Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 06/2014

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
52.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 06/2014

 

PLIK PDF DO POBRANIA

 

Spis treści

 

Jerzy Rotko, Instytut Nauk Prawnych PAN

 

Funkcje i charakter prawny instrumentów planowych w gospodarce wodnej

 

Legal character and function of planning instruments in water management

 

Streszczenie

 

Przedmiotem analizy są dwa podstawowe instrumenty planistyczne gospodarki wodnej, służące transpozycji przepisów ramowej dyrektywy wodnej 2000/60/WE, tj. plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz program wodno-środowiskowy kraju. Przepisy dyrektywy nie formułują wyraźnych wskazówek co do funkcji prawnych programu i planu, z których można by wnosić o formie prawnej, jaką powinny uzyskać w prawie krajowym. Z tego powodu odnoszące się do tego oceny prezentowane w nauce (zwłaszcza niemieckiej) są mocno zróżnicowane a państwa członkowskie przyjmują odmienne rozwiązania prawne.

 

Niedookreśloność unormowań dyrektywy nie ułatwia zatem zadania także prawodawcy polskiemu. W rezultacie pojawiają się wątpliwości co do prawidłowości dokonanej transpozycji oraz nie mniej istotne trudności w praktycznym stosowaniu obu instrumentów planistycznych, wynikające z ich niejasnej funkcji oraz formy prawnej. Dotyczy to zwłaszcza planu gospodarowania wodami, którego ustalenia mają być min. przesłanką udzielanych pozwoleń wodnoprawnych. Odnosząc się do tez orzecznictwa sądowoadministracyjnego przyjąć można, że plan funkcjonuje w praktyce administracyjnej jako tzw. swoiste źródło prawa administracyjnego. Może zatem spełniać funkcje normatywne pomimo tego, że nie jest ani aktem prawa powszechnie obowiązującego, ani aktem prawa wewnętrznego. Prace prowadzone nad nowym Prawem wodnym stwarzają okazję, aby usunąć mankamenty istniejącej regulacji prawnej. W końcowej części artykułu prezentowane są wnioski de lege ferenda, oparte na wynikach przeprowadzonych studiów.

 

Słowa kluczowe: Prawo wodne, plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, program wodno-środowiskowy, ramowa dyrektywa wodna, przesłanki pozwoleń wodno prawnych.

 

Summary

 

The present article focuses on the analysis of two basic planning instruments of water management in Polish law, implementing provisions of the EU Water Framework Directive 2000/60/EC , that is river basin management plans and programmes of measures referred to in Article 11 of Directive. There are no particular guidelines in the Directive as to the legal function of the plan and programme that would allow to precisely determine what legal form these instruments should get in national law. For this reason, views presented by scholars (especially German) are divergent and Member States apply different legal measures.

 

The vague character of Directive provisions has undoubtedly been a challenge for the Polish legislator. As a result, not only doubts arise as to the quality of the Directive transposition but also practical difficulties may appear in application of both planning instruments due to their unclear function and legal form. This applies especially to water management plans which contain conditions for water permits. According to the administrative courts case-law, in administrative practice such plans are considered to be a so-called specific source of law. Thus, they may have a normative function even though formally they are neither generally binding, nor internal acts of law. Legislative works on Water Law Act which are in progress create an opportunity to remove the shortcomings of the current regulation. In the final part of the present article de lege ferenda conclusions, based on the results of conducted studies, are presented.

 

Key words: Water Law Act, river basin management plans, water and environmental programmes, EU Water Framework Directive, water permits conditions.

 

Dominik Gajewski, Szkoła Główna Handlowa

 

Polityka podatkowa struktur holdingowych a międzynarodowa konkurencja podatkowa

 

Tax Policy of Holding Structures against International Tax Competition

 

Streszczenie

 

Przedmiotem publikacji jest problematyka związana z międzynarodową konkurencją podatkową w kontekście polityki transgranicznej holdingów międzynarodowych. W stosunkach wewnątrzwspólnotowych, konkurencję podatkową należy uznać za zjawisko polegające na wykorzystywaniu różnych instrumentów techniki podatkowej dla rozwijania krajowej gospodarki i dobrobytu poprzez zwiększanie konkurencyjności rodzimej działalności gospodarczej lub przyciąganie inwestycji zagranicznych. Konkurencja podatkowa jest naturalną konsekwencją procesów globalizacji, gdyż w świecie rosnących ekonomicznych współzależności opodatkowanie wywiera coraz większy wpływ na decyzje inwestycyjne holdingów. Stanowi ona wyraz rozdźwięku między interesami pojedynczego państwa UE a interesem całej Unii Europejskiej. Najczęściej granica pomiędzy szkodliwą a korzystną konkurencją podatkową jest trudna do wyznaczenia. Istotne znaczenie dla procesu międzynarodowej konkurencji podatkowej w kontekście polityki transgranicznej holdingów międzynarodowych ma projekt dyrektywy CCCTB, który w sposób szczególny próbuje uregulować problematyczne kwestie i wyznacza pewne nowe standardy.

 

Słowa kluczowe: holding, międzynarodowa konkurencja podatkowa, polityka podatkowa holdingów, raje podatkowe, CCCTB.

 

Summary

 

The following publication elaborates on the notion of international tax competition in the light of cross-border policies of international holding companies. In terms of intercommunity relations, tax competition may be defined as a phenomenon consisting in application of various tax instruments for the purpose of developing a state’s economy and prosperity by means of increasing competitiveness of the domestic business activity or attracting foreign investments. Tax competition is a natural consequence of the processes of globalization since in the reality of growing business interrelations, tax considerations exert more and more influence over investment decisions of holding companies. It reveals the dissonance between the interests of the particular member states in the EU and the interest of the European Union as a whole. Usually it is difficult to mark the border between a harmful and an advantageous tax competition. An important attempt has been made to regulate the problematic issues arising from international tax competition in the light of cross-border policies of international holding companies and to set some new standards in this matter by way of conceiving a draft CCCTB directive.

 

Key words: holding company, international tax competition, tax policy of holding companies, tax havens, CCCTB.

 

Ilona Szczepańska, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 

Klauzula obejścia prawa w Ordynacji podatkowej

 

Clause circumvent the law in the Tax Code

 

Streszczenie

 

Wprowadzenie do polskiego prawa ogólnej klauzuli obejścia prawa podatkowego wydaje się nieuniknione. Resort finansów jest zdeterminowany w walce z agresywną optymalizacją podatkową, czego wsparcie stanowią Zalecenia Komisji Europejskiej. Dyskusja na temat tego, czy ten pomysł zasługuje na aprobatę, może być przedmiotem sporu, jednak istotniejsze jest to by uważnie przyglądać się pracom legislacyjnym i antycypować skutki wprowadzenia proponowanych rozwiązań. Wysoce prawdopodobne jest jej wejście w życie, ale ważne, by nie prowadziła do obchodzenia standardów przyjętych w demokratycznym państwie prawa. Celem artykułu jest przedstawianie zarysu instytucji klauzuli obejścia przepisów prawa podatkowego w świetle rozwiązań prawnych przyjętych w ordynacji podatkowej oraz ewentualnych skutków związanych z jej funkcjonowaniem.

 

Słowa kluczowe: klauzula, unikanie opodatkowania, optymalizacja podatkowa, ordynacja podatkowa, umowa międzynarodowa.

 

Summary

 

Introduction to the Polish law a general clause to circumvent the tax law seems inevitable. The finance ministry is determined to combat aggressive tax optimization, which are supporting the European Commission Recommendation. The discussion on whether the idea deserves approval, may be the subject of dispute, but it is important to closely following legislative work and anticipate the effects of the proposed solutions. It is highly probable its entering into force, but it's important not to lead to circumventing the standards adopted in a democratic state of law. The purpose of this article is to present the outline of the clause to circumvent the tax law in the light of the legal solutions adopted in the Tax Code and the possible consequences associated with its functioning.

 

Key words: clause, tax avoidance, tax optimization, tax ordinance, international.

 

KONSULTACJE

 

Łukasz Brzenczek, Uniwersytet Jagielloński

 

Wsparcie publiczne w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych

 

Public support for the European Union and the United States

 

Streszczenie

 

Celem artykułu jest analiza porównawcza zagadnienia wsparcia publicznego w Unii Europejskiej i Stanach zjednoczonych. Podczas gdy w Unii Europejskiej wypracowano w tym względzie rozbudowany zespół norm o charakterze kompleksowego systemu, w przypadku Stanów Zjednoczonych, jak się prima facie wydaje, nie można mówić o rozwiązaniach systemowych. Nie oznacza to jednak, iż brak jest jakichkolwiek ram prawnych w dziedzinie regulacji wsparcia publicznego na poziomie stanowym i lokalnym. Artykuł skupia się zatem na wypracowanej w amerykańskim orzecznictwie doktrynie Dormant Commerce Clause, jako potencjalnym punkcie oparcia dla ram prawnych w zakresie subsydiów i innych środków wspierających przedsiębiorstwa. Punkt odniesienia dla prowadzonej analizy stanowią jednak rozwiązania unijne – zapatrywania judykatury i doktryny amerykańskiej przedstawiane są na tle wypracowanych w Unii Europejskiej poglądów w zakresie poszczególnych elementów konstrukcyjnych pomocy państwa. Jak się wydaje zróżnicowany stopień złożoności i kompleksowości regulacji wsparcia publicznego w ramach obu analizowanych porządków prawnych jest wynikiem dostosowania do poziomu rozwoju danego rynku. Jednocześnie jednak zróżnicowany stopień regulacji nie pozostaje bez wpływu na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw amerykańskich i europejskich – system prawny w USA, poprzez słabszą kontrolę wsparcia publicznego, wydaje się potencjalnie wzmacnia pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw amerykańskich na rynku globalnym.

 

Słowa kluczowe: pomoc państwa, wsparcie publiczne, subsydia.

 

Summary

 

This article analyses the issue of public support in US and UE in a comparative basis. European Union has developed sophisticated and elaborate set of rules for regulating state aids, so that one can say it creates a complex system, whereas United States seems to lack such a system. This does not necessarily means that there is no legal framework for managing public support in US on sub-federal level. This article focuses on, developed by the american judiciary, Dormant Commerce Clause doctrine as a potential source of the legal framework for the regulation of public subsidies and other measures that might affect competition by favoring certain undertakings. European state aid regime however provides a benchmark against which comparative analysis of american judicial framework is made. Both american and european regulation seems to be tailored to the level of development of the respective single/internal market, but at the same time, modest legal regime in the US seems to give american companies a competitive advantage in the global market.

 

Key words: state aid, public support, subsidy.

 

W najbliższym numerze

 

Grzegorz Dobrowolski, Uniwersytet Śląski

 

Kilka uwag na temat prawnych zasad gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi.

 

Some remarks on the legal principles of management of municipal sewage sludge.

 

Streszczenie

 

Gospodarowanie komunalnymi osadami ściekowymi w Polsce jest uregulowane przede wszystkim przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU 2013, poz. 21 ze zm.). Akt ten przewiduje możliwość przeprowadzenia zarówno odzysku tych odpadów jak i ich unieszkodliwiania. Szczególną formą jest tu ich „stosowanie” polegające na rozprowadzaniu komunalnych osadów ściekowych na powierzchni ziemi lub wprowadzanie ich do gleby.

 

Słowa kluczowe: osady ściekowe, odzysk, stosowanie.

 

Summary

 

The management of municipal sewage sludge in Poland is governed first and foremost by the Act of 14 December 2012 on waste (Journal of Laws of 2013, item 21 as amended). This Act provides for the possibility to carry out both the recovery of the waste and their disposal. A special form is here the "use" involving the distribution of municipal sewage sludge on land or putting them on the soil.

 

Key words: sewage sludge, recovery, use.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł