Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 05/2018

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 05/2018

 

Numer do pobrania

 

Spis treści/Content list

 

Dominik Wolski, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach/Katowice Business University (KBU)

sekretariat@gwsh.pl

 

Odpowiedzialność kontraktowa z tytułu naruszenia reguł konkurencji

 

Contractual liability in private antitrust enforcement

 

Streszczenie:

 

W artykule mówione zostały rzadko poruszane aspekty odpowiedzialności z tytułu naruszenia reguł konkurencji opartej na zawartej umowie. Pomimo tego, iż zazwyczaj odpowiedzialność ta wywodzona jest z reżimu odpowiedzialności deliktowej, to jednak nie można zdaniem autora pomijać faktu, iż niejednokrotnie w tego rodzaju przypadkach mogą pojawić się co najmniej elementy charakterystyczne dla odpowiedzialności kontraktowej. Tym właśnie aspektom autor poświęcił niniejszy artykuł stawiając niekiedy tezy wymagające wyjścia poza ramy tradycyjnie ujmowanej odpowiedzialności kontraktowej. Jednak są one zdaniem autora warte rozważenia, zwłaszcza w odniesieniu do szeroko pojętego egzekwowania reguł konkurencji na drodze prywatnoprawnej.

 

Słowa kluczowe: odpowiedzialność kontraktowa, prawo konkurencji, prywatnoprawne egzekwowanie reguł konkurencji, odszkodowanie, cywilnoprawne skutki naruszenia

 

Summary:

 

The paper discusses contractual liability arising out from the infringement of competition law which is not very often a subject of a broader reflection. Despite that usually civil liability in private antitrust enforcement is based on tort, it should not be ignored - as author points out - that many times in the aforementioned cases at least elements characteristic for contractual liability can appear. The author devoted the paper these particular aspects putting repeatedly theses which demand crossing traditional legal framework of contractual liability. In the author’s opinion however they are worth considering in particular in relation to widely understood private antitrust enforcement.

 

Key words: contractual liability competition law, private antitrust enforcement, damages, private law-based consequences of the infringement

 

Bibliografia/References
Aresu, A. (2010). Optimal contract reformation as a new approach to private antitrust damages in cartel cases. European Law Review, (3). 
Clough, M., McDougall, A., United Kingdom, London: Ashurst report (http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/national_reports/united_kingdom_en.pdf, 30.03.2018). 
Dębowski, P. (2007). W: A. Jurkowska, T. Skoczny (red.), Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 1964-2004. Warszawa: Wolters Kluwer. 
Dobosz, K. (2018). Public enforcement versus private enforcement – decyzja zobowiązująca a powództwo odszkodowawcze. Glosa do wyroku TS z 23 listopada 2017 r. w sprawie C-547/16 Gasorba SL, Josefa Rico Gil, Antonio Ferrándiz González przeciwko Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA. Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2(7), 76-88. 
Jones, C. A. (1999). Private enforcement of antitrust law in the EU, UK and USA. Oxford: Oxford University Press. 
Jurkowska, A. (2007). W: A. Jurkowska, T. Skoczny (red.), Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 1964-2004. Warszawa: Wolters Kluwer. 
Jurkowska, A. (2008). Private antitrust enforcement – case of Poland. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 1(1). 
Jurkowska, A., Skoczny T. (red.) (2007), Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 1964-2004. Warszawa: Wolters Kluwer. 
Jurkowska, A. (2009). W: T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Komentarz. Warszawa: C. H. Beck. 
Khan, D.-E., Suh, Ch.-K. P. (2015). W: R. Geiger, D.-E. Khan, M. Kotzur (red.), European Union Treaties. München. 
Lisiecka, A., Wójcik, K., Wardyński, T., Filiński, K., Poland Report, (http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/national_reports/poland_en.pdf, 30.03.2018). 
Lis-Zarrias, K., Machnikowski, P. (red.) (2018). Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, Komentarz. Warszawa: C. H. Beck. 
Piszcz, A. (red.) (2017). Implementation of the EU Damages Directive in Central and Eastern European Countries. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. 
Piszcz, A., Wolski, D. (red.) (2016). Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. 
Podrecki, P. (2000). Porozumienia monopolistyczne i ich cywilnoprawne skutki. Kraków: Zakamycze. 
Popiołek, W. (2005). W: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz (Tom II). Warszawa: C. H. Beck. 
Radwański, Z. (2002). W: Z. Radwański (red.), System prawa cywilnego (Tom II). Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa: C. H. Beck. 
Sachajko, M. (2007). W: A. Jurkowska, T. Skoczny (red.), Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 1964-2004. Warszawa: Wolters Kluwer. 
Sadrak, K. (2017), Arbitration Agreements and Actions for Antitrust Damages After the CDC Hydrogen Peroxide Judgement. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 10(16). 
Safjan, M. (2005). W: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, Komentarz (Tom II). Warszawa: C. H. Beck. 
Skoczny, T. (red.) (2009). Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa: C. H. Beck. 
Stawicki, A., Stawicki, E. (red.) (2011). Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer. 
Stefanicki, R. (2014). Prywatnoprawne środki dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia reguł konkurencji. Warszawa: C. H. Beck. 
UOKiK (2013). Porozumienia wertykalne. Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
Waelbroeck, D., Slater, D., Even-Shoshan, G., Actions for Damages, Study on the conditions of claims for damages in case of infringement of EC competition rules, Comparative Report, (http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/comparative_report_clean_en.pdf, 30.03.2018). 
Waterson, M., Beer-the ties that bind (2010). Warwick: Warwick Economic Research Papers, No 930. 
Wolski, D. (2015). Implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji (2014/104/UE). W: T. Skoczny (red.), Prawo konkurencji. 25 lat. Warszawa: Wolters Kluwer. 
Wolski, D. (2016). Principle of Liability in Private Antitrust Enforcement in Selected European States in Light of the Implementation of the Damages Directive into the Polish Legal System. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 9(14). 
Wolski, D. (2017). Perspektywy rozwoju doktryny i praktyki antitrust private enforcement w Polsce. W: M. Bernatt, A. Jurkowska-Gomułka, M. Namysłowska, A. Piszcz (red.), Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku (407-417). Warszawa: C. H. Beck. 
Wolski, D. (2017). The Type of Liability in Private Enforcement in Selected CEE Countries Relating to the Implementation of the Damages Directive. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 10(15). 
Wolter, A., Ignatowicz, J., Stefaniuk, K. (1999). Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN.

 

Katarzyna Arciszewska, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu/Adam Mickiewicz University Poznań

arkat@amu.edu.pl

 

Zarządzanie francuską spółką akcyjną uproszczoną

 

Managing French simplified joint stock company

 

Streszczenie:

 

Francuską akcyjną spółkę uproszczoną charakteryzuje duża swoboda działania i zarządzania, ułatwiająca współpracę między dużymi koncernami i prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki osobowej. Nie do przecenienia są też niskie koszty utrzymania spółki. Elastyczna struktura majątkowa i organizacyjna spółki, a także minimalne wymogi kapitałowe dla założycieli oraz zapewnienie możliwości łatwych i różnorodnych form inwestycji w przedsięwzięcie powoduje, że spółka ta coraz bardziej zyskuje na znaczeniu we francuskim obrocie gospodarczym.

 

Słowa kluczowe: spółka akcyjna, zarządzanie biznesem, dyrektor generalny, działalność gospodarcza, zarządzanie spółką.

 

Summary:

 

A French company is a simplified form of a trading company because of its form, which may issue shares or other types of securities where the liability of shareholders is limited to the amount of contributions made. At the same time, the view of the representatives of the French doctrine seems to be right that this company is a liberalized form of a legal person, because it perfectly combines the financial strength of a joint stock company and the considerable scope of autonomy left to the founders during the formation of the company.

 

Key words: joint-stock company, business management, direktor general, economic activity, the company’s management.

 

Bibliografia/References
Aubury, H. (2005). La responsabilité des dirigeants dans la SAS. W: Rec. societies, (30), 793. 
Azarian, H. (2012). La Société par action simplifiée. Création – Foncionnement – Évolution. Lexis Nexis. 
Casimir, J-P., Germain, M. (2015). Dirigeants de sociétés – juridique, fiscal, social. Groupe Revue fiduciaire. Pratiques d’experts. 
Germain, M., Périn, V.P-L. (2016). SAS. La Société par actions simplifiée. Études – Formules. Joly éditions. 
Kerebel, F. (2014). La SAS sous forme de liste à la Prévert: de quelques pièges à déjeuner. Novembre. 
Lemunier, F. (2002). Société anonyme. Création-Gestion-Évolution. DELMAS. 
Périn, V.P-L. (2000). La société par actions simplifée: L’orgnisation des pouvoirs. JOLY. 
Sitbon, V.C. (2014). Les particularités de la SAS dans le secteur pharmaceutique. W: Actes pratiques des sociétés, novembre-decembre. 
Vidal, D. (1994). La Société par action simplifiée. éd. Montchrestien.

 

Szymon Słotwiński, Uniwersytet Szczeciński/University of Szczecin

szymon.slotwinski@usz.edu.pl

 

Ochrona konsumencka osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową – uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2017 r., sygn. I CSK 477/16

 

The consumer protection for a natural person who carries on economic or professional activity on their own behalf - remarks against the background of the judgment of the Supreme Court of 10 May 2017, ref. I CSK 477/16

 

Streszczenie:

 

Prowadzenie działalności gospodarczej lub zawodowej przez osobę fizyczną nie przekreśla jeszcze dopuszczalnością objęcia jej ochroną konsumencką. Koniecznym jednak jest wykazanie, że dokonana z przedsiębiorcą czynności prawna jest niezwiązana bezpośrednio z działalnością profesjonalną tej osoby. Brak kryteriów pozwalających w jasny sposób na odróżnienie związku bezpośredniego i pośredniego nawiązywanych stosunków prawnych z własną działalnością gospodarczą lub zawodową prowadzi niekiedy do wątpliwych sytuacji z perspektywy kontrahenta-przedsiębiorcy, gdy osoba fizyczna nawiązując nowy stosunek prawny czyni to rzekomo jako profesjonalista, lecz wykonuje go już jako konsument. Ze względu na niemożliwość połączenia obu tych statusów w ramach jednego stosunku prawnego zaproponowano sposób rozumienia powiązania bezpośredniego i pośredniego czynności prawnej z działalnością profesjonalną osoby fizycznej. Odstąpiono od poszukiwania źródeł tej zależności w przedmiocie prowadzonej działalności na rzecz analizowania tych przesłanek z perspektywy osiągania celu tej działalności profesjonalnej.

 

Słowa kluczowe: ochrona konsumencka, osoba fizyczna, działalność gospodarcza lub zawodowa, bezpośrednie lub pośrednie powiązanie.

 

Summary:

 

Running a professional activity by a natural person does not yet exclude the admissibility of being covered by consumer protection. However, it is necessary to show that the legal act carried out with the entrepreneur is not directly related to the professional activity of that person. Lack of criteria allowing for a clear distinction between a direct and indirect relationship of legal relations established with own business or professional activity sometimes leads to dubious situations from the perspective of a contractor-entrepreneur, when a natural person makes a new legal relationship as a professional, but does it as a consumer . Due to the impossibility of combining both of these statuses as part of a single legal relationship, a way of understanding the connection of direct and indirect legal action with the professional activity of a natural person was proposed. The search for sources of this dependence in the subject of conducted activities for analyzing these premises from the perspective of achieving the goal of this professional activity was abandoned.

 

Key words: consumer protection, natural person, economic or professional activity, direct or indirect connection.

 

Bibliografia/References
Chojecka, M., Nowak, Adam M. (2016). Ocena dorobku legislacyjnego i orzeczniczego kształtującego definicję konsumenta na gruncie art. 221 Kodeksu cywilnego. IKAR, (3). 
Gnela, B. (2013). Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym. Warszawa 2013. 
Kaczmarek-Templin, B., Stec, P., Szostek, D. (red.). (2014). Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz. Warszawa. 
Kańska, K. (2004). Pojęcie konsumenta w Kodeksie cywilnym na tle tendencji europejskich. Kwartalnik Prawa Prywatnego, (1), 40-45. 
Katner, W.J. (2010). Przedsiębiorca i konsument w projekcie Księgi pierwszej Kodeksu cywilnego – do czego zmierza Komisja Kodyfikacyjna? (369). W: M. Modrzejewska (red.), Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji, czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego. Warszawa. 
Koroluk, S. (2003). Nowa definicja konsumenta w kodeksie cywilnym. Radca Prawny, (3). 
Koroluk, S. (2003). Zmiana definicji konsumenta w kodeksie cywilnym – propozycja interpretacji. Monitor Prawniczy, (10), 442. 
Korpalski, M. (2012). „Nieprofesjonalista”, czyli kodeks cywilny pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Forum Prawnicze, 4(12), 27 – 29. 
Kryszkiewicz, M. (2017). Weksel in blanco przed sądem może nie wystarczyć. Dziennik Gazeta Prawna, 12 września, 176 (4575), B5. 
Kukuryk, P. (2013). Definicje konsumenta w kodeksie cywilnym (obecnym i przyszłym) w kontekście najnowszych unijnych dyrektyw konsumenckich. Przegląd Prawa Handlowego, (5), 21-22. 
Łętowska, E. (2014). Europejskie prawo umów konsumenckich (26). Warszawa. 
Malarewicz, A. (2009). Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne (105-111). Warszawa. 
Mikłaszewicz, P.(2017). Art. 221 KC (wyd. 17). W: Osjada, K., Borysiak, W., Górecki, J. Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa. 
Konrad Osajda, Witold Borysiak, Jacek Górecki 
Mostowik, P. (2003). Uwagi dotyczące rozwoju prawa konsumenckiego na tle nowelizacji kodeksu cywilnego z 2003 r. Radca Prawny, (4), 41. 
Naworski, J.P. (2018). Przedsiębiorca versus konsument w prawie polskim. STPP, (1). 
Naworskiego, J.P. (2011). Prawo Spółek, (11), 39–44. 
Pajor, T. (2009). W: M. Pyziak-Szafnicka (red.), Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz (235 i nast.). Warszawa. 
Pajor, T. (2014). W: M. Pyziak-Szafnicka (red.), Kodeks cywilny. Komentarz (265). Warszawa. 
Kukuryk, P. (2014). Ewolucja pojęcia ,,konsument” w polskim prawie cywilnym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of Wrocław University of Economics (211). (362). 
Pisulińskiego, J. (2011). W: J. Rajski (red.), System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa (Tom 7). Warszawa. 
Rządkowski, M. (2016). Pojęcie konsumenta a umowy mieszanego użytku w prawie polskim. Monitor Prawniczy, (17). 
Sołtys, B., Kaczmarek-Templin, B. (red.). (2014). nb 2 i 6, Legalis (dostęp: 05.02.2018 r.). 
Strugała (2017). W: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa. 
Strzebinczyk, J. (2013). W: E. Gniewek, P. Machnikowski (2013). Kodeks cywilny. Komentarz (57). Warszawa. 
Zaradkiewicz, K. (2015). Wolność „słabszego” do samookreślenia gospodarczego w świetle art. 76 Konstytucji RP. W: Boratyńska M.(red.). (2015). Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Warszawa. 
Żuławska, Cz. (2002). W: G. Bieniek (red.), Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania (tom 1). Warszawa. 

 

KONSULTACJE

 

Paweł Wdowczyk, Uniwersytet Wrocławski/University of Wrocław

pawel.wdowczyk@ue.wroc.pl

 

Regulacja prawa odstąpienia od umowy dotyczącej usług finansowych zawartej przez Internet w ustawie o prawach konsumenta

 

Regulation of the right of withdrawal from a financial services contract concluded via the Internet in the Consumer Rights Act

 

Streszczenie:

 

Celem opracowania jest przedstawienie instytucji konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy dotyczącej usług finansowych zawartej przez Internet w oparciu o regulacje zawarte w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Autor w sposób szczegółowy przedstawia w nim obowiązki przedsiębiorcy oraz konsumenta wynikające z powyższego aktu prawnego, dokonuje wykładni przepisów prawnych dotyczących prawa odstąpienia od umowy. Wskazuje również na wyłączenia ustawowe oraz na występujące uregulowania tej kwestii w aktach szczególnych.

 

Słowa kluczowe: prawo odstąpienia od umowy, ochrona konsumenta, umowa zawarta na przez Internet, konsument, prawa konsumenta.

 

Summary:

 

The aim of the study is to present the consumer's right of withdrawal from a financial services contract concluded via the Internet, based on the regulations contained in the Act of 30 May 2014 on Consumer Rights. The author shall set out in detail the obligations of the trader and the consumer under this legal act and shall interpret the legal regulations on the right of withdrawal. He also points out the legal exclusions and the regulation of this issue in specific acts.

 

Key words: law of withdraw from the contract, consumer protection, agreement concluded via the Internet, customer, consumer rights.

 

Bibliografia/References
Kaczmarek-Templin, B., Stec, P., Szostek, D. (2014). Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz. Warszawa: C.H. Beck, Legalis. 
Pecyna, M. (2017). Umowy zawierane na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. W: M. Stec (red.), Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego. Tom 5. Warszawa: C.H. Beck, Legalis. 
Rączka, G. (2005). Świadczenie usług finansowych na odległość. Monitor Prawniczy, (17), Legalis. 
Dubis, W. (2017). Art. 812 KC. W: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck, Legalis. 
Rutkowska-Tomaszewska, E. (2015). Ochrona konsumenta w zakresie umów dotyczących usług finansowych na odległość w ustawie o prawach konsumenta. W: T. Skoczny, D. Karczewska, M. Namysłowska (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Warszawa: C.H. Beck, Legalis. 

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego/Cardinal Wyszyński University in Warsaw

t_szczurowski@uksw.edu.pl

 

Nowy tryb składania dokumentów finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego

 

New procedur of submitting financial documents to National Judiciary Register

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest nowa regulacja dotycząca sposobu składania do sądu rejestrowego sprawozdania finansowego, ewentualnie ujawniania informacji o braku obowiązku jego sporządzania, uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu strony, sprawozdania z badania sprawozdania finansowego przez firmę audytorską, sprawozdania z działalności spółki. Zmiana w tym zakresie została dokonana ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r., która weszła w życie w dniu 15 marca 2018 r. W świetle tego aktu prawnego składanie do sądu rejestrowego powyższych dokumentów może odbywać się wyłączenie poprzez system teleinformatyczny. Jednocześnie ujawnianie w KRS wzmianek w tym zakresie zostało w dużej mierze zautomatyzowane. Autor podkreśla, że nowe prawo powinno przyczynić się do szybkości, ale również zmniejszenia kosztów postępowania rejestrowego.

 

Słowa kluczowe: sprawozdanie finansowe, sąd rejestrowy.

 

Summary:

 

The article presents a new regulation concerning the management board's report on the company's activities and the financial statement. It is included in the Act of 26 January 2018. It comes into force at 15 March 2018. The regulation deals with submitting this documents to the register court. In its view entrepreneurs have to submit the documents by electronic means. It is impossible to do it in paper. The author underlines that this law should make the registration proceeding faster and cheaper.

 

Key words: financial statement, register Cort.

 

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł