faktycznego do badania przesłanek odpowiedzialności uczestników kartelu za efekt „parasola cenowego”. Po trzecie- poszkodowani w wyniku efektu ,,parasola cenowego” mogą dochodzić roszczeń odszkodowawczych także, gdy brak bezpośredniego związku między szkodą a zachowaniem kartelu.

 

Słowa kluczowe: szkoda antymonopolowa, bezpośredni związek przyczynowy, porozumienie ograniczające konkurencję, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia unijnych reguł konkurencji, prywatnoprawne stosowanie prawa konkurencji.

 

Summary:

 

The effective enforcement of the EU competition rules requires appropriate national instruments to seek compensation for infringements of prohibited competition-restricting practices. Indeed, the protection of the rights, stemming from the EU competition rules, is subject to national laws. The Member States are obligated to ensure that procedural rules, governing legal procedures for safeguarding the rights, which individuals derive from the direct effect of EU law, are in line with the principle of equivalence and effectiveness. In the CJ judgment discussed in this paper, the CJ addressed one of the issues in private enforcement of the EU competition rules, but so far not raised in the case law. The CJ examined whether the civil law liability of a member of the price cartel also covered the umbrella pricing effect. In this regard, the CJ recalled its previous case-law in respect of application of competition rules in private law and emphasized that any person was entitled to claim compensation for the damage due to a breach of competition rules, providing there existed causal link between the breach and the resulting injury. The Court held that the full effectiveness of Article. 101 TFEU would be called into question if the right of any person to seek compensation for the harm suffered was subject to the requirement, regardless of the assessment of the case circumstances, to demonstrate direct causal link. This requirement would prevent in practice the right to compensation despite the damage suffered, and it should be kept in mind that national legislation is to guarantee the full effectiveness of EU competition law.

 

Key words: antitrust damage, direct causal link, competition-restricting agreement, seeking compensation claims for infringement of the European competition rules, private enforcement of competition law.

 

Z PRAKTYKI GOSPODARCZEJ

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Nowe rozwiązania prawne w sprawach o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

 

New legal solutions on the proceedings on registration in National Judicial Register

 

Streszczenie:

 

Artykuł dotyczy nowej regulacji prawnej postępowania przed sądem rejestrowym. W tym też kontekście autor prezentuje nowe rozwiązania wprowadzone ustawami z dnia 26.6.2014 r. oraz 28.11.2014 r., a które mają istotne znaczenie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

 

Autor przede wszystkim analizuje nowe zasady rejestracji działalności gospodarczej, a związane z pełnym wdrożeniem zasady jednego okienka. Niemniej zwraca również uwagę na nowe tryby powstawania spółki jawnej i komandytowej z użyciem wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Wreszcie prezentuje nowe możliwości procedowania w przedmiocie zmiany umowy w/w spółek osobowych, a której wejdą w życie w dniu 1.4.2016 r. W ocenie autora nowe regulacje są krokiem w dobrą stronę, niemniej zawierają usterki które muszą być naprawione.

 

Słowa kluczowe: sąd rejestrowy, podjęcie działalności gospodarczej, spółka jawna, spółka komandytowa.

 

Summary:

 

The article deals with new regulations on the registration proceedings. They were introduced under the Act of 26.6.2014 r. and Acts of 28.11.2014. They are really important for people taking up business.

 

The Author analyses a new way of registering business activities. He also underlines new methods of conclusion of the articles of association a general partnership and a limited partnership made by using a template of articles of association that is made available through a teleinformation system. He presents regulation on changing the contracts which will come into force on 1.4.2016. Finally, he concludes that the new regulations are steps in the right direction, but they have same faults, which must be corrected in future.

 

Key words: register court, take up business, general partnerships, limited partnerships.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Tomasz Szanciło, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie

 

Przedawnienie roszczeń z tytułu umowy drogowego przewozu przesyłek towarowych w prawie polskim

 

Limitation of claims under the contract of carriage of freight shipments in Polish law

 

Streszczenie:

 

Problematyka dotycząca upływu czasu stanowi gwarancję pewności w obrocie i stosunkach prawnych. Brak realizacji przez osobę uprawnioną roszczenia w dłuższym okresie czasu wywoływałby bowiem stan bezterminowej niepewności co do sytuacji prawnej stron. Skutkowało to ingerencją ustawodawcy, który w przepisach prawa ustalił terminy dla skutecznego dochodzenia konkretnych roszczeń. Także w prawie przewozowym instytucja przedawnienia ma szerokie zastosowanie, z tym że zawarte są w nim istotne odmienności w stosunku do zasad ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego. Odmienności te są na tyle poważne, że wpływają negatywnie w sposób bezpośredni na możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń w stosunku do przewoźnika. Dotyczy to przede wszystkim terminów przedawnienia, które są bardzo krótkie, co oznacza, że na podmioty uprawnione do dochodzenia roszczeń w związku z wykonywanym przewozem nałożony został obowiązek szczególnej staranności w dbaniu o swoje interesy. Powstaje pytanie, czy tego typu rozwiązania zasługują na aprobatę w aktualnym systemie gospodarczym i prawnym, szczególnie, że w praktyce rozwiązania te stanowią zaprzeczenie konstytucyjnej zasady prawa do sądu.

 

Słowa kluczowe: przewoźnik, przesyłka towarowa, roszczenie, przedawnienie, szkoda.

 

Summary:

 

Issues pertaining to the passage of time is a guarantee of confidence in the market and legal relations. No execution by an authorized person claims in the long term from producing a perpetual state because of uncertainty about the legal situation of the parties. This resulted in interference of the legislator, who by law has established deadlines for the effective investigation of specific claims. Also in transport law limitation periods is widely used, except that it contains significant differences in relation to the general principles under the Civil Code. These differences are so severe that adversely affect directly the possibility of effective investigation of claims against the carrier. This mainly concerns the limitation periods that are very short, which means that the entities authorized to seek redress in the exercise of the carriage obligation was imposed special diligence in caring for their interests. The question is whether this type of solution worthy of approval in the current economic and legal system, especially since, in practice, these solutions represent a denial of the constitutional principle of the right to trial.

 

Key words: freighter, consignment, claim, non-claim, detriment.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł